Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Ямбол - 2018 г."


На 8.10.2018 г. в конферентната зала на хотел „Диана палас“ – гр. Ямбол, се проведе традиционната есенна работна среща на синдикалния актив от областта, организирана по решение на ИК на Централата на СБУ. В срещата участваха над 80 председатели и секретари на синдикални организации.

В срещата взеха участие Роза Костова, главен експерт-юрист в „Юридическо направление“, и Пламен Иванов, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ.

От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, присъстващите поздрави Роза Костова, главен експерт-юрист в „Юридическо направление“ в Централата на СБУ, като благодари за тяхната всеотдайност и професионализъм в синдикалната им дейност.

Сред акцентите в изложението на г-жа Костова бяха: организационното състояние на синдикалните организации и мерките за неговото усъвършенстване; правилното водене на синдикалната документация, екипната работа, стремежът към персонализация в грижата за синдикалните членове, приобщаването на младите учители и др. Обърна внимание на новите клаузи в Отрасловия КТД и КЗОО – за обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, за механизма при ползването на синдикалния отпуск, транспортните разходи и др.

Пламен Иванов, главен експерт в направление „Професионално- творческа защита“ в Централата на СБУ, обърна внимание на необходимостта от информираност на синдикалните членове, внимателното проследяване на новостите, публикувани на сайта на СБУ и във вестник „Учителско дело“. Подчерта, че познаването на нормативната уредба както с обща насоченост в трудовото право, така и в пряко отнасящата се до образователната система, е гарант за доброто социално партньорство.

Той запозна присъстващите с поднормативните актове на ЗПУО, като особено внимание отдели на новите промени в проекта на Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, засягащи кариерното развитие на педагогическите специалисти, професионалната им квалификация и предстоящото им атестиране.

На поставените конкретни въпроси, свързани с пенсионирането според условията на Учителския пенсионен фонд и при новите условия през 2019 г.; за отлагане на ползването на платен годишен отпуск; за промяната на работните заплати на педагогическите специалисти, завърнали се след ползване на дълъг отпуск; за ролята на председателите на СО при подготовката на Правилата за вътрешния трудов ред и Вътрешните правила за работните заплати, бяха дадени изчерпателни отговори.

Участниците в срещата останаха удовлетворени от диалога с представителите от Централата на СБУ, които дадоха точна и полезна информация по актуалните теми и въпроси, засягащи работещите в системата на средното образование.

Маргарита ТУРЛАКОВА, председател на организацията на СБУ в ОУ „Любен Каравелов“ и секретар на ИК на ОБКС на СБУ в гр. Ямбол

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©