Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Условията на труд - фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование"


"На 19 април т.г.в София се състоя национална конференция на тема „Условия на труд – фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование”. Форумът бе организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Участниците в конференцията, сред които директори на училища и детски градини, учители от цялата страна, експерти от МОМН, научни работници в областта на здравеопазването и трудовата медицина, представители на областните управи София-град и София област - бяха приветствани от Президента на КНСБ - г-н Пламен Димитров и Председателя на Синдиката на българските учители – г-жа Янка Такева.

Целта на форума бе да се обсъдят и разработят устойчиви политики, свързани с подобряване на условията на труд и повишаване качеството на управлението в средното образование, които да се вземат в предвид от МОМН при разработването на новата законово-нормативна уредба.

Презентация на тема „Рискови фактори в българското училище, влияещи върху здравето на учителите – оценка, анализ и препоръки” представи проф. д-р Невена Цачева. За ролята на Изпълнителната агенция на Главната инспекция на труда говори Панайот Панайотов, началник отдел в главната инспекция, а проф. Любомир Иванов анализира „Стресът и насилието на работното място – ролята на комитети по условия на труд за подобряване на психо-физическото здраве на учителя”. Главният секретар на Министерството на образованието младежта и науката Красимир Вълчев презантира „Инвестициите в образованието – необходимост и предпоставки за подобряване условията на труд в училищата и детските градини.”

За последвалата дискусия и направените предложения, които ще влязат в заключителен документ четете в брой 16 на вестник „Учителско дело” от 26 април. т.г.

Дата на провеждане: 19.04.2011 г.

Място на провеждане: хотел ""Родина"", град София

Партньори: КНСБ

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©