Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Враца - 2015


На 5 ноември 2015г. в гр. Бяла Слатина се проведе есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Враца. То бе организирано от областния координатор на СБУ във Враца - Емилия Бонева, председател на ОбКС на СБУ - Враца, и от председателя на ОбКС на СБУ в Бяла Слатина Силвия Кръстева. Гост от Централата на СБУ бе Пламен Иванов - главен експерт. В началото участниците в съвещанието - над 120 председатели и секретари на общински координационни съвети и на синдикални организации в училища, детски градини и обслужващи звена в областта, бяха приветствани с „Добре дошли“ и пожелания за успешен форум от името на новоизбраното общинско ръководство в Бяла Слатина.

Пламен Иванов запозна присъстващите с основните приоритети в работата на СБУ, като специално внимание бе обърнато на укрепването на организационното състояние, усъвършенстването на информационното осигуряване и задачите, свързани с грижата за синдикалните членове. След това г-н Иванов направи подробен преглед на последните промени в Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, наредбата за квалификацията на педагогическите кадри и новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование, както и на механизма за предстоящото увеличение на работните заплати. Промените бяха коментирани в контекста на политиките, които СБУ реализира за осигуряване на трудово-правната, социално-икономическата и професионално-творческата защита на своите членове.

Участниците в съвещанието проявиха голяма активност по време на последвалата дискусия, като поставиха редица сериозни въпроси, свързани най-вече с осигуряването и изплащането на средствата за транспортни разходи, за представително и работно облекло, СБКО и допълнително стимулиране, с използването на средствата за квалификация на кадрите. Бяха направени и конкретни предложения за намаляване на преподавателския норматив на началните учители от 21 на 20 учебни часа седмично, за създаване на механизъм, гарантиращ задължителния характер на изплащане от страна на директорите на социалните и допълнителните възнаграждения на учителите и непедагогическия персонал и др. На поставените въпроси бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, а дискусиите и разясненията по много от тях продължиха и в неформална обстановка след края на съвещанието.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©