Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от Област Кърджали - 2015


Всяка година в есенните месеци активът на СБУ с интерес очаква съвещанията с участието на експерти от Централата на СБУ в София, на които се обсъждат основните приоритети и политики на СБУ за новата учебна година (т.г. – 2015/2016 г.). И може би недостатъчно посветените в организационната политика и практика на Синдиката биха помислили, че едва ли не това са едни традиционни съвещания (или обучения), на които се поставят задачи и се дават отговори на възникнали казуси. Съвещанията в Кърджали определено показват, че тези съвещания имат много по-значима роля. Всяка година те се отличават със своята актуалност, но и със своята уникалност въпреки традиционния си и постоянен характер. Защото се обсъждат: актуалните изменения и допълнения на нормативните актове за средното образование, т.г. – включително и публикуваният нов закон за средното образование; актуалното състояние на социалното сътрудничество с водещата позиция на СБУ; проблемите на дейностите, насочени към подобряване на социалното положение на работещите в системата; съгласуват се и се мобилизират синдикалните структури и членовете на СБУ с оглед на оптимално постигане на основните цели на СБУ. Всичко това, пречупено през конкретната обществена и политическа ситуация в региона, с отчитане на основните характеристики на организационната структура на СБУ, включително и взаимодействието с държавните и общинските институции и другите организации и структури. Специален акцент се постави на резултатите от местните избори и като се отчете, че от седемте общини на областта кметовете на пет общини са преизбрани, а нови кметове са избрани в Момчилград и Кирково, обсъждаха се и задачите на ОбКС на СБУ за запазване и продължаване на доброто социално партниране. Целенасочено се разгледаха и въпросите, свързани с усъвършенстването на информационната система на СБУ и абонамента за в. „Учителско дело”.

В Кърджали съвещанията се проведоха в два дни – на 29 и 30 октомври т.г. – първия ден с лидерите на СБУ от общините на областта, а втория ден – с председателите и актива на СО на СБУ от областния център, което вече се утвърждава като традиция за актива на СБУ от областта. Съвещанията бяха водени от Жельо Иванов, главен експерт на СБУ и Нела Арнаудова, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ за Кърджалийска област.

Бяха разгледани и обсъдени и някои по-специфични въпроси и казуси. Подчерта се: важността на участието на представители на СБУ при определяне на общинските формули за разпределение на средствата по делегираните бюджети; ролята на СО на СБУ при приемането на вътрешните правила за работната заплата и правилника за вътрешния трудов ред, недопускане на преходни остатъци, по-големи от 4%, правилно разходване на средствата за квалификация във всяко учебно звено; ролята на председателите и синдикалните комитети на СБУ за информационното осигуряване на членовете на СБУ. ОбщКС на СБУ споделяха своя опит.

Ако трябва да се посочи нещо характерно за Кърджалийска област, от което биха могли да почерпят опит и другите области и ОбКС в страната, това са изграденият собствен стил и системата в работата по квалификацията на членовете на СБУ, с отговорник - секретаря на ОбКС - Кърджали, г-жа Таня Тюркеджиева. В това отношение изключително полезен е договорът на ОбКС с Департамента за квалификация на учителите в Стара Загора.

Направени бяха предложения: да се обсъди статута и длъжностната характеристика на помощник-възпитателите, работата на които участниците в съвещанието категорично смятат за полезна; да се обърне сериозно внимание на усъвършенстването на учебната документация; да се намали ангажираността на учителите с административни дейности с оглед да се осигури повече време за пряка работа с децата и учениците, а също и някои други предложения, които се отправят към съответните нива, имащи отношение към тях.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©