Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА: Всичко правим в интерес на децата и учениците, така че Варна продължава да е модерен европейски център на образованието
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЩИНА ВАРНА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Всичко правим в интерес на децата и учениците, така че Варна продължава да е модерен европейски център на образованието

- Госпожо Христова, готова ли е системата на образованието в град Варна за въвеждането на новия Закон за предучилищното и училищното образование от 1 август т.г.?

- Системата на образованието в град Варна е готова и спокойна да встъпи след 1 август в новите законови рамки. Имаме няколко решения по принцип на Общинския съвет, които ни разрешават веднага да пристъпим към взимане на окончателни решения от страна на кмета, за да може системата да заработи максимално най-бързо. Какво направихме? Още през януари т.г., малко след обнародването на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, ние анализирахме дейността на всички звена, които ще стават Центрове за подкрепа на личностното развитие. Преценихме, че трябва да ги запазим със съответните дейности и оттук нататък общината ще има ангажимента само да надгражда тяхната дейност и съответно - да я дофинансира. По тази логика, всяко едно от четирите звена, които са - Общински детски комплекс, Логопедичен център, Средношколско общежитие и Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник”, ще стане Център за подкрепа за личностно развитие, запазвайки досегашния си вид. Разликата между тях е в това, че два от центровете - ОДК и Логопедичен център, ще бъдат на подчинение на кмета, както е разписано по закон. В тримесечния срок, на база на анализ, който прие Общинския съвет за работата на тези два центъра, ние ще внесем в Общинския съвет чрез кмета предложение за дейностите, които те ще развиват, и в много бърза последователност ще приемем Правилника за двата центъра. Другите два центъра, както и досега, остават на подчинение на Министерството на образованието и науката, съответно - на Регионалните управления по образование. Специфично за тях е, че собствеността им е на Община Варна. Така, че ние няма да правим промени във времето, единствено ще помагаме и ще дофинансираме базите, за да бъдат привлекателни и достъпни за децата и техните учители. Другото, което направи Община Варна е, че преномерувахме детските градини към моментното състояние, в което са, като разпределихме номерата по райони - нещо, което досега го нямаше и вече знаем от кой до кой номер във всеки район ще има съответната детска градина. Веднага след влизането в сила на това решение на Общинския съвет, както то е обявено - от 1 август 2016 г., кметът ще издаде заповед за новото наименование на съответните детски градини и по този начин наистина ще облекчим колегите да продължат административната си работа с новите атрибути така, както са записани в закона. Имаме срок към директорите на училища, който е 20 юли, да ни подадат информация за необходимите преобразования във връзка с видовете училища според изискванията на новия закон. Това, разбира се, ще се осъществи през следваща учебна година, но тъй като Община Варна разработва стратегия за развитие на сектора на средното образование на нейната територия за периода 2016 до 2020 г., ние се стремим да прогнозираме развитието на учебните заведения, защото от това зависи оптимизацията на базата, необходима за целодневното обучение, разписано в новия закон. Така че имаме две цели. Първо - да разпишем стратегията, която да стане работещ документ на базата на новия закон, като тя се реализира паралелно с прилагането на закона. И второ - спокойно и бавно да въведем ЗПУО, като дори и някъде да се забавим, но да избегнем принципа: проба - грешка.

- Какви са политиките и решенията на общината за развитието на образователната й система?

- Политиките, които Общината влага в развитието на образованието, поставят детето в центъра на работата на институциите и осигуряват равен достъп до образование за всяко едно дете във Варна. Всичко правим в интерес на децата и учениците, така че Варна да продължава да бъде един модерен европейски център на образованието.

- Вашата оценка за партньорството Ви със Синдиката на българските учители?

- Ние сме Община, която има подписан тристранен колективен трудов договор със синдикатите и със съответните работодатели. Със Синдиката на българските учители сътрудничим ползотворно, защото в СБУ има много можещи хора, които от дълги години са в системата и добре я познават. А от гледна точка на това, че системата е консервативна, само в съвместен диалог могат да бъдат решени проблемите във всяка една училищна институция, била тя детска градина или училище. Изказвам благодарност към СБУ, защото Синдикатът градивно работи в интерес на учителите и останалия персонал, зает в училищните институции, а именно учителят е човекът, който ще проведе реформата в образованието. Лични благодарности изказвам и към д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, за нейната всеотдайност и ефективната й ежедневна работа за благото на българския учител и на българските ученици.

Интервю на Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©