Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Пазарджик - 2018 г.


"На 15 и 16 октомври 2018 г. се проведе есенно съвещание с председателите на синдикални организации на СБУ в образователните институции от община Пазарджик. То беше ръководено от Гина Кръстанова, председател на ОбКС на СБУ – Пазарджик, и областен координатор. От Централата на СБУ участва Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление“, и Павлина Петрова – експерт-юрист.

Виолетка Петкова представи акцентите в политиката на Синдиката и обобщи основните задачи, по които трябва да се работи непрекъснато: синдикализация, информираност, разяснителна работа, персонализиране на грижата за всеки синдикален член, трудовоправна защита, професионална квалификация, кариерно развитие и ролята на ПАНИО. Акцентира на авторитета на синдикалните председатели, свързан с доброто познаване на нормативната уредба, прилагането й на практика, както и на умението да се води социален диалог. Обърна и специално внимание на новоизбраните девет председатели, за техните права и задължения в образователните институции. Тя акцентира и върху проекта за Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и целта на новата наредба отстраняване на слабостите в досегашната работа и усъвършенстването й.

Павлина Петрова насочи вниманието на колегите към договореностите на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.). Тя отговори на въпроси, свързани с придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред и възможностите, които Учителският пенсионен фонд предоставя като по-ранно пенсиониране или получаване на добавка към пенсията. Разгледаха се различни казуси за изплащането на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Дискутирани бяха и въпроси относно изплащането на допълнителни трудови възнаграждения – за работа с деца със СОП и трите плащания. Г-жа Петрова акцентира на прилагането на чл. 13 от Отрасловия колективен трудов договор, а именно умението на синдикалните ръководства при изработването на вътрешните правила за формиране на работната заплата.

Работата продължи в гр. Пещера, където се проведе и съвещание на председателите на ОбКС на общините в област Пазарджик. Председателите участваха активно в разрешаването на предложени от експертите организационни и трудовоправни казуси. Споделиха полезни практики от работата си и поставиха за решаване техни проблеми. На въпросите получиха експертни отговори. От изказванията стана ясно, че членовете на СБУ в областта работят активно за изпълнение на политиките на Синдиката.

Срещата завърши с удовлетвореност от богатата, умело поднесена информация, от уточнените и попълнените знания. Председателите се разделиха с увереността, че ще са полезни на синдикалните членове.

Гина КРЪСТАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пазарджик, и областен координатор за Пазарджишка област

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©