Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов КТД за работещите в системата на предучилищното и училищно образование от община Велико Търново
На 18 март 2019 г. бе подписан новият Общинският Колективен трудов договор за работещите в системата на предучилищното и училищно образование от община Велико Търново. За пореден път кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов, изрази своята загриженост и уважение към работещите в системата на средното образование и в присъствието на председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова подписа значимия документ. Емоционална и вълнуваща бе срещата в община Велико Търново за гостите, имаше възможността да споделят свои приоритетни политики, да обменят идеи и да се запознаят с редица постижения на сектор „Образование“ в една от най-успешно развиващите общини у нас, създаваща възможности за социална и професионална реализация на младите хора, променяйки облика си ежедневно и даваща шанс за развитие и на завърнали се у нас наши сънародници. В хода на срещата бяха изразени взаимни благодарности за доброто социално партниране между община Велико Търново и СБУ, доказателство за което е връчването на най-високото отличие на СБУ на г-н Панов – „Най-добър социален партньор-кмет“. Бяха отправени пожелания и за бъдещи професионални успехи в името на качествено и модерно образование, висок обществен престиж на работещите в системата на средното образование и личностното и професионално удовлетворение на младите хора в община Велико Търново.

Новият КТД за работещите в системата на предучилищното и училищното образование в община Велико Търново, подписан от Антоанета Андреева, председател на ОбКС на СБУ-Велико Търново и областен координатор на СБУ за област Велико Търново, и останалите социални партньори, запазва всички договорени на общинско ниво по-благоприятни клаузи и включва нови придобивки за своите синдикалните членове. За включването на тези нови, по-благоприятни условия в Общинския колективен трудов договор, Изпълнителният комитет на Общинския координационен съвет на СБУ изказва своята благодарност на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов и благодари за активния социален диалог, за усилията, които полага за осъвременяване и модернизиране на материалната база на учебните заведения и детски градини в общината, за извеждането на проблема за повишаване квалификацията на учителите като приоритетен, за всички други договорености, доказващи положителното му отношение към проблемите на средното образование и съдействащи за утвърждаване авторитета на учителите и на всички категории персонал, работещи в образователните институции на територията на общината.

Изказваме своята благодарност и на Пенка Игнатова-директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, с която социалният диалог е почти ежедневен, която компетентно и своевременно съдейства за изясняване на възникващите проблеми и за тяхното решаване. Благодарим й за съдействието, което винаги е оказвала при обсъждането и подписването на Общинските колективни трудови договори.

Представяме на вниманието на читателите на в. „Учителско дело“ и включените нови придобивки за нашите синдикални членове:

1. Процентът за прослужено време в община Велико Търново се запазва в размер 1.1 на сто от основното месечно възнаграждение. От 1998 г. процентът за прослужено време в Общината е по-висок от договаряния в Отрасловия КТД

2. Общината и работодателите в рамките на делегираните бюджети на образователните институции изплащат на педагогическите специалисти по възможност до 4 лева за всяка година професионален опит, придобит на учителска, възпитателска или приравнена към тях длъжност до достигане на 25 години стаж.

3. Възнаграждения за ПКС според възможностите на делегирания бюджет:

За V ПКС – 35.00 лева

За IV ПКС – 40.00 лева

За III ПКС – 55 .00 лева

За II ПКС – 75.00 лева

За I ПКС – 95.00 лева

За „доктор” – 135 лева

За „доктор на науките” – 165 лева

4. За работа с деца и ученици със СОП на директори, учители и педагогически специалисти – 35 лева месечно:

• за координатор на екип за подкрепа на личностно развитие- 40 лв.

• за педагогически специалисти, работещи с деца и ученици със СОП- 35 лв.

5. Право на допълнително трудово възнаграждение по възможност имат и педагогическите специалисти, които работят с деца или ученици със СОП, което влиза в преките им служебни задължения.

6. На класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна и вечерна форма на обучение в училищата – не по-малко от 40 лева месечно.

7. На учителите, членове на синдикатите, в ДГ и ПГ в училище- не по-малко от 22 лв. месечно.

8. На учители, членове на синдикатите, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучение- не по-малко от 65 лв. годишно.

9. На учителите, които извършват дейности по ИКТ и не са ръководители на компютърни кабинети, на които е възложено обработката на задължителната електронна документация на образователната институция се изплаща допълнително възнаграждение в размер, не по-малко от 35 лв. месечно.

