Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Повече компетентности за синдикалния актив


"На 26 февруари 2016 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на председатели на новоучредени синдикални организации на СБУ в училища, детски градини и извънучилищни педагогически звена от София –област и София- град. В семинара взеха участие и председателите на ОбКС на СБУ от съответните райони. Обучението откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която приветства всички присъстващи: „Колеги, радвам се, че сме заедно. Верен на стремежа си за непрекъснато усъвършенстване и израстване на своите членове, Синдикатът на българските учители от началото на календарната година инициира множество събития, свързани с повишаване на професионалната квалификация, във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и подготовката и разработването на новите държавни образователни стандарти и учебни програми.” – изтъкна д.ик.н. Янка Такева, като се спря накратко на актуалните задачи пред СБУ.

Обучението се води основно от Виолета Петкова, експерт ”Организационно направление” в Централата на СБУ. Пред председателите на новоучредени синдикални организации на СБУ говориха още Желю Иванов, главен експерт ”Организационно направление”, Павлина Петрова и Роза Костова експерт - юристи в Централата на СБУ. Темите на семинарното обучение бяха свързани с организационното укрепване и стабилитета на структурите на СБУ, обезпечаването с необходимата документация, добрата информационна осигуреност, мотивацията за членство в СБУ, отговорностите на председателите на председателите на синдикални организации, добро познаване на законовата и подзаконова нормативна уредба. Акцент бяха и въпроси от трудово-правен характер, най-вече свързани с възможностите за пенсиониране и ползване на платения годишен отпуск. Разгледани бяха и възможностите, които СБУ осигурява за професионална квалификация и развитие на своите членове като: Постоянната академия за науки и иновации в образованието; Националните конференции по актуални проблеми в образованието; Деветнадесетия национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината”; Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2016 г.”; Дванадесета спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие. Обсъдени бяха и редица казуси, наложени от практиката. Експертите от централата на СБУ отговориха изчерпателно и на всички конкретно поставени въпроси.

В заключителната част на обучението председателите на новоучредените синдикални организации на СБУ единодушно дадоха висока оценка на семинара. Окачествиха го като изключително полезен, дал им нови компетентности и увереност за водене на социален диалог. Те подчертаха, че несъмнено ще споделят наученото и с колегите си - синдикални членове по места.

Велина АНТОВА"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©