Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Организиран от СБУ форум в Габрово обсъди интерактивното преподаване и учене в съвременното училище
Как да стане преподаването по-интересно за децата и учениците и по-мотивиращо за учителите, учебното заведение да е по-привлекателно и образованието - по-качествено, бяха сред основните проблеми, обсъдени на състоялата се на 27 юни 2016 г. в град Габрово кръгла маса на тема: www.школото.com - „Интерактивно преподаване и учене в съвременното училище“. Организиран от Общинския координационен съвет на СБУ - Габрово във връзка с Първия регионален конкурс „Учителите - новите будители“, форумът се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и Таня Христова - кмет на община Габрово. Да дискутират една от най-важните теми за съществуването и развитието на образованието днес, в красивата и достолепна Ритуална зала на Община Габрово се събраха учители и директори на детски градини и училища от област Габрово, активисти на СБУ от областта, университетски преподаватели, представители на културни институции, на изпълнителната и на местната власти, студенти, деца и ученици.

Сред официалните лица, взели участие във форума, бяха д.ик.н. Янка Такева, Таня Христова, Добромир Валачев - заместник-областен управител на област Габрово, Наталия Михалевска - началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в Министерството на образованието и науката, Георги Маринов - началник на Регионален инспекторат по образование - Габрово и инж. Нела Рачевиц - заместник-кмет на община Габрово. В кръглата маса се включиха и Диана Иванова, председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, както и Мария Георгиева, Иван Поров и Пламен Атанасов - областни координатори на Синдиката за областите Велико Търново, Стара Загора и Русе.Прекрасни музикално-танцови изпълнения на възпитаниците на детски заведения от Габрово поставиха красиво и вълнуващо начало на форума, преминал в позитивна емоционална работна атмосфера, и показаха на практика професионализма на учителите и реалните резултати от успешни интерактивни методи и съвременни подходи в обучението на деца в предучилищна възраст. Участниците в кръглата маса с удоволствие аплодираха децата от ЦДГ „Радост“, които ги приветстваха с „Елате в Габрово“ и „Кое хоро е по-хубаво“. ЦДГ „Явор“ представи песента „Когато кажеш ти“, а подготвителната група от петгодишни деца на ЦДГ „Мики Маус“ изпълни Менует по музика от Бокерини.

„Идеята за кръглата маса е продиктувана от предизвикателствата пред образованието, поставени от свръхмодерните и общодостъпни технологии на 21. век, и необходимостта от адекватен отговор от страна на образователната система“, каза във встъпителните си думи Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ - Габрово и областен координатор на Синдиката за област Габрово, която бе модератор на събитието. Тя говори за привлекателността на съвременните информационни технологии, която увлича детското съзнание, и за задачата на учителите да запазят предаността към знанието и просветата в учебното звено, и в същото време „да бъдат пазители и строители от векове за векове на ценности и морал за поколения напред българи”.

„Интерактивните методи все повече трябва да навлизат в учебните заведения и да допринасят за качеството на образование, към което се стремим и желаем да постигнем - каза Таня Христова при откриването на кръглата маса. - Убедена съм, че с днешната тема ще дадем принос към усилията на българското училище да развива съвременния си облик и това няма как да стане без учителите и политиците, без които нищо не може да се случи и чиято роля е да подпомагат осъществяването на най-добрите идеи. Да осмислим събитието с ясни послания, които да бъдат чути и реализирани с конкретни инициативи в полза за децата - смисъл на нашето съществуване и бъдещи достойни граждани на света.“ Таня Христова приветства участниците и изтъкна приобщаващата роля на учителя в съвременния образователен процес, необходимостта от иновативни подходи и интерактивни методи, за да бъде той интересен и възприет от най-малките до най-големите ученици, които да бъдат активната част в обучението, водени и провокирани от знанията и уменията на преподаване на съвременните учители. „Убедена съм, че вие, учителите, носите в себе си най-добрите предложения за това, как образователната система да се развива и променя“, каза г-жа Христова, която през 2014 г. бе отличена с високия приз на СБУ „Най-добър социален партньор - кмет“.

Д.ик.н. Янка Такева поздрави всички присъстващи с високите резултати на община Габрово, получени на националното външно оценяване в IV и след VII клас. „Темата е изключително важна, защото светът говори за високи дигитални информационни технологии и европейските държави вече подготвят образователните си системи за въвеждането им - каза в своето встъпително слово г-жа Такева. - Част от страните вече въведоха нови професии и специалности, свързани с новите технологии, в професионалните и в профилираните паралелки - в синхрон с новите професии в Европа и професиите, по които обучават възрастните според изискванията на пазара на труда. Смятам, че в това отношение трябва да догонваме Европа и света, както и че Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който само след месец ще влезе в сила, трябва да отговори на предизвикателствата. Това означава, че и трябва да бъдат разработени държавни образователни стандарти, засягащи тези предизвикателства. Пазарът на труда в света и в Европа се променя изключително динамично и най-сериозно внимание трябва да се обърне на прогимназиалния етап, когато започва професионалното ориентиране на младите хора. Близо 26 млн. безработни млади хора има в Европа и около 24% от младежите в България са безработни. За да успеем, трябва да се тръгне от осъществяването на комуникацията и начина, по който учителите обучават децата и учениците, и от който зависи стартът в развитието на личността на детето, както и усъвършенстването на компетенциите на младия човек. Имаме пред себе си изключително много предизвикателства и за разрешаването им е изключително важна ролята на учителите и на социалните партньори. Обиколих страната и съм възхитена от трудолюбието, инициативността и загрижеността на българските учители, които масово вече са подготвили годишните си разпределения и необходимата документация за започване на новата учебна година.Синдикатът на българските учители настоява да бъде направен задълбочен анализ, свързан със социалните последици от въвеждането на ЗПУО. Човешкият фактор е най-важен в образованието и определя качеството му, затова е решаващ статутът, който прилагането на Закона ще изгради за образователната система. Ако не подкрепяме системата на образование, в която работим и не се уважаваме помежду си, рискуваме върху нас да бъде хвърлена вината за неудачите в обществото.“ Г-жа Такева говори подробно за необходимото финансово обезпечаване на въвеждането на ЗПУО, за констатациите в доклада на Европейската комисия за образованието и препоръките й към България, както и за подписания на 19 юни т.г. нов Колективен трудов договор за системата на народната просвета. „Към образованието всички трябва да се отнасят със сериозна политическа отговорност, с респект и уважение - каза още тя. - Предизвикателствата предстоят - както от гледна точка на прилагането на иновативни методи и подходи, така и за мотивирането на учителите, които знаят как и по какъв начин да открият и помогнат за развитие на успеха на всяко дете и ученик. Ако искаме да имаме успех, трябва да покажем с личния си пример това, което очакваме да видим от нашите ученици. Дълбоко съм убедена, че българският учител ще се справи с всички предизвикателства и ще ги преодоляваме заедно.“ В деня на конференцията д.ик.н. Янка Такева и Таня Христова обсъдиха основни въпроси, които ЗПУО поставя във връзка с преименуването на училищата и критериите за определяне на национални училища и как те ще се отразят върху училищната мрежа в общината.

Наталия Михалевска подробно запозна присъстващите със стандарта за институциите и постави акцент върху иновативните и националните училища. Тя говори и за два важни за учителите проекта - „Твоят час“ и проектът, свързан с квалификацията на учителите.

Добромир Валачев говори за предизвикателствата пред учителя, свързани с нови форми на преподаване и нарастването на неговите отговорности. Георги Маринов подчерта, че община Габрово е с вековни традиции в образованието, които се отстояват от всички работещи в системата на образованието - от детската градина до университета. „Промените в образованието се случват бавно, но последиците са за много години напред - каза той. - На кръглата маса е намерен балансът между детската градина, училище и университета. Обществото, родителят ще разписват очакванията към образованието, а заложените в закона политики отговарят на обществените очаквания.“

В хода на конференцията участниците презентираха свои постижения в учебно-възпитателния процес, работата си по проекти, както и добри практики, и показаха изключителни резултати и постижения.

Проф. дпн Мариана Мандева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно със своите асистентки, студентките и участнички в инициативи на педагогическия факултет на Великотърновския университет - Анита Дереджиян и Александра Ковачева, представи темата „Четем заедно - взаимодействие на училищни и извънучилищни общности“. Тя говори за насърчаване ползването на четенето за социални цели от ранните етапи на овладяване на писмеността и езиковата грамотност и превръщането му в базисно умение за цял живот. Доц. д-р Валентина Василева от РУ „Ангел Кънчев“ представи интерактивните методи на обучение като средство за повишаване качеството на образование.

Ренета Колева, която е главен учител в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в град Габрово, презентира темата: „Аспекти на преподаване, оценяване и възпитаване на детето и ученика от съвременния учител”, в която акцентира върху аспектите на постигане на интелектуалната и емоционалната грамотност, върху функцията на учителя и оценката за формиране на творческите заложби на децата и учениците и мястото на родителя в процеса на развитие на креативно мислене и възпитаване духовен потенциал на подрастващите.

Елена Николова, главен учител в ЦДГ „Слънце“ в Габрово, представи темата: „Развитието на комуникативните умения на децата в предучилищна възраст – предпоставка за по-лесно усвояване на четенето в училище”. Бистра Георгиева главен учител и Светла Христова, старши учител в ЦДГ „Мики Маус“ в Габрово презентираха „Да се докоснеш до словото“, като поставиха акцент върху необходимостта от подобряване на аналитичното мислене и развитие на въображението с цел постигане на по-високи учебни резултати.Директорът на габровската ЦДГ „Явор“ Вера Тихова представи съвместния проект между Румъния, Латвия, Унгария, Турция и България - „Да творим заедно - бъди креативен“ /Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики по програма „Еразъм +“/. Участник от българска страна е ЦДГ „Явор“. В проекта се споделят проблеми и гледни точки, специфични за всяка общност, към която принадлежат петте партньорски институции. Проектните дейности освен че предвиждат съставяне на помагало за родители как да работят с децата си, помагат да се въведат нова информация, интерактивни методи, инструменти и програми за обучение, като резултат от сътрудничество с партньорите и мотивира екипа на детската градина за участие в други европейски проекти. Велислава Александрова-Иванова, директор на ЦДГ „Светлина“ с над 70-годишна история в град Трявна, представи впечатляващата презентация „От векове за векове“ - традиция и съвременност, а малките възпитаници на градината зарадваха всички с изпълнението си на композицията „Задявка на герана“.

Диан Пенчев, учител и Ганка Димиева, старши учител в СОУ „Петко Рачев Славейков“ - гр. Трявна, представиха темата: „Училище на бъдещето - електронно обучение по история и цивилизация и математика в прогимназиална степен“.

Учителите от СОУ „Васил Левски“ - гр. Севлиево, Даниела Стефанова и Даниела Димитрова, споделиха опита си от участието на училището в проекта „Преподаването - начин да опознаеш себе си“, който се осъществява също по програма „Еразъм +“. В него се разглежда преподаването като ефективен ключ за самообучение и интегриране на обучението в начална и гимназиална степен чрез преподаване на учебни предмети на английски език. По този проект са осъществени срещи и обмяна на опит между партньорите - ученици и учители, в Острава - Чехия, Марбея - Испания, Дезио - Италия и Келс - Ирландия. През октомври т. г. на севлиевското училище предстои да бъде домакин на новата среща.

Христина Георгиева – старши учител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ - гр. Габрово представи презентацията „По пътя към върховете на математиката“ и сподели опит за работата по математика с изявени ученици от V-VII клас в гимназията, които са лауреати на високопрестижни национални и международни математически състезания. Анелия Мутафчиева-Христова от Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ в град Габрово подробно разкри богатите възможности за сътрудничество между библиотеката, детските и учебните звена.

Възпитаниците от СОУ „Васил Левски“ - гр. Севлиево на преподавателя по музика Евгения Пенчева,която е и председател на Общинския координационен съвет на СБУ в града, изпълниха народния танц „Ръченица“ и изпяха и вечната песен на незабравимия Емил Димитров „Моя страна, моя България“, която емоционално завладя съзнанието на участниците във форума и се превърна в своеобразен тържествен финал на високостойностната кръгла маса.

Представените презентации и изпълненията на децата и учениците допринесоха тя се превърне в изключително събитие, обединило теорията и практическото приложение на интерактивното преподаване и учене в съвременното образование в пълния им цикъл - от предучилищното до висшето образование и връзката им с културните институции. Кръглата маса да бъде продължена в национална конференция по общозначимата тема за интерактивното преподаване и учене в съвременното училище, а участниците в нея да кандидатстват в националния конкурс на СБУ „Учител на годината“, предложи д.ик.н. Янка Такева, която даде висока оценка на форума. В края на инициативата, д.ик.н. Янка Такева и Таня Христова връчиха грамоти на учителите, директорите и университетските преподаватели, представили презентации на кръглата маса, която със сигурност ще остане в съвременния летопис на възрожденското просветно дело на днешните будители на България.

Светла СТРУМИНА

Снимки: Светла СТРУМИНА, Румен РАДИЧКОВ, Архив на Община Габрово

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©