Събота,
  15 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Благоевград и област Кюстендил - 2015


На 13 и 14 ноември т.г. се проведе традиционното есенно работно съвещание със синдикалния актив от областите Благоевград и Кюстендил. В съвещанието участваха Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев - главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ, областните координатори от съответните области Емануил Манолов, Яни Георгиев и Тодорка Дамянова - председатели на РС на КНСБ, съответно в Благоевград, Кюстендил и Дупница.

Откривайки работната среща, в която се включиха 142 синдикални активисти, областните координатори на СБУ за област Кюстендил и за област Благоевград - Наташа Павлова и Бонка Ичкова, очертаха тематичната синдикална специфика на форума.

Във встъпителните си думи зам.-председателят на СБУ Красимир Попов поздрави присъстващите от името на председателя на СБУ д.ик.н.Янка Такева и от свое име и им благодари за всичко онова, което правят като председатели на синдикални организации на СБУ за социално-икономическата и професионално-творческата защита на синдикалните членове. В своето слово заместник-председателят очерта основните политики и анализира главните задачи, които решава СБУ през настоящата година. Присъстващите бяха запознати подробно с Анекса към КТД, чрез който се реализира неколкомесечната битка на СБУ и лично на неговия председател и на президента на КНСБ за увеличаване на Единния разходен стандарт (ЕРС) и за увеличаване на работните заплати на заетите в системата на средното образование. След като информира присъстващите и за новите стандарти, регламентирани в РМС 853 и РМС 859, ясно бе заявено, че сега е много важно синдикалните структури по учебни звена да проследят движението и разпределението на средствата и при всеки опит да се наруши Анекса, да се противопоставят и да информират Централата на синдиката.

„Приемайки увеличаването на ЕРС с 4,7% или 5,9% при насочването на средствата само и единствено за увеличаване на работните заплати на заетите в системата на средното образование, ние сме разтревожени и неудовлетворени от факта, че относителният дял на средствата за средно образование спрямо БВП е един от най-ниските в Европа и че в проекта за Бюджет 2016 на Република България не са предвидени необходимите средства за обезпечаване на редица инициативи, които откриваме дори в новия Закон за предучилищното и училищното образование - заяви Красимир Попов. - Ето защо внесохме свои предложения до Комисията по образование и наука и до Комисията за увеличаване на бюджета за средно образование със 162 млн.лв. За съжаление и в бюджетната прогноза за 2017 и 2018 година негативната тенденция се запазва. Натискът на СБУ върху държавните институции за повече финансови ресурси в системата на образованието не е прекъсван и за миг и ще продължи до постигането на водещите европейски стандарти в това отношение.“ „Много е важно в тази битка Синдикатът да е единен, мотивиран, силен. Затова - продължи зам.-председателят на СБУ - не трябва да отклоняваме вниманието си и от организационното укрепване на синдикалните организации, от тяхното разширяване и увеличаване, от повишаването на компетенциите им, а от тук и на авторитета им във всяко едно учебно звено. Особено внимание трябва да се отдели на информираността на всеки един синдикален член, на неговата мотивация за активно членство.” В изложението си Красимир Попов анализира постиженията и недостатъците на новия Закон за предучилищното и училищното образование, говори и за участието на синдиката в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на Народната просвета и в работните групи за подготовката на новите държавни образователни стандарти, учебни планове и програми, като призова за по-активно участие на синдикалните членове в публичното обсъждане на учебните програми.

В изказването си Иван Кънчев представи измененията в нормативната уредба през настоящата година: Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване (КСО), Наредба № 1 за работните заплати и др., и значението на тези изменения за синдикалните членове. Промени в наредби, пряко засягащи образованието и заслугите на Синдиката за тях - Наредба № 5 за квалификацията, в Наредба № 3 за включване на часове по СИП при разкриване на работно място в начален курс, в Наредба № 3 за държавните зрелостни изпити и др.

Подробно бяха разгледани възможностите, които предоставя промяната на КСО по отношение на Учителския пенсионен фонд, - фактът, че вече е с безсрочен характер, промените при нарастване на възрастта за пенсиониране и съответно моментът на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, приетата възможност за промяна на осигуряването по втория осигурителен стълб - допълнително задължително пенсионно осигуряване и факторите, на които трябва да се обърне внимание, ако осигуреното лице реши да приеме осигуряване в Националния осигурителен институт или запази това в универсален пенсионен фонд.

Специално внимание се обърна на промените в Кодекса на труда - възстановения чл. 328, ал. 1, т. 10 с правото на работодателя да прекратява трудовия договор на работник или служител при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и новата т. 12 в чл. 327 - правото на работника да прекрати договора си при същия случай без предизвестие.

В хода на дискусията се поставиха десетки въпроси от трудово-правен, организационен и професионален характер, на които се даде изчерпателен отговор.

Въпросите бяха насочени към пенсионирането, признаването на трудов стаж, получаването на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, прилагането на Учителския пенсионен фонд - правото на получаване на добавка, придобиването на професионално-квалификационна степен и, естествено, по най-актуалната към момента тема - прилагането на Анекса към КТД и увеличаването на учителските заплати.

Не на последно място въпроси бяха зададени по отношение на новия Закон за предучилищното и училищно образование и разработваните в момента Държавни образователни стандарти, най-вече този за учебния план. Свързани с това се очертаха проблемите за недостига на часове за формиране на норматив, трудови договори при непълен норматив, работа по два трудови договора.

Сред направените конкретни предложения бе детските градини да бъдат включени в националните програми - конкретно в „Без свободен час“, за да се осигури заместването на учители, да се потърси възможност в следващия КТД заплащането на здравните книжки в детските градини да бъде за сметка на бюджета, някаква форма за регламентиране на задълженията, включени в така наречения „втори час на класа“ и др.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©