Вторник,
  04 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование
Област Стара Загора, община Казанлък


На 7 октомври 2015 г. в гр. Казанлък се проведе есенното работно съвещание на актива на СБУ от община Казанлък. То бе ръководено от Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ-Казанлък, и в него се включиха над 110 активисти на Синдиката на българските учители от училищата, детските градини и ОДК „Св. Иван Рилски“ в общината, както и членове на СБУ от общините Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково, директори на училища и детски градини, счетоводители от системата на средното образование. Във форума, състоял се в тържествената зала на Дома на културата, взеха участие и Иван Поров - член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на Синдиката за област Стара Загора, Роза Костова - експерт-юрист в Централата на СБУ, Татяна Димитрова - началник на Регионален инспекторат по образование - Стара Загора, и Николай Маринов - общински координатор на КНСБ-Казанлък.

„Есенните съвещания на актива на СБУ се утвърдиха като престижен форум, на който се поставят въпроси и се решават проблеми, инициират се предложения за бъдещо устойчиво развитие на системата на образованието, нормативната уредба, работните заплати и др.”, каза Иван Поров при тържественото откриване. Той насочи вниманието на присъстващите към основни политики на СБУ за развитието на образователната система и нейната нормативна база, за повишаване статуса на българския учител и заплащането на труда му, квалификацията и професионално-творческото му усъвършенстване, за защита на трудовите права и устойчивост на работните места на заетите в системата на средното образование. Представи подробно дейността на Синдиката в област Стара Загора и постави акценти върху работата на ОбКС на СБУ-Казанлък. Очерта като приоритетни ангажименти организационното укрепване, поддържането на висока организационна култура и информационно осигуряване, обучението и подкрепата на новоизбрани председатели на организации, подготовката за колективно трудово договаряне през идващата 2016 г., работата с младите учители и с несиндикализираните учители, популяризирането в медиите на политиките и постиженията на Синдиката и др. Обърна внимание върху възможностите, които предоставя на синдикалните членове политиката на СБУ за интелигентна специализация с цел повишаване професионалната квалификация и стимулиране конкурентоспособността на синдикалните членове чрез Постоянната академия за науки и иновации в образованието и конкурсите (ПАНИО), организирани от Синдиката. По случай 25-годишнината от създаването на Синдиката на българските учители, която се чества през 2015 г., той връчи от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, плакет „25 години СБУ“ и подаръчен комплект от най-ценни за всеки родолюбец книги - „История славянобългарска“ и „Рибен буквар“ на Мими Ранева - председател на ОбКС на СБУ-Казанлък, и на Славена Минчева, председател на ОбКС на СБУ-Николаево. На свой ред официалните гости на форума получиха от Мими Ранева в дар символа на града - казанлъшка роза.

Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ, обстойно разясни приетите през лятото на тази година промени в нормативната уредба, засягаща работещите в системата на средното образование. Тя коментира подробно публикувания през юли Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и направените промени в чл. 327 и в чл. 328, които уреждат възможностите както работодателят, така и работникът или служителят да прекратят трудовия договор, когато е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (публикация по темата - във вестник „Учителско дело“, бр. 28 от 28.09.2015 г.), както и обезщетенията при прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал.1-3 от КТ. Представи промените, които влизат в сила от 01.01.2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване и с които Учителският пенсионен фонд стана безсрочен, т.е. отпадна условието, че неговото действие е до края на 2020 г.

Подчертана бе ролята на синдикалните председатели да дават точна информация и оказват помощ и контрол за своевременно изплащане в пълен размер на обезщетенията по чл. 220, 222, 224 и 331 от КТ на уволнените синдикални членове. Много въпроси бяха поставени във връзка с влязлото в изпълнение от 01.01.2015 г. право детските градини да получават до 50% от средствата за обезщетение на персонала (т. 6.3.3. от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”), както и за промените в реда на ползване на платения годишен отпуск (чл. 172-176 КТ), според които отпада задължението за изработване на график за ползването на платен годишен отпуск от работниците и служителите.

„Регионалният инспекторат има много добро социално партньорство със Синдиката на българските учители - каза Татяна Димитрова, началник на РИО-Стара Загора. - Обещавам, че ще бъдем максимално обективни и ще сътрудничим при решаването на възникнали въпроси и проблеми, защото съм убедена, че така трябва да работим.“ Тя съобщи, че в община Казанлък и в областта през цялата учебна година ще се правят проверки за наличие на фиктивно записани ученици. Директорите, чието пенсиониране предстои, са 16, а над 50% от учителите са на възраст над 55 години и е необходимо да се планира бюджет за изплащане на обезщетения при пенсиониране, както и да бъдат привличани млади кадри в учебните заведения.

В края на обучението Роза Костова постави пред синдикалния актив въпроса за провеждането на успешна абонаментна кампания за вестник „Учителско дело“, като подчерта, че в него се публикуват разясняващи нормативните промени информации и трудовоправни консултации. Тя отговори на много въпроси на участници в съвещанието, както и на конкретни казуси, свързани със заплащането на втория час на класа, и за обучението на деца със СОП, с работното време на учителите, с финансирането на учебните заведения, предстоящото повишение на работните заплати, извоювано от СБУ и неговия председател, и др.

Участниците във форума проявиха изключително силен интерес към възможностите за ранно пенсиониране, които осигурява Учителският пенсионен фонд (УчПФ). Осемнадесет години след като бе учреден по инициатива на СБУ, УчПФ става все по-необходим, търсен и ценен от българското учителство. Факт, който доказва стратегическата далновидност на Синдиката на българските учители да предвижда промените далеч във времето напред, както и неговият устойчив стремеж и загриженост да предлага перспектива за ефективни решения на проблемите пред работещите в системата на средното образование. Реалност, която за пореден път показва, че за осъществяването на една синдикална идея понякога са необходими десетилетия, а синдикализмът е мисия за цял живот.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©