Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за системата на предучилищното и училищното образование
На 29 април 2024 г. се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова, и зам.-министъра на образованието и науката Наталия Митева, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Заседанието, ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова премина при следния дневен ред:

1. Информация за подготовката на образователната система за провеждане на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания (IV, VII и X клас).

2. Информация за планирането, утвърждаването и реализирането на държавния и допълнителния държавен план-прием за учебната 2024 -2025 година.

3. Информация за изпълнението на „Концепция за STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

4. Информация за необходимостта от промяна на Наредбата за приобщаващо образование.

5. Разни.

5.1. Информация за резултатите от проведените конкурси за заемане на длъжността „директор“.

По точка първа Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, представи информация за процедурите по провеждане на задължителните ДЗИ и НВО, като обяви готовността на системата за ежегодно провежданите изпити. Графикът по предмети от общообразователна и профилирана подготовка е публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат от 22 до 29 май. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари за предоставената информация от екипа на МОН, но изрази своето притеснение, свързано с финансовото обезпечаване на самия процес, като заяви, че въпреки факта, че не се подпомагат финансово учителите и ръководителите на училищата, те са наясно и могат да управляват отговорно подготовката и провеждането на съответните изпити в училищното образование.

По точка първа бе взето решение, че членовете на ОС приемат предоставената информация.

В точка втора Георги Маринов, директор на Дирекция „Организация и контрол“ в МОН представи конкретна информация свързана с планирането, утвърждаването и реализирането на държавния и допълнителния план-прием за учебната 2024-2025 г. 945 са профилираните паралелки и 1429 са професионалните паралелки, заложени в план-приема за следващата учебна година. Стана ясно, че се увеличава приема в сравнение с миналогодишния план-прием, като водещ принцип при определянето на броя паралелки и специалности са спецификите на района, изискванията на бизнеса и пазара на труда и развитието на приоритетните за страната ни отрасли. 130 са новите професионални паралелки по дуална форма на обучение, с 23 повече от миналата година и т.н.

По идея на г-жа Такева бе проведена дискусия как навлизането на дигитализацията и изкуствения интелект се отразява върху появата на нови по-актуални специалности, и как екипа на МОН реагира на тези нови предизвикателства в контекста на темата.

По точка втора бе взето решение, че членовете на ОС приемат предоставената информация, като се подготви допълнително анализ относно необходимостта от разкриването на паралелки с хуманитарен профил.

В точка трета от дневния ред на заседанието в оперативен план Наталия Митева представи информация за реализираните до сега процедури, свързани с изграждане на STEM центрове по плана за Възстановяване и устойчивост. Стана ясно, че до момента 965 са предложените концепции за изграждане на STEM среда, като от тях 1/3 вече са получи одобрение и са на етап сключване на договорни отношения с конкретни изпълнителите по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Както и, че няма авансово плащане на средствата за реализиране на съответния етап от процедурата. Предстои и конкретно обучение на ръководителите на институциите в системата на училищното образование по прилагането на ЗОП.

По точка четвърта, членовете на ОС също приеха предоставената информация.

В точка четвърта Благовеста Борчева, от Дирекция „Приобщаващо образование“ предостави необходимостта от промени в Наредбата за приобщаващо образование, които да осигурят необходимото финансиране за обезпечаване на технически и друг вид средства, необходими за алтернативна и допълваща комуникация за деца и ученици с различни двигателни и специфични нарушения на способността за учене - дислексия, дисграфия и дискалкулия.

По точка четвърта членовете на ОС се обединиха около необходимостта от осъществяване на промени в Наредбата за приобщаващо образование, за да бъде адекватна на изискванията на директори, учители, деца, ученици и родител, както и да се изпратят и запознаят членовете на ОС с всички постъпили досега предложения, касаещи промените в Наредбата за приобщаващо образование.

В Точка пета бе представена информация за резултатите от проведените конкурси за заемане на длъжността „директор“ в системата на училищното образование. 274 са новоназначените директори на общински и 2-ма на държавни училища, след провелите се тази година конкурси.

По точка пета бе приета предоставената информацията и бе взето решение за разработване на предложения за промяна на ЗПУО и Наредба №16 за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ с цел прецизиране на процедурата, критериите, и т.н. Г-жа Такева отново припомни предложението на СБУ в Комисията по избор да бъде включен и член на педагогическия екип на съответната образователна институция.

В последвалата точка Разни, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева остро постави въпроса относно неизплащането на възнагражденията на работещите в системата на предучилищното и училищното образование от 01.01. 2023 г. до 08.08.2023 г., което уронва престижа на българския учител и на образователна система в цялост. Уточни, че е поставила казуса, за дискусия и по време на Координационен съвет на КНСБ, като становището на ръководството на КНСБ е публикувано на сайта на СБУ. Д.ик.н. Янка Такева ще продължи да търси решение, докато не се изплатят изработените възнаграждения на работещите в системата.

В точка разни лично от председателя на СБУ бе поставен и въпроса за намаляване на норматива преподавателска заетост на учителите по практика с 30 часа, а за всички останали педагогически специалисти с 8 часа, като тези промени не биха били свързани с промени в изпълнението на наредбите в системата на предучилищното и училищно образование. Поиска всички досега постъпили предложения за промяна на ЗПУО да бъдат предоставени на членовете на ОС и да бъдат дискутирани на заседание на ОС за тристранно сътрудничество.

По време на провелото се заседание на ОС в МОН, г-жа Такева успя да договори с министъра на културата Найден Тодоров безплатно посещение на музеи, художествени галерии и експозиции за педагогическите специалисти у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА

в. "Учителско дело"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©