Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ЕКИПНА ДЕЙНОСТ
Обучителен семинар на синдикалния актив от общините Петрич, Банско и Разлог


На 23 и 24 март в местността Бетоловото край Разлог се проведе двудневен обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ на общините Петрич, Банско и Разлог.

Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов поздрави участниците във форума от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от свое име за всеотдайността и професионализма, с които работят в своите организации.

Фактите говорят сами за себе си – добър процент на синдикализация чрез активен и ползотворен социален диалог с общинските власти и работодатели. Красимир Попов запозна председателите на синдикални организации на СБУ с актуалните политики на СБУ след неговия VII конгрес. Акцент бе поставен върху организационното състояние на синдиката и мерките за неговото усъвършенстване на ниво синдикална организация и община. Редовното събиране на членския внос, правилното водене на документацията, екипната работа, стремежът към системност в общуването между синдикалните членове чрез провеждане на събрания, отбелязването на празници и др. бяха едни от основните акценти в диалога с председателите на синдикалните организации. Персоналната грижа за всеки един наш синдикален член – това е сърцевината на синдикалната ни дейност в образователните институции. Нужно е повече да се разговаря с колегите, да им се поднася информация за това, което прави синдикатът. Дигиталните информационни механизми между трите нива в структурата на синдиката се нуждаят от усъвършенстване, а на места и от коренна промяна, за да сме адекватни на времето, в който живеем – сподели Красимир Попов. В експозето си той запозна колегите и с проекта за нов КТД и инициативите на СБУ „Не на насилието над деца, ученици и учители“ и „Образование в доброта“.

Зам.-председателят на СБУ информира председателите на синдикалните организации за възможностите и призова за по-активно участие в организираните от СБУ курсове за придобиване на професионална квалификация и кредити в конкурса „Учител на годината“, в Спартакиадата на учителите с международно участие в к.к. „Албена“ и Международния конкурс за извънкласните и извънучилищните дейности в СОК „Камчия“.

Във втория панел бяха обсъдени и дискутирани въпроси от трудовоправен, социално-икономически и професионално-творчески характер с практическа насоченост. Иван Кънчев, гл. експерт в Централата на СБУ, обърна внимание отново на необходимостта от информираност, от информационна осигуреност и перманентно и внимателно проследяване на новостите, публикувани във в. „Учителско дело“ и на сайта на синдиката. Подчерта необходимостта от познаване на нормативната система, както с обща насоченост в трудовото право, така и пряко отнасяща се до образователната система. В хода на панела г-н Кънчев запозна колегите с поднормативните актове на Закона за предучилищното и училищното образование, с които синдикалният председател задължително трябва да бъде на „ти“, а именно – Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда с нейните основни елементи – норми преподавателска заетост, разкриване на щатни места, работни заплати и допълнителни трудови възнаграждения и, разбира се, допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда; Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като се обърна внимание на кариерното развитие, професионалната квалификация, портфолио на педагогическите специалисти и предстоящото атестиране; Наредба за финансиране на институциите с формите на финансиране и делението на паралелките на групи, Наредбата за възстановяване на транспортните разходи и др. С особена актуалност се обърна внимание на професионалната квалификация на учителите и на методиката при изработването на професионалното портфолио.

Едни от най-често дискутираните въпроси бяха свързани с ранното пенсиониране, пенсионното осигуряване – НОИ, или частен пенсионен фонд. Павлинка Петрова, експерт в Централата на СБУ, подробно изясни поставените казуси. Тя запозна председателите с редица предизвикателства в правната материя на образователната система. Специално внимание беше обърнато на видовете трудови договори, тяхното сключване, изменение и прекратяване, особеностите при сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или друг работодател по чл. 110 и 111 от КТ, както и трудовия договор по чл. 114 от КТ. Бяха разгледани по-благоприятните договорености, които Отрасловият колективен трудов договор предоставя на синдикалните членове, като по-висок размер на допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения, по-дълъг срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал.1, т. 1–3 и 10 от КТ, по-голям размер на отпуски и др.

Поставени бяха въпроси относно придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО и възможностите, които Учителският пенсионен фонд предоставя като по-ранно пенсиониране за педагогическите специалисти или получаване на добавка към пенсията. Бяха разгледани различни казуси относно изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при педагогическите специалисти и лицата от непедагогическия персонал. Дискутирани бяха и въпроси относно ползването на платения годишен отпуск.

Съвместното обучение помогна и за поддържането и усъвършенстването на уменията за екипна дейност сред синдикалистите. Участниците останаха доволни от срещата с експертите от Централата на СБУ, които успяха да дадат точна, полезна и необходима информация по актуални за учителите и работещите в сферата на образованието теми и въпроси.

На семинара присъстваха още Димитър Джупанов – общински координатор на КНСБ в гр. Разлог, и Бонка Ичкова – областен координатор на СБУ. Обучението беше полезно и необходимо както за новоизбрани председатели, така и за тези с достатъчен опит.

Председателите на ОбКС на СБУ в Банско, Петрич и Разлог Стефка Христова, Цонко Манчев и Росица Тумбева осигуриха подходяща и приятна атмосфера за семинара. Те ще продължат да търсят и организират други интересни и нестандартни съвместни форми за обучение на синдикалния актив.

Росица ТУМБЕВА – председател на ОбКС на СБУ – Разлог____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©