Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Добрич


На 9 ноември 2016 г. в залата на Общинския съвет, община Добрич, се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от област Добрич. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации на СБУ.

Съвещанието се ръководи от Павлина Димитрова - областен координатор на СБУ за област Добрич. От Централата на СБУ взеха участие Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист.

Съвещанието премина при много добра организация и особен интерес.

В началото на съвещанието всички председатели на ОбКС представиха кратки отчети за решените и нерешените въпроси, свързани с изплащане на социалните плащания. Отчетено беше, че в община Генерал Тошево не се изплащат средства за работа с деца със СОП, в община Шабла не се изпълняват параметрите на Отрасловия КТД - за водене на документация в детските градини; на места има проблеми, свързани със забавяне на изплащането на пътните разноски (Житница, община Генерал Тошево).

Г-жа Димитрова постави акцент на добрия социален диалог в община Добрич. В организационно отношение е налице стабилност и това се дължи на информираността и разяснителната работа, която е приоритет на ОбКС на СБУ. По отношение на защитата на работните места бе отчетено, че синдикалните членове са устроени на работа. Няма проблеми с изплащане на диференцираното заплащане и другите социални плащания. Отчетено бе и активно участие в ПАНИО, в учителската спартакиада и в конкурса за извънкласни и извънучилищни дейности в СОК „Камчия“. Г-жа Петкова благодари от името на ръководството на СБУ за синдикалната отговорност на всички председатели и секретари. Тя запозна присъстващите с основните приоритети на работа през настоящата учебна година, с произтичащите актуални задачи. Акцент беше поставен на действащия Закон за предучилищното и училищното образование, на всички публикувани наредби. Бяха представени различни казуси, свързани с действащите наредби, особено Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Дискутирани бяха въпроси, свързани с професионалната квалификация и квалификационните кредити. Колегите поставиха въпроси и от организационен характер.

Припомнено бе писмото на зам.-министър Диян Стаматов до началниците на РУО за императивния характер относно изпълнението на Отрасловия КТД. Внимание бе отделено и на подготовката за предстоящата отчетно- изборна кампания преди VII конгрес на СБУ.

Колегите получиха информация и за предстоящите конференции, конкурси и други дейности на СБУ.

Г-жа Роза Костова направи подробен коментар на Отрасловия КТД, предложени бяха практически казуси от трудовоправен характер. Имаше въпроси, касаещи пенсионирането по УПФ и по условията на общото пенсиониране. Тя обърна внимание и на разпределението на средствата по Проектобюджет 2017.

Участниците в съвещанието изказаха благодарност за подробната информация и желание за участие в различни мероприятия на национално ниво, особено в ПАНИО.

След официалното приключване на работното съвещание експертите проведоха индивидуални консултации с колегите.Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©