Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов Общински КТД за предучилищното и училищното образование в Община Габрово
С позитивна мисъл за духовния храм на децата на Габрово и за неговите свещенослужители


На 05.12.2016 г. в гр. Габрово бе подписан нов Общински КТД за предучилищното и училищното образование между Община Габрово, представлявана от кмета на общината Таня Христова, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от председателя на СРСНПБ инж. Величко Велков, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, представлявано от председателя на СДСОРБ Пенка Петрова, и Координационния съвет на Синдика на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България в Габрово, представляван от председателя на КС на СБУ Ренета Колева, Регионален професионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от председателя на РПС „Образование“ Евгения Банчева. Сключеният Общински колективен трудов договор е вписан в специалния регистър на дирекция „Инспекция на труда“ със седалище Габрово под № 26/13.12.2016 година.

Новите моменти в подписания наскоро Колективен трудов договор са в разделите:

ІV. Трудова заетост, професионално развитие и квалификация, V. Трудови възнаграждения и обезщетения, VI. Работно време, почивки и отпуски, VII. Социални дейности.

Във връзка с креативните политики на новия Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 1 август 2016 г., в нашия Общински колективен трудов договор обърнахме сериозно внимание на професионалното развитие и квалификацията на учителите. Два са аспектите, които сме заложили в това колективно договаряне – допълнителната квалификация на педагогическите специалисти да бъде съобразена с изискванията за учебно звено и съответния ДОС и тя да има изпреварващ характер, за да може да подпомогне преподавателите при въвеждане на новите учебни планове и програми и за преструктуриране на старите. Договорена е петгодишна стратегия по въпросите за кариерното и професионалното развитие на учителите във връзка с чл. 222, ал. 3, ал. 4 от ЗПУО.

В същото време квалификацията трябва да даде нужните кредити, съобразени с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Става дума за Наредба № 12, която влезе в сила от 1 септември 2016 година. Затова в Общ. КТД се поставя акцент освен на квалификацията на учителите, и на утвърждаване на наставничеството с цел оказване на методическа и организационна подкрепа на новоназначените педагогически специалисти, излезли от висшите учебни заведения, или на тези, които за пръв път преподават в училище, след като са работили в други обществени сфери. В Колективния трудов договор е записано, че наставничеството трябва да подпомага новоназначените специалисти, а именно младите учители да бъдат обгрижвани методически и организационно от можещите и знаещи опитни учители.

Възстановяването на старата традиция в българското образование за приемственост между младите и опитните педагози е един ренесансов щрих на обществото за възраждане на пиетета към образованието, на уважението към личността на учителя и към самата институция на училището като духовен храм на децата на България.

Във връзка с повишаването на изискванията за квалификацията на педагогическите специалисти е и ръстът на средствата за финансиране на квалификацията им, които са увеличени от 0,8% на 1% от годишните средства за работни заплати, отделящи се за квалификация във всяко учебно звено. Макар и минимално, повишението на ресурсите е факт.

Друг момент във връзка с квалификацията е записът, че работодателите се ангажират финансово да обезпечават участието на педагогическите специалисти в регионалните, националните и международните форуми, олимпиади, спортни състезания, проведени под егидата или с участието на Общината, като по този начин те способстват за повишаване качеството на образователния процес чрез изявите на най-добрите ученици и чрез развиване и доказване на педагогическото майсторство на учителя при тяхната подготовка.

За повишаване качеството на учебния процес Община Габрово периодично инициира провеждане на форуми по актуална иновативна проблематика под патронажа на кмета на общината, с участие на преподаватели от висши учебни заведения, на експерти от РУО на МОН, от МОН и социалните партньори в рамките на договорения период (м. декември 2016 - 2018 г.).

Договорена е промяна в заплащането, свързана с професионалната квалификация на педагогическите специалисти

Увеличеното заплащане на труда на педагогическите специалисти съответства на държавната политика за издигане на образованието в главен приоритет на бъдещото развитие на страната. В тази връзка за пета професионално-квалификационна степен са предвидени 20 лева, за четвърта – 25, за трета – 30 лева, за втора – 60 лева и за първа степен – 80 лева. Тези плащания са допълнение към основните работни заплати и отразяват вниманието на обществото към учителската професия, за да придобие тя по-голям авторитет и сред младите, които тепърва ще предпочетат да работят в училищата.

