Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Дискусия във Враца по проблемите на преждевременното отпадане от образователната система
На 23 септември 2013г. в конферентната зала на Търговско-промишлената палата в град Враца се състоя първата регионална кръгла маса на тема: „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система, инициирана от Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/.

„Ранното отпадане от училище е един значим проблем по отношение на икономическите, социалните и обществените последици, а също и фактор, допринасящ за нарастване на безработицата, бедността и социалното изключване“ – каза проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/ при откриването на форума.

Участие в дискусията взеха: д.ик.н Янка Такева – председател на СБУ и член на ИСС /III-група/, Кирчо Атанасов – съветник на министърна на образованието и науката, Иван Даков - зам.-областен управител на област Враца, Галина Евденова – началник на Регионален инспекторат по образованието - Враца, Емилия Бонева – областен координатор на СБУ за региона, Невена Илиева – представител на Държавната агенция за закрила на детето, членове на ИСС, представители на регионалните структури на МТСП, кметове на общини, директори и учители от учебните заведения в област Враца. Тази кръгла маса бележи старта на серия дебати, които ИСС ще проведе в страната по актуални проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция отпадането от училище, задържане на децата в класната стая и трудовата реализация на преждевременно отпадналите от образователната система. През 2012 г. в становище ИСС представи анализ на проблема за ранното отпадане от училище и предложи мерки за решаването му, като препоръча разработването на национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образование до нива под 10 %. С приетата резолюция по „Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”, ИСС прави важна стъпка за решаването на този проблем и отправя конкретни предложения към МОН.

Подробности за събитието, споделените добри практики от Врачанския регион за задържане на децата в училище, както и за необходимостта от прилагането на гъвкави и навремеменни политики и мерки на национално, областно и училищно ниво за превенция на ранното отпадане - четете в брой 28 на в. „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©