Сряда,
  08 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан е нов КТД за системата на народната просвета в община Русе


Буквално преди дни бе подписан и надлежно регистриран новият КТД за системата на народната просвета на територията на община Русе.

Характерното бе, че още при подготовката на текстовете през цялото лято между партньорите на СБУ от другите два синдиката и работодателските организации – СДСОРБ и СРСНПБ се поддържаше творческо сътрудничество, което доведе до успешното и бързо изработване на проекта.

Последвалите преговори с Община Русе, като трета страна по договора, в лицето и на Кмета на Общината г-н Пламен Стоилов, и на зам.-кмета по образованието инж. Иван Григоров, и на други отговорни служители протекоха в дух на делово и добронамерено сътрудничество и разбиране. Конструктивният диалог доведе и до успешното им финализиране.

Отчитайки актуалното икономическо състояние на страната, постиженията на Отрасловия КТД и местните реалности смятаме за положителни следните записи в договора:

-възнаграждение за придобит стаж и професионален опит до 1,1%;

-работодателите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО планират в рамките на годишния бюджет ДТВ за работещите в системата на народната просвета, разделено до три плащания, съгласно Вътрешните правила за работните заплати в учебното звено;

-възнаграждения за ПКС както следва:

-V ПКС – 15 лв.; ІV ПКС – 20 лв.; ІІІ ПКС – 25 лв.; ІІ ПКС – 55 лв.; І ПКС – 65 лева;

- учебен час над минималната норма преподавателска работа, съответно 0.50 и 0.20 лв. над минимално определения;

- по-високи с 3.00 и 5.00 лв. възнаграждения за класните ръководители и за учителите в ЦДГ, ОДЗ и ПДГ;

- по-високи възнаграждения и за оценяване на различните видове писмени работи;

- по- висок размер на отпуска по чл. 155, ал. 4 от КТ – 30 работни дни; по чл. 155, ал. 5 и чл. 24, ал. 1 от НРВПО – 58 дни; по чл. 156 т. 2 – 10 раб.дни;

- при непредвидено прекратяване учебните занятия поради епидемии и природни бедствия не повече от 5 дни;

-работещите в детските градини получават 2 дни платен отпуск допълнително във връзка с 25 май и 1 ноември;

-размерът на средствата за работно облекло е не по-малък от 270 лв., а за представително облекло не по-малък от 370 лв

Налице са и други по-дребни, но не по-малко важни придобивки.

Остава желанието за издигане на още по-високо равнище на социалния диалог между партньорите и общинските власти, както и за повишаване на нашия собствен преговорен капацитет.

Пламен Атанасов - областен координатор на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©