Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Философия на училищното образование"


"СБУ стартира национален дебат за философията на училищното образование

Визия за бъдещето - смисълът, отговорността, перспективите, предизвикателствата, свободата за избор на образователна алтернатива

На 14 януари т.г. Синдикатът на българските учители, с подкрепата на фондация “Конрад Аденауер”, проведе първата си за 2011 г. национална конференция на тема „Философия на училищното образование”. Целта на форума бе да се поясни защо е необходим нов закон за училищното образование и неговата концептуална основа. За участие в инициативата бяха поканени министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, Христо Ангеличин - столичният зам.-кмет, в чийто ресор е образованието, директори на дирекции и експерти от МОМН, екипът на дирекция “Образование” на Столична община, началникът на РИО на МОМН София-град Ваня Кастрева, началникът на РИО на МОМН София-област Христо Андреев, научни работници, представители на неправителствени организации, директори на училища и детски градини, учители от столицата, ученици от СОУ „Св. св. Кирил и Методий”в с. Сатовча.

„Темата е изключително важна и сериозна. Събрали сме се за да очертаем каква трябва да бъде философията на социалните и гражданските ценности, на това какво трябва да възпитава училището, ангажиментите на семейството, къде се къса връзката между семейството, училището и обществената среда, каква е ролята на НПО в тази посока, кои са онези организационни форми, които правят политиките за работа на училището добри.” – с тези думи председателят на СБУ Янка Такева очерта основните акценти на темата и откри конференцията.

В приветствието си към участниците във форума, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов благодари на Синдиката на българските учители за постоянното им активно сътрудничество и за настоящата инициатива. „За да може да бъде успешна страната ни за в бъдеще, се нуждаем от ясна визия за образованието и упоритост в постигане на целите. Много години се обсъждаше необходимостта от промени, правеха се частични стъпки. Ние знаем, че българското образование е добро, давало е добри резултати, дори погледнато в исторически план е крепяло българската държава, благодарение на неговата консервативност дори бяхме приети в Европейския съюз. И живеейки си с тази нагласа и с любовта в сърцето към българското училище се успокоявахме и започнахме да изоставаме в редица сектори. Сега се нуждаем от решителна крачка напред, защото животът е една постоянна градивна промяна и ние трябва да се променяме.”- каза министър Игнатов. Според него, запазвайки конструкцията на системата на средното образование, то трябва да се реформира и модернизира от теоретично към практически насочено обучение, за да може, когато ученикът завърши училище, да владее инструментариум, който да му дава увереност да се справи с проблемите и с нещата от живота. Министърът на образованието подчерта, че новата философия на училищното образование трябва да бъде дългосрочна визия за начина, действията, участниците и резултатите от предвидените промени. „Убеден съм, че може да я изградим заедно и чрез вашите идеи и предложения, споделени виждания, обединени позиции, чрез активността и съпричастността на всички в обществото към европейското бъдеще на българското образование и българските учители и ученици.” – заключи проф. Игнатов

Участниците в конференцията бяха поздравени и от Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Да, ние трябва да продължим да се променяме. Това, което сега стои пред нас като ново предизвикателство, са „Стратегия 2020” на Европейския съюз и програмата за реформи, която Министерският съвет прие през ноември 2010 г., и предложи на Европейската комисия, която от своя страна пише препоръки. Всичко това ще ни даде в близките дни стратегическата рамка за развитие в следващите 10 години за това, какво ще прави Европа, респективно и нашата страна. И как ще се достигат тези цели, в това число и в образованието”. Присъстващите бяха информирани, че по предложение на председателя на СБУ Янка Такева се подготвя конференция, посветена на „Стратегия 2020” за сферата на образованието. „Най-сигурното нещо в съвременния свят е промяната. Тя се случва, независимо дали искаме или не. А ние трябва да сме активни и готови за нея, за да вървим напред по-успешно. Очаквам философията на училищното образование, когато тя стане факт, да доведе до по-малко млади български емигранти” – каза още Пламен Димитров.

Основният доклад на конференцията бе изнесен от научния ръководител на форума проф. дпн Татяна Дронзина. Тя поздрави Синдиката на българските учители за предоставената възможност на специалисти да дадат публичност на идеи, базирани на тяхната практика, изследвания и загриженост за това, какви българи ще живеят в Европа след няколко десетилетия, и представи своя „Опит за философстване върху училищното образование”. По същество това бе дългосрочна визия за бъдещето и смисъла, за значението и отговорността, за перспективите и предизвикателствата, за това откъде идваме и къде искаме да отидем. Проф. Дронзина формулира редица съществени въпроси, и представи своите виждания на изследовател, който преподава на четири континента – СУ „Св.Климент Охридски”, университета в Мадрид и университета в Гренада – Испания. Става дума за статуса на образованието като публичен интерес, ангажимент и отговорност; в дългосрочна перспектива създаване на представителна родителска асоциация както и на Национален съвет по образование; какви ценности и граждански добродетели да възпитава българското училище - „защото то харчи публични фондове, следователно трябва да произвежда онова, което отговаря на публичния интерес – а именно, граждани. Останалото е въпрос на личен морал”. Проф. Дронзина постави и въпроса за децентрализацията, която според нея не се изчерпва само с делегирания бюджет, а предполага и създаване на условия, при които училищата могат да предлагат различни образователни модели – „добрата образователна политика се измерва по личния напредък на самото дете, съизмерено със самото себе си”. В тази връзка тя разказа за практиката в Дания. Други акценти в основния доклад бяха оценката качеството на образованието и неговата зависимост от човешкия ресурс и образователната традиция; липсата на изследвания, които да осигурят емпиричната информация, необходима за вземането на правилни управленски решения и изработване на политики и стратегии; ползването от учителите на ИКТ; уменията да се печелят и да се работи по европейски проекти, за ключовите компетентности и т.н. „Надявам се днешният ни разговор да допринесе за това, което в духа на динамичното европейско време наричаме философия на модернизация на българското образование” – заключи проф. Дронзина.

Философията на екипната работа, в столичното 137 СОУ „Ангел Кънчев” бе представена от неговия директор Марияна Закова. Философията на училищния живот трябