Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област София-град - 2015


На 13 ноември т.г., в град Сапарева баня, световноизвестен с уникалния си горещ гейзер, се проведе съвещанието на актива на Синдиката на българските учители от 24-те района на София. Съвещанието лично се ръководи от председателя на Синдиката - д.ик.н. Янка Такева. Участваха и експертите от Централата на СБУ в София - Павлина Петрова - експерт-юрист в направление „Трудово-правна защита“, и Желю Иванов, главен експерт в Организационно направление в Централата на СБУ, отговорник за област София-град. Водеща роля в организацията на събитието имаха Весела Мирчева, председател на ОбКС на СБУ - район „Триадица” и зам.-председател на Националния стачен комитет на СБУ, и Марияна Минкова, председател на ОбКС на СБУ - район „Искър” и член на ИК на СБУ.

В своето обръщение към участниците в съвещанието г-жа Такева се спря на най-актуалните проблеми, които в момента са приоритет в работата на СБУ: тристранното и двустранното сътрудничество; подписването на Анекса към КТД и стриктното му изпълнение, с акцент на ролята на ОбКС на СБУ за контрол и информиране; новият закон за предучилищното и училищното образование и ролята на СБУ при подготвянето и приемането на поднормативните актове - наредби и държавно-образователни стандарти; за подготовката на учители; осигуряването на необходимите средства за системата на образованието с проекта на Закона за държавния бюджет - 2016 г. и ролята на СБУ; текущи трудовоправни и организационни въпроси.

Основно бе обсъдена технологията за увеличаването на минималните основни работни заплати по длъжности и степени на педагогическите кадри, съгласно чл. 28, ал. 1 от Анекс Д01-180/09.11.2015 г. към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 2014 г., подписан на 9 ноември т.г., както и увеличението на заплатите на непедагогическия персонал.

Г-жа Такева информира участниците в съвещанието, че благодарение на Синдиката на българските учители в проектобюджета за 2016 година са осигурени необходимите средства за увеличените работни заплати, за което може да се прочете във вестник „Учителско дело“ – бр. 35 от 16.11.2015 г., стр. 2.

Съвещанието прерасна в съдържателен и градивен разговор за настоящето и бъдещето на СБУ, за образованието в Република България, за статуса на учителите.

Във връзка с подобряване на информационната система, беше обърнато внимание на субординацията в дейността и информационните потоци. Акцентира се на задължението председателите на ОбКС на СБУ да информират своевременно ръководството на СБУ за дейността си и партньорските взаимоотношения с институциите и организациите, с оглед да се осъществява по-добра координираност.

Бяха поставени редица въпроси, които получиха отговор. По-важните от тях се отнасят до: пенсионирането на учителите и специално по-ранното пенсиониране; новия режим при ползването на платения годишен отпуск; заплащането на лекторски часове; плащанията за работа с деца със СОП и за втория час на класа; подобряване на документацията и др. Със задоволство се посреща успехът на Синдиката - с измененията в КСО Учителският пенсионен фонд да е безсрочен, както и извоюваните от СБУ 10 брутни работни заплати при пенсиониране с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Направени бяха предложения за подобряване на работата на СБУ, на училищата и детските градини в София.

Участниците в съвещанието показаха, че имат богат опит в синдикалната си дейност и изразиха както подкрепата си, така и готовността си да работят за осъществяването на приоритетите и основните политики на СБУ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©