Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Резултати от доброто социално партниране в община Бургас


На 17.06.2014г. в гр. Бургас е подписан Колективен трудов договор за системата на средното образование между Община Бургас, представлявана от кмета Димитър Николов, общинската организация на СРСНПБ, представлявана от Марияна Стефанов и Синдикат на българските учители към КНСБ, представляван от Константин Янков и регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, представляван от Огнян Маринов.

Договорът е резултат на доброто социално партньорство, на дългогодишно сътрудничество, на разбирането, че доброто образование е в основата на успехите на общината. Социалните партньори в дух на добрия тон и взаимните отстъпки са договорили за работниците и служителите, страни по договора по-добри условия, от договорените в Отрасловия колективен договор за системата на народната просвета от 28.06.2012г., а именно:

1. При уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ на работници и служители, членове на синдикалните организации, страна по договора става след предварително съгласие на съответния синдикален орган /чл. 333, ал. 4 от КТ/.

2. При определяне на основната индивидуална работна заплата на педагогическите специалисти за всяка година учителски стаж се заплаща по 2лв.

3. Средствата за квалификация на учителите са договорени в размер на 1 % от годишните средства за работна заплата.

4. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения:

а/ за професионална квалификационна степен са

- Четвърта ПКС - 20 лв.

- Трета ПКС - 40 лв.

- Втора ПКС – 60лв.

- Първа ПКС - 80лв.

б/ за директори, учители и възпитатели в специални училища -20 лв.

в/ за образователна и научна степен доктор или доктор на науките, която е свързана с изпълняваната работа - 80лв.

5. Персоналът в кухните в ДГ и училища и столове, прислужниците, домакините и помощник възпитателите в ЦДГ, ОДЗ СДГ получават безплатна храна на стойност 2,10лв.

6. Размерът на лекторския час - 6лв. на учител с висше образование и образователно квалификационна степен „бакалавър”; за професионален бакалавър – 5лв.; за учител със средно образование – 4лв.

7.Договорени са и по-големи размери на възнагражденията да проверка на писмена работа /0,5лекторски часа/; за изпитване на един ученик от задочна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение /председател -0,8ч, член-0,6ч/.

8.За положен нощен труд допълнително трудово възнаграждение не по-малко от 0,30лв.

9.Обезщетения в размер на три месеца при прекратяване на договора на основание чл328, ал.1, т.1-3 КТ за оставане без работа /чл. 222, ал.1КТ/.

10.Обезщетение в петкратен размер при прекратяване на договор на основание чл.331 от КТ.

11.Размерът на платения годишен отпуск по чл.155, ал.4 КТ 30 работни дни.

12.Работодателите осигуряват служебен отпуск по смисъла на чл.161, ал.1 от КТ

- 10 работни дни за участие в семинари, курсове, конференции и др.

13. Работодателите изплащат не по-малко от 90% от стойността на картите или билетите.

14. Работодателите осигуряват средства за представително и работно облекло в размер не по-малко от една минимална работна заплата.

15. Кметът на общината награждава педагогическите специалисти със стаж над 20 г., упражнили правото си на пенсия след 01.01.15г със сума не по-малка от 150лв.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©