10. За работниците и служителите от непедагогическия персонал, членове на Синдикатите,страна по договора, при нормална продължителност на работното време / чл. 136 от КТ/ от 01.01.2019 г. се определят следните минимални основни месечни работни заплати:

• За длъжностите „помощник-възпитател“ и „помощник готвач” със средно образование и придобита допълнителна квалификация- не по-малко от 110% от минималната работна заплата

• За длъжностите с квалификация „готвач“, „огняр“, “охранител“ и подобни на тях длъжности- не по-малко от 115% от минималната работна заплата

• За длъжностите „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ и подобни на тях длъжности- не по-малко от 120 % от минималната работна заплата

• За длъжностите с квалификация, библиотекар“ „счетоводител“ и „главен счетоводител“ и други подобни на тях длъжности , за членове на Синдикатите- страна по договора, не по-малко от 130% от минималната работна заплата

11. При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание чл.325, т.9 и чл.327, т.1 от КТ, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните пет години не е получил обезщетение на същото основание.

12. Община Велико Търново поема ангажимент в бюджета за 2019 година да осигури до 10000 лева за поддържаща и надграждаща квалификация на учителите и ръководните кадри в структурите, които не са на делегиран бюджет, членове на организациите, страни по договора, по Общинска програма за квалификация, съгласувана със социалните партньори.

13. Община Велико Търново осигурява средства на педагогическите специалисти от детските градини за включване в курсовете на ПАНИО.

14. На учителките в детските градини за началото на учебната година да се изплаща сума от 50 лева за закупуване на учебна и помощна литература и учебни помагала.

15. Община Велико Търново осигурява необходимите средства за участие на Общинския отбор в Националната ученическа спартакиада, организирана от СБУ.

16. Община Велико Търново осигурява средства за абонамент за в-к „Учителско дело“ - по 1 брой за всяка образователна институция ежегодно, който се съхранява в училищните библиотеки или се ползва в методическите кабинети.

17. Работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 36 работни дни.

18. 25 май да се счита за допълнителен отпуск на учителите и служителите в образователните институции, членове на организациите, страна по договора, при условие, че са участвали в празнични шествия или тържества по случай 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

19. Работодателят може да разреши ползване на платен служебен отпуск в размер до 10 работни дни за участие в семинари, курсове, научни конференции организирани от МОН, РУО-В.Търново, Синдикатите и образователните институции.

20. Работодателите осигуряват средства за корекция на зрението на работниците и служителите, работещи с видеодисплей, ако са предписани от специалист по очни болести, съгласно изискванията на Наредба №7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:

• За служителите, членове на организациите, страни по договора, ненавършили 40 години- 1 път на две години;

• За служителите, членове на организациите, страни по договора, навършили 40 години- ежегодно.

21. Общината и работодателите се задължават да осигурят за работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските организации - страна по настоящия договор, периодични медицински прегледи съгласно чл. 287, ал. 1 и 2 от КТ. За 2019 год. приоритетно да се извършат прегледи за рак на гърдата на учителките и служителките- членове на синдикалните и работодателските организации- страни по договора.

22. За всяка календарна година Община В. Търново и работодателите осигуряват средства за периодични медицински прегледи и изследвания за заверяване здравните книжки на работещите в детските градини, членове на синдикалните и работодателските организации.

23. Общината дава съгласието си през ваканциите и по време на дежурство работодателите да осигурят на педагогическия персонал 3 часа за индивидуална методическа работа извън учебното заведение.

24. При необходимост работникът или служителят, член на синдикална или работодателска организация, страна по договора, има право да ползва до 3 дни от платения си годишен отпуск за медицински прегледи и изследвания.

25. Община Велико Търново осигурява на учителите безплатно ползване на общинския басейн в СУ „Емилиян Станев“, съобразено с графика на учебно-тренировъчната дейност.

26. Община Велико Търново осигурява на синдикатите възможността за безвъзмездно ползване на Залата на Общината, други помещения, на размножителна техника, компютри и др.

27. При налагане на дисциплинарни наказания, изслушването и разглеждането на писмените обяснения на работника или служителя, член на синдикална или работодателска организация, страна по договора, при изявено желание от него, може да става и в присъствието на съответния председател.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Велико Търново и областен координатор на СБУ за област Велико Търново____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©