Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Габрово - 2015


На 10 октомври 2015 г. в гр. Павел Баня се състоя традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Габрово. На него бе проведено обучение на актива във връзка с новостите в нормативната уредба, въведени през лятото на тази година, Закона за предучилищното и училищното образование, бяха обсъдени и проблеми в системата на средното образование.

Форумът бе ръководен от Ренета Колева - председател на ОбКС на СБУ-Габрово и областен координатор на СБУ за област Габрово. В него участваха 35 синдикалисти от общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, които поставиха въпроси по значими теми и проблеми, свързани със системата на средното образование. В синдикалния форум взеха участие и Диана Иванова - председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ и Роза Костова - експерт-юрист в Централата на СБУ.

„Актуалните задачи за укрепване на организационното състояние на Синдиката в област Габрово са свързани със запазване на съществуващите организации и с привличане на нови членове в синдикалните организации на СБУ в учебните звена”, каза Ренета Колева, която представи впечатляваща мултимедийна презентация. Тя уточни, че в Габровска община през 2014/2015 учебна година са се увеличили с 18 нови колеги членовете на СБУ, което говори за нарасналия авторитет на Синдиката и за постигнатите резултати в областта на социално-икономическото договаряне на всички равнища в системата на народната просвета. Това е успех, тъй като населението в общината намалява през годините, а през последните 20 години са закрити 11 училища.

В началото на тази година е създаден към СБУ Клуб на младия учител - Габрово. Факт, който допринася за приобщаването на новопостъпилите в учителската професия към синдикализма и ги подкрепя в професионалното им развитие. Ренета Колева направи ретроспекция на изминалата учебна година, като постави акцент на основни събития, допринесли за нарастване на синдикалната солидарност и на авторитета на Синдиката на българските учители. Тя разказа за честванията в областта, с които бе тържествено отбелязана 25-годишнината от създаването на СБУ и за изключително успешното представяне на синдикалния актив в тазгодишния Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“. Предостави информация за участието в ПАНИО през 2015 г. на членовете на СБУ - област Габрово, и др., и информира за предстоящи конференции и конкурси на СБУ през 2016 г. Участниците в обучението обсъдиха и основни моменти от Закона за предучилищното и училищното образование.

Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ, представи на участниците в обучението най-новите промени в нормативната база за средното образование, свързани с ранното пенсиониране на учителите при условията на Учителския пенсионен фонд и пенсиониране по общия ред, с промените в реда на ползване на платения годишен отпуск и др. Тя насочи вниманието на присъстващите да направят необходимото чрез възможностите, които осигурява социалното партньорство, да не бъдат оставяни значими преходни остатъци в учебните заведения. Припомни още едно важно постижение на Синдиката на българските учители - участниците в ПАНИО придобиват V-а квалификационна степен на основание на подписано Споразумение между СБУ и ректора на СУ „Климент Охридски”. Роза Костова подчерта приноса на вестник „Учителско дело“ за популяризиране добрите практики на Синдиката и информира аудиторията, че е в ход новата абонаментна кампания.

Участниците в обучението споделиха трудности и проблеми, с които е изпълнена всекидневната им работа. Те посочиха учебни заведения, в които се нарушават договореностите от Отрасловия КТД за допълнителни възнаграждения, свързани с работата с деца със СОП, за водене на документацията и работа с родители в детските градини и обединените детски заведения. Обърнаха внимание на неизплащането на социални плащания, свързани със средствата по фонд СБКО и за представително и работно облекло, както и с неосигуряване на диференцирано заплащане в някои учебни заведения. Поставен бе и въпросът за признаване на учителски стаж на учителите по физическо възпитание и спорт, които са работили като треньори. Зададени бяха и конкретни казуси, по които се води дискусия.

В края на работното съвещание участниците в него бяха единодушни за ползата от синдикалното обучение и за необходимостта от следващи такива обучения, за да е още по-действена и ефективна работата на синдикалния актив.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©