Неделя,
  12 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от областите Търговище и Шумен - 2015


Област Търговище и област Шумен

В периода от 7 до 9 октомври 2015 г. се проведоха традиционните есенни работни съвещания със синдикалния актив в областите Търговище и Шумен. В тях участваха Иван Кънчев - главен експерт в направление “Професионално-творческо“ в Централата на СБУ и областните координатори от съответните области, а в гр. Търговище и Бисерка Боянова, председателят на РС на КНСБ. Преди срещата в гр. Търговище се проведе разговор с Дарина Димитрова, началник на РИО на МОН – Търговище, както и с участието на Станянка Петкова и Ани Кушева, експерти в отдел „Образование“.

По време на разговорите се поставиха актуални проблеми, вълнуващи учителите, като например проблемът с изискваните от РИО „спецификации“ на тестовете, изразходването на средствата за квалификация, съществуването на малки детски градини и тяхното финансиране, получаването на социалните плащания и др.

При проведените работни срещи се направиха отчети на областните координатори за извършените от тях дейности през изтеклия едногодишен период.

Поставени бяха актуални въпроси, конкретни за съответните области. Основни акценти по време на съвещанията бяха следните въпроси:

- Организационното състояние и организационната структура, необходимостта да се използват конкретните постижения за засилване на синдикализацията, предстоящото преброяване през 2016 г.;

- Измененията в нормативната уредба през настоящата година: Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Наредба за работното време, почивките и отпуските и др. и значението на тези изменения за синдикалните членове. Промени в наредби, пряко засягащи образованието и заслугите на Синдиката за тях - Наредба №5 за квалификацията, в Наредба № 3 за включване на часове СИ, при разкриване на работно място в начален курс, в Наредба № 3 за държавните зрелостни изпити и др.;

- Ролята на Синдиката на българските учители за финансовото осигуряване на системата на средното образование и процедурите по предстоящото увеличаване на работните заплати;

- Информационното осигуряване и особената важност на достоверната и коректна информираност на синдикалните членове;

- Кариерното развитие и професионалната квалификация на педагогическите кадри и политиките на Синдиката към професионално израстване на учителите, към задълбочена подготовка на студентите педагози, към привличането и задържането в системата на млади учители.

В хода на дискусиите бяха поставени трудовоправни, организационни и професионални въпроси, на които се даде отговор.

Въпросите бяха насочени към пенсионирането, признаването на стажа на дружинен ръководител за „учителски стаж“ (Нови пазар), получаването на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, допълнителното трудово възнаграждение за работа с деца със СОП и диференциация при тях (Търговище), прилагането на Учителския пенсионен фонд – получаването на добавка при работещ пенсионер (Шумен), прилагането на „условнопостоянните разходи“ при детските градини на делегиран бюджет (Нови пазар).

Посочени бяха конкретни проблеми със социалния диалог. На места не се изплащат 20-те лева за работа с ученици със СОП. В община Исперих обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се изплаща в размер на 8 брутни заплати едва след настояване на Синдиката, създаване на затруднения при ползване на синдикален отпуск.

Като важен проблем се очерта и недостигът на часове за формиране на норматив, трудови договори при непълен норматив, работа по два трудови договора.

Бяха направени конкретни предложения, свързани с мандатността на директорската длъжност; обвързване на учителската заплата с минималната работна заплата, за да се избегне все по-затварящата се „ножица”; детските градини да бъдат включени в националните програми - конкретно в „Без свободен час“, за да се осигури заместването на учители.

Учителите поставиха въпроси, свързани с новоприетия Закон за предучилищното и училищно образование - откога ще бъде в сила Закона, процедурите на преобразуване и статута на „Центровете за личностно развитие“, съдбата на малките училища, ще се промени ли статута на учителя и др.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©