Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Изказване на Иван Поров, областен координатор на СБУ за област Стара Загора, по отношение на професионалното образование


Кръгла маса на тема „Професионалното образование, балнеолечението и туризмът в община Павел баня - опит, проблеми, перспективи”

03.12.2014 година

Проблемите на професионалното образование и неговите перспективи за развитие са дискутирани на Национални конференции организирани от СБУ. Те стоят на нашето внимание вече 20 години. Предстои Конференция по проблемите на Професионалното образование на 11.12 2014г. в София също организирана от СБУ. Ние разискваме и търсим отговор на въпроси и отчитаме факти като:

1. Има ли стратегия, обвързваща национални, регионални и местни политики за развитие на икономиката, с които да бъде свързана подготовката на кадри в средните професионални училища?

2. Необходимо е и търсим отговор на въпроса защо подготвените в условията на българското професионално образование и обучение кадри се реализират успешно навън, в чужбина, а българските работодатели са недоволни от тях.

3. Да акцентираме и да не забравяме, че в центъра на образованието не е единствено детето, а и учителя, защото няма ли го подготвения добър учител-нищо не може да се случи.

4. Защо професионалното средно образование в чужбина е така привлекателно и в съотношение 70:30 в полза на професионалното, а в България е обратно. Привлекателно ли е професионалното образование за младите хора. Колко от тях упражняват професията си? Има ли статистика за това?

5. Тревожна тенденция е и напускане на училище поради заминаване в чужбина. Няма налична информация и данни дали тези деца продължават своето образование в другите страни. Евростат посочва, че преди две години напусналите училище са 8975. 82% от преждевременно напусналите образование са безработни, като половината от тях не търсят активно работа и не желаят да работят. Въпреки това, много малко от тях се завръщат в училище за да повишат образованието си. Докато в Европа неучещите и неработещите от 18 до 24 години са 16.7 %, то в България са 27.9%

6. Факт е, че международното изследване PISA установява, че в България е налице значима връзка между ниските образователни резултати на децата в училище и социално-икономическия статус на техните семейства/бедността/. Средно 32% от колебанията в резултатите на 15 годишните се обясняват със семейната среда и доходите. Съществено влияние свързано с преждевременното напускане на училище имат неформалните приятелски кръгове на децата и младежите.

7. Има добре развити професионални училища с кадри по ресторантьорство и хотелиерство, архитектура и др., но има професионални училища на много места, в които постъпват ученици с трудности в усвояването на учебния материал, такива, които не са приети в търсените учебни заведения. Имайки в предвид и демографския фактор, това води до дисбаланс в системата и до закриване и сливане на някои учебни звена.

На национално, регионално и местно равнище следва да бъдат отчетени фактори за развитие на ПОО като:

1. Държавната политика за развитие на икономиката и от тук развита мрежа на професионални училища.

2. Свързания с държавната политика пазар на труда.

3. Социалния ефект на ПОО е от огромно значение за развитие на икономиката. Придобиване на знания и умения, създаването на добри специалисти е мощен инструмент в борбата срещу безработицата.

4. ПОО дава втори шанс в живота на тази част от населението, която се намира в неравнопоставеност-хора с увреждания, голяма част от някои етнически общности, нискоквалифицирани работници, млади хора, напуснали поради различни причини преждевременно системата на образование. Чрез ПОО те са полезни както за себе си, така и за обществото.

Днес сме свидетели на разминаване на ПОО със структурата на българската икономика. Насочването на предприемачите към развитие на производства, които не изискват особено квалифициран персонал, ниското заплащане и демографските проблеми водят до незаинтересованост към някои професии. Отпадането на ученици и такива завършващи с ниска квалификация води до дългосрочна безработица.

Проблем е и разминаването между придобитите в училище знания и умения и тези изисквани от работодателите. Това налага участието на работодателите в професионалната квалификация.

Проблем е и че работодателя може изведнъж да пренасочи своите ресурси в друга посока или отрасъл. Така работещите при него кадри с придобита професионална квалификация остават без работа. По данни на Националния статистически институт безработните в България са 437 хиляди и 300 човека. Процента на младите хора е най-висок.

Верния подход при разрешаване на проблемите на ПОО ще доведе до прогрес на цялото ни общество, до запазване на висококвалифицирани педагози в професионалните училища, от които ще имаме полза утре, защото днес те са без работа, поради липса на деца. Видимо е „застаряването” на педагогическата колегия в тези училища. Необходимо е въздействие за повишаване престижа на учителската професия за привличане на млади хора в ПОО, повишаване на заплащането, регламентиране на награди за най-добър млад учител, включване в програми за повишаване на квалификацията в Европа и др. Осигуряване на жилища и изплащане на квартири за пътуващи специалисти, преференциални кредити за закупуване на жилище, заплащане на 100% на транспортните разходи и др.

Синдикатът на българските учители считаме, че обединяването на усилията на държавни, общински институции, работодателски организации, тези на социалните партньори, ще доведат до положителни резултати свързани с привлекателността на професионалното образование. Ние предлагаме:

1. Предоставяне на информация от страна на работодателите за нуждите от квалифицирана работна ръка. Това да бъде обвързано с държавната политика с цел планиране на ПОО,

2. Създаване на центрове за ранно професионално ориентиране и от тук създаване на проходимост в образователната система,

3. Особена грижа за квалификацията и заплащането на учителите,

4. Да се развие наставничеството към младите учители,

5. Сътрудничество между работодатели и професионални училища,

6. Разработване на национални и местни политики, чрез които децата да бъдат насочвани към желани професии. Оценка на положения от ученика труд. Това е най-голямата радост за всеки. Стимулиране участия на ученици в конкурси и състезания. Създаване на наръчник по самооценка на ученика.

7. Обучение на възрастни и ранно напуснали образователната система млади хора.

8. Гарантиране на добри доходи на завършилите професионално образование и възможност за кариерното им израстване.

9. Увеличаване на часовете по учебна и производствена практика в учебните заведения. Пряка и непосредствена връзка между практика и теория. От тук добри шансове на трудовия пазар.

10. Усвояване на допълнителна специалност по време на обучението.

11. Повишаване участието и ангажираността на родителите и тяхната отговорност. Те заедно с местната общност са участници в процеса на образование в това число и професионалното образование и обучение.

12. Актуализиране и повишаване на Единните разходни стандарти. Предвиждане на по-голям ресурс за практическо обучение.

13. Сътрудничество между средните и висшите училища, обучаващите институции и бизнеса.

14. Обмяна на опит между сходни учебни звена в България.

СБУ приветстваме програмата за ученически стажове в чужбина и настояваме пред МОН такъв стаж да има за учениците и учителите от професионалните гимназии, а също така и за средните общообразователни училища.

Изменението на Закона за професионалното образование и обучение води до изработването на Наредби относно валидирането на знанията и промяната на учебните планове /свързани с производствената практика/. Становище на СБУ е , че валидирането на професионални знания, умения и компетентности/съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗПОО/, получени чрез неформално обучение или самостоятелно учение, трябва да защитят граждани на България придобили поне основно образование.

Новият закон дава възможност и за дуално професионално образование-обучение чрез работа. Тук активно трябва да се включат работодателите. Обучаващите се чрез работа задължително трябва да имат договор с работодателя за времето на обучение и трудът им да се заплаща. В Закона се говори и за защитени от държавата професии на областно равнище, предложение, за които СБУ е правил през годините на различни форуми.

С направените днес предложения и изразена позиция на СБУ считаме, че ще допринесем за доброто и качествено професионално образование и обучение в община Павел баня.

Темата на днешната Кръгла маса е изключително полезна и е свързана конкретно с визията на община Павел баня. Тя е крачка напред в решаването на проблемите свързани с ПОО.

Благодаря за вниманието!

03.12.2014г.

Павел баня Иван Поров, областен координатор на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©