Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област София-област - 2018


"На 18 и 19.10.2018 г. в залата на хотел „Арена“, гр. Самоков, се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалните ръководства на Софийска област. Домакини бяха Общинският координационен съвет на СБУ в гр. Самоков с председател Бойка Михайлова. В него участваха председатели на ОбКС на СБУ, председатели на синдикални организации и секретари.

Участниците в съвещанието бяха поздравени от заместник-кмета Люба Кленова, което е знак на уважение на общинското ръководство към учителите. От Централата на СБУ участваха главният експерт „Организационно направление“ и отговорник за София-област Виолетка Петкова и Павлина Петрова – експерт-юрист. В съвещанието взе участие и Бойка Харалампиева – председател на Сдружение за учителска взаимопомощ – София. Тя запозна учителите с историята на сдружението и разясни как се става негов член.

Г-жа Виолетка Петкова представи основните политики на СБУ. Разгледа приоритетите на Синдиката и акцентира върху нормативните документи, отнасящи се до системата на предучилищното и училищното образование. Постави акцент и върху проекта на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Специално внимание бе отделено на младите учители и наставничеството. Подчертано бе, че СБУ е инициатор за разработване на Стратегия за възпитателната работа в училище. Вниманието на присъстващите беше насочено към ролята на синдикалния председател за решаване на възникнали въпроси, правилното прилагане на нормативната уредба и разяснителната работа сред синдикалните членове. Обърна се внимание на професионалната квалификация на учителите.

Благодарност беше изказана на участниците от София-област в Учителската спартакиада в курортен комплекс „Албена“, от Самоков, Ботевград и Правец конкурса в СОК „Камчия“, за участието в ПАНИО и в проведените Национални конференции.

Подчертано беше, че организационното състояние в Софийска област е много добро. Няма проблеми със социалните плащания и диференцираното заплащане. В резултат на политиката на синдиката има нови синдикални членове.

Г-жа Павлина Петрова направи подробен коментар на Отрасловия колективен трудов договор от 11.06.2018 г. Припомни възможностите, при които учителите могат да се пенсионират при условията на Учителския пенсионен фонд и по общия ред. Поставени бяха въпроси относно изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти. Разгледаха се практически казуси от трудовоправен, професионален и организационен характер. На следващия ден работата продължи с индивидуални консултации и се дадоха насоки във връзка с провеждането на ХХХVIII Синдикален съвет на СБУ и съпътстващите го конкурси.

Общинските председатели споделиха, че в училищата има добър микроклимат и учебната 2018/2019 г. е започнала спокойно. Срещата завърши с удовлетвореност и благодарност за това, че поднесената информацията е изключително полезна и навременна и ще бъде използвана в синдикалната работа за защита на правата на синдикалните членове.

Бойка МИХАЙЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Самоков

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©