Други социални придобивки за учителите и служителите

Чест прави на Общината и на работодателските синдикати в Габрово, че зачетоха нашето желание да регламентираме 25 май като допълнителен платен отпуск за онези от преподавателите и непедагогическите специалисти, които участват в традиционните шествия или други прояви, свързани с 24 май – Деня на славянската писменост и култура, както и 1 ноември е допълнителен платен отпуск за учителите и непедагогическите специалисти от детските градини.

1. Денят на народните будители - 1 ноември, за детските заведения да се заплаща с удвоен размер на трудовото възнаграждение, съгласно чл. 264 от КТ.

2. 25 май да се счита за допълнителен платен отпуск за учителите и служителите на учебните звена при условие, че те са участвали в празничните шествия или тържества по случай 24 май - Деня на славянската писменост и култура (съгласно чл. 156 КТ; чл. 32 Наредба № 3 за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия – ненормиран работен ден; чл. 32 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).

3. Осигуряване на средства от работодателите за ежегодното изготвяне на медицински документи за работещите в детските градини.

Работодателите заплащат периодичните медицински прегледи, изследванията и заверяването на здравните книжки на работещите в детските заведения на основание Наредба № 15 на МЗ от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения – чл. 2, ал. 3 и чл. 5 от Наредбата.

4. Работодателите могат да изплатят допълнително трудово възнаграждение в рамките на икономиите на средствата за работни заплати в края на бюджетната година. Разпределението на конкретните суми се извършва с участието на социалните партньори, страна по договора, по предварително утвърдени критерии във ВПРЗ в учебното звено.

5. За работниците и служителите от непедагогическия персонал, членове на синдикатите, при нормална продължителност на работното време съгласно чл. 136 от КТ се определят следните минимални основни месечни работни заплати:

- За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална квалификация – не по-малко от минималната работна заплата за съответната година.

- За длъжностите с квалификация „помощник-възпитател” и „помощник-готвач” – не по-малко т 105% от МРЗ.

- За длъжностите с квалификация „готвач”, „огняр”, „охранител” и сходни на тях длъжности - не по-малко от 110% от МРЗ.

- За длъжностите „домакин”, „касиер”, „технически секретар”, „ЗАС” и сходни на тях длъжности - не по-малко от 115% от МРЗ.

- За длъжностите „библиотекар”, „счетоводител” и „главен счетоводител” - не по-малко 125%от МРЗ.

6. На работници и служители, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се изплащат обезщетения в следния размер:

- На основание чл. 222, ал. 1 от КТ – брутно трудово възнаграждение за срок от 2 месеца.

- На основание чл. 222, ал. 3 от КТ – на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието: 10,5 брутни работни заплати от 01.01.2017 г. съгласно БКТД от 19.06.2016 г.

- На основание чл. 222, ал. 3 от КТ – на непедагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са работили при един и същ работодател в сферата на образованието: 8,5 брутни работни заплати от 01.01.2017 г. съгласно БКТД от 19.06.2016 г.

7. При възможност на делегирания бюджет работодателят може да осигури заместник на излизащия в отпуск по смисъла на чл. 155 от КТ, като Общината и синдикатите работят за включване на детските градини в Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” за изплащане на възнаграждение по мярката „Без свободен час”.

8. Общината, работодателите и синдикатите през лятото съвместно инициират „Летни занимални“ в образователните институции:

- С децата, завършили подготвителна група, които ще постъпят в първи клас, с цел осигуряване на адаптация към училището, в което предстои да учат.

- С учениците от начален етап.

9. Общината обсъжда с директорите на детските заведения и чрез тях организира график на работещите заведения през летния период от 15 юни до 1 септември с цел ритмично извършване на основните и частични ремонти и подготовка на сградния фонд за учебната година и за икономия на средства.

10. Ежемесечно работодателите осигуряват финансови средства за фонд „СБКО“ в размер на 3% от средствата за работна заплата.

11. Работодателите в рамките на утвърдения бюджет осигуряват средствата за работно облекло, както следва: представително облекло за педагогически специалисти, заместник-директорите без преподавателска норма и главните счетоводители – не по-малко от 360 лева, за административно-помощния персонал работно и униформено облекло в размер не по-малък от 260 лева.

12. Работодателят при възможност, в рамките на бюджета, заплаща до 60 лева сумата за очила, удостоверена с рецепта от офталмолог и с касов бон, съгласно Наредбата.

13. По предложение на синдикатите и при наличие на финансови възможности работодателят отпуска финансова помощ на работници и служители в следните случаи:

- Трайни заболявания;

- Тежки операции;

- Смърт на дете, съпруг/а/ или родител.

Повишаването на основните учителски заплати е предвидено в договореностите на предстоящия Анекс към Общинския КТД – Габрово

Предвид политическата криза, която неочаквано настъпи в страната след президентските избори, учителството замря в очакването, дали обещаното от МОН увеличение с 10% ще се случи. В края на календарната 2016 година (16 декември 2016 г.) все пак дългоочакваният Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19 юни 2016 година бе подписан.

Водени от финансовата парадигма на този Анекс, социалните партньори в Община Габрово в момента ще довършат своята работа, като сега се открива процедура за подписване на Анекс към Общинския КТД и за включване на новите допълнителни нива на увеличения ръст на основните работни заплати и на някои социални плащания, които са валидни от 1 януари 2017 година. В тази връзка за педагогическите специалисти с ръководни функции: директор на училище, детска градина, обслужващо звено, заплатата става 825 лева, за заместник-директор – 770 лева, за педагогическите специалисти с професионална квалификация: учител, ръководител в направление „Информационни и комуникационни технологии“, възпитател, психолог, педагогически съветник, логопед, рехабилитатор, хореограф, педагог, треньор – 660 лева. Това е началната стартова заплата и за млад педагогически специалист. За старши учител и старши възпитател се предвиждат 688 лева, а за главен учител, както и главен възпитател съответно - 726 лева.

За онези колеги, чиито досегашни заплати към 1 януари 2017 г. се намират в диапазона между старите и новите минимални заплати или са по-високи от тях, се предвижда увеличение с не по-малко от 8%. В анекса се дава възможност, ако останат средства в детското или учебното звено, те да могат да се разпределят за работните заплати на всички членове на колектива и така те да доведат до повишаване ръста на индивидуалните заплати на педагогическите и непедагогическите специалисти.

Предвидено е увеличение на средствата в делегираните бюджети за учебните институции

С решение на Министерския съвет са определени нови единни разходни стандарти, чието завишение трябва да бъде единствено за увеличение на работните заплати. Средствата за това завишение на учителските заплати са 100 милиона лева, а 26 милиона са за увеличение на индивидуалните заплати на непедагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, както и за повишените вноски на фонд „Пенсии“. Специално за детските градини в Анекса е посочено, че в резултат на диференцирането на общините в 7 групи допълнителният ресурс от 26 милиона може да се използва при възможност и за увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти и за допълване на средствата за десетте заплати, които детските градини дадоха при пенсиониране на своите служители след 1 август 2016 г., когато в Закона за предучилищното и училищното образование бе регламентирано вместо осем да се изплащат 10 брутни заплати при пенсиониране. Разликата от две заплати допълнително утежни бюджета на детските градини, създаде проблем на някои от тях при приключване на финансовата година и сега се дава възможност за компенсация на този финансов недостиг.

Оценка за постигнатото от Синдиката на българските учители – Габрово, при договарянето на Общинския Колективен трудов договор

Подписаният Общински Колективен договор доказа позитивното отношение на общинската администрация към проблемите на учителската гилдия в Габрово, както и демонстрира намеренията за водене на един добър социален диалог между Общината, учителските и директорските синдикати. По този начин се дава положителна оценка на труда на педагогическите специалисти и се доказват адекватната действия на кмета на гр. Габрово госпожа Таня Христова, на директорите на общинските дирекции „Образование и социални дейности“, „Финансово-счетоводна“ с държавната политика за издигане авторитета на учителя, а по този начин респективно се полагат необходимите усилия за повишаване на качеството на образователния процес в Габровска община, която е била, е и си остава люлка на образованието в страната.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©