Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Благоевград - 2018 г.


"


На 26 и 27 октомври в к-с „Орфей“ в гр. Девин, област Смолян, се проведе есенното синдикално обучение на синдикалния актив от област Благоевград. Гости лектори на обучението бяха Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, Роза Костова и Иван Кънчев – главни експерти в Централата на СБУ, и Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ за област Смолян. Повече от 80 синдикалисти пристигнаха в красивия Девин от различните общини от областта и се включиха в обучението, което протече под формата на дискусия и дебат по проблемите на образованието. В обучението се включиха и учители синдикалисти от община Девин.

Бонка Ичкова – областен координатор за област Благоевград, откри обучението, като представи гостите и прикани всички присъстващи да споделят своите проблеми и открито да зададат въпросите, които вълнуват членовете на синдикалните организации.

Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов предаде поздрави от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и благодари на синдикалните председатели от свое и нейно име за усилията, които полагат за реализация на политиките на СБУ за утвърждаване на авторитета и повишаване на социалния статус и професионалната квалификация на своите колеги. Г-н Попов запозна присъстващите с приоритетите на синдикализма, с постиженията, които СБУ е постигнал през последната година и предстоящите задачи. Силен акцент в изказването му бе поставен на организационното състояние на синдикалните организации, информирането на синдикалните членове и необходимостта от разгръщането на разнообразни форми за привличане на новоназначените и младите учители в редиците на СБУ. Красимир Попов апелира за толерантност и качествен диалог между синдикалните лидери в организациите и ръководствата на образователните институции за реализиране политиките на СБУ, за създаване на благоприятна атмосфера на труд и творчество.

Г-н Кънчев даде разяснения по Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда, Наредба № 5 за общообразователната подготовка и Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Г-жа Костова припомни основните постижения на КТД и разясни спецификата на казуси, свързани с пенсионирането, обезщетенията, транспортните разходи и др.

Дебатите продължиха повече от 4 часа. Г-жа Костова и г-н Кънчев професионално и обстойно отговаряха на многобройните въпроси, поставяни от синдикалните лидери от областта, свързани с пенсионирането на учители, назначения, професионална квалификация и др. въпроси, свързани с трудовоправните отношения в училищата и детските градини.

Всички присъстващи споделиха мнение, че ежегодните есенни обучения на СБУ са полезни, необходими и ползотворни, защото се провеждат в началото на учебната година във време, когато всички синдикални лидери трябва да са подготвени за успешен диалог с ръководствата в образователните институции по места. Обучението завърши с призив и пожелание за успешна, спокойна и мъдра учебна година. Синдикалистите от област Благоевград си тръгнаха удовлетворени от споделеното, доволни от приятната обстановка и готови за предизвикателствата на новата учебна година.

Междувременно зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ, Красимира Георгиева – председател на ОбКС на СБУ – гр. Девин, и експерти от Централата се срещнаха с кмета на община Девин г-н Красимир Даскалов, с когото обсъдиха създалото се напрежение във връзка с частичното изплащане на работните заплати, на СБКО и осигуряването на работно и представително облекло за работещите в предучилищния сектор. Пред представителите на СБУ кметът г-н Даскалов разясни тежкото финансово състояние на общината и мерките, които предприема, за да може до края на м. ноември т.г. проблемът със заплатите да бъде решен, а след това да се изплатят средствата за СБКО и за облекло.

Бонка ИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Благоевград, и Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Хаджидимово

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©