Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Разград


В края на миналата седмица се състоя есенното съвещание на учителите от Разградска област с участието на Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ. Обърна се внимание на организационното състояние в структурите на СБУ по места, на изрядното водене на документацията, на издигането на нови подготвени кадри в предстоящата отчетно-изборна кампания. Подчертана бе ролята на добрата информираност на синдикалните членове чрез вестник „Учителско дело“ и сайта на Синдиката. Синдикалистите от областта изслушаха актуалната информация, свързана с приложението на Закона за предучилищното и училищното образование. Подчертана бе ролята на СБУ за подготовката на редица стандарти, които впоследствие излизат като наредби. Дискутираха се клаузите в Колективния трудов договор на отраслово ниво за следващия двегодишен период. Отбелязана бе изключителната активност и пробивност на г-жа Такева във връзка с подготовката на Бюджет 2017. Отново стана ясно, че състоянието на детските градини в областта продължава да бъде тревожно по отношение осигуряване на средствата за представително работно облекло и работно облекло за непедагогическия персонал. Срещата приключи с пожелание за ползотворна работа и успешна учебна 2016-2017 година.

Драгомир БОГОМИЛОВ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©