Четвъртък,
  09 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Открит урок по география и икономика във 2. СОУ „Н. Вапцаров”, гр. Монтана


Във 2. СОУ „Н. Вапцаров”, гр. Монтана, се проведе открит урок на областно ниво по география и икономика с учениците от седми клас на тема: „Природата на Австралия”. Присъстваха Красимира Иванова – старши експерт в РИО - Монтана, Елка Илчева - директор на 2. СОУ, учители по география и икономика от община Монтана, преподаватели от училището домакин.

Урокът бе за контрол и оценяване на придобитите знания, умения и компетентности на учениците. Съвсем целенасочено бе избран такъв тип урок, защото на седмокласниците през май им предстоят изпити за Националното външно оценяване по културно-образователни области.Целите на урока бяха свързани със: обобщаване и затвърдяване знанията на учениците за природата на Австралия; развиване на логическото мислене, умение за бързо и точно излагане на своите мисли при отговорите на поставени въпроси, за общуване и работа в екип, за отстояване на лично мнение; повишаване на интереса на учениците към географската наука като учебна дисциплина чрез елементите на състезателната игра, чрез проблемни въпроси; формиране на ценности, като интерес към уникалната природа на този континент, нейното познаване, опазване, а също и екологично възпитание; развитие на географското мислене чрез решаване от учениците на достъпни за тях географски проблеми.

В урока бяха приложени евристичната беседа, нагледно-илюстративният метод, частично-търсещият подход и работа по групи. В подготовката и хода на урока като дидактически средства бяха използвани учебник по география и икономика за седми клас, атлас по география и икономика, контурна карта, стенна общогеографска карта, мултимедия, компютри в мрежа.

Предварително бе изработена тематична презентация, която беше проектирана на бялата дъска за наблюдаващите урока и едновременно с това вървеше и по ученическите компютри. Урокът се проведе в един от трите компютърни кабинета в училището. За постигане целите на урока учениците предварително бяха разделени на два екипа, които се състезаваха и трупаха точки за всеки вярно отговорен въпрос. Решаваха четири задачи, които като тип и съдържание покриваха всички компоненти на изпитния тест на НВО в частта му география и икономика. На този етап от обучението си учениците вече трябва да правят характеристика по предписание, да познават географското положение и бреговата линия на Австралия, както и характеристиките на елементите на природната среда, като релеф, климат, води, полезни изкопаеми, организмов свят.

Първата задача бе работа с контурна карта, на която са обозначени с числа изучени обекти по бреговата линия и релефа на континента, като учениците трябваше да разпознаят общо четиридесетте обекта. Втората задача бе тест от тридесет въпроса с по три възможни отговора и учениците трябваше да посочат верния. Третата задача бе свързана с показването на десет снимки на уникални представители на организмовия свят на Австралия, природни образувания като скалата Улуру, Големия бариерен риф и други. В четвъртата задача учениците решиха интересна образователна кръстословица. След приключване на работата по урока бе представен крайният резултат на всеки един от отборите. Учениците от 7 „а“ клас на 2. СОУ, гр. Монтана, демонстрираха завидни знания за природната среда на най-малкия континент, умения за работа с картографски продукт, находчивост в разпознаването на фаунистични и флористични представители на уникалния организмов свят на Австралия. Състезателният дух мобилизира допълнително всички.

След урока се проведе методическо обсъждане, в което представителите на колегията споделиха добрите си впечатления от видяното. Всички отбелязаха, че използването на ИКТ в образователния процес кореспондира с тенденциите в развитието на българското средно образование и в голяма степен импонира на представителите на днешното технологично и информационно поколение.

Десислава АВРАМОВА, учител по география и икономика във 2. СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Монтана____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©