Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Пазарджик, Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора


Професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа

По решение на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители в началото на всяка учебна година се провеждат работни срещи със синдикалните ръководства по места. От 6 до 19 октомври 2016 г. се проведоха срещи с представители на синдикалните организации от областите Пазарджик, Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора. Областните координатори Гина Кръстанова, Яна Беломорова, Добра Шопова, Константин Янков и Иван Поров бяха създали много добра организация за провеждане на есенните съвещания, в които участие взе Роза Костова, главен експер-юрист в Централата на СБУ. В работните съвещания на Бургаска и Старозагорска област освен учителите синдикалисти взеха участие и началниците на РУО - инж. В. Илиева и Т. Димитрова, директори на училища и детски градини. В Стара Загора, Сливен и Ямбол участваха и представители на Регионалните съвети на КНСБ. Срещи се проведоха и в Нова Загора, Елхово и Казанлък.

Синдикалистите бяха поздравени от Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на Синдиката, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им благодари за всеотдайността, с която утвърждават авторитета на Синдиката на територията на своите области.

Присъстващите бяха запознати с актуалните задачи, които стоят пред Синдиката на българските учители през настоящата година.

Направен беше анализ на обществено-икономическата и политическата обстановка в страната, като беше поставен акцент на две важни неща - влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование и подписания Колективен трудов договор за системата на средното образование на 19.06.2016 г.

С голямо задоволство участниците приеха информацията за договореното от Синдиката на българските учители увеличение на средствата за образованието в Бюджет 2017. Присъстващите изказаха своята благодарност към председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която успя да осигури допълнителни средства за системата на образованието за следващата календарна година в размер на над 223 млн. лв. и по този начин се гарантира изпълнението на договореното в Колективния трудов договор и прилагането на новия закон. Всичко това е резултат на последователната политика на Синдиката и настойчивостта на неговия председател.

Подробно бяха разяснени новите моменти в Колективния трудов договор от 19.06.2016 г. и промените в Наредба № 1 за работните заплати.

Подготовката за отчетно-изборната кампания и провеждането на Седмия конгрес на Синдиката на българските учители, който ще се проведе от 30.06 до 01.07.2017 г., беше другият въпрос, с който бяха запознати синдикалните председатели.

Обсъдени бяха въпроси относно възможностите за пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд и видовете обезщетения, на които имат право различните категории работещи в системата.

Специално внимание беше отделено на новите нормативни актове, които съпътстват Закона за предучилищното и училищното образование. Дискутира се Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти и възможностите, които предоставя Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) към СБУ. Във всички области има интерес към Академията. Създава се организация за обучение на място, което ще спести време и средства на синдикалните членове.

В изложението си Роза Костова обърна внимание на изпълнението на постоянните задачи за организационното укрепване и грижата за синдикалните членове. Със задоволство може да се отбележи, че всички синдикални комитети са попълнени с нови членове поради излизане в пенсия на колегите. Акцент беше поставен и на задачите, свързани с предстоящия Синдикален съвет, който ще се проведе през м. декември 2016 г. Поканени бяха отново присъстващите да вземат участие в организираните от Синдиката конкурси и да изпращат материали за в. „Учителско дело” и за сайта, тъй като това е начинът да се популяризира работата на всеки синдикален член и на неговото училище или детска градина.

В хода на дискусиите бяха споделени проблеми относно: изплащане на ДТВ И ДМС в детските градини; изплащане на представително и работно облекло в детските градини; неизплатени средства за постигнати резултати от работата през изминалата учебна година; изплащане на пътни разходи на пътуващите педагогически специалисти от малкото към голямото населено място; изплащане на допълнителни средства за работа с деца и ученици със СОП и за водене на документация.

На всички въпроси бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като дискусиите по някои от тях продължаваха и в неформална обстановка. Съвещанията приключиха с пожелания за успешна и ползотворна учебна и синдикална година.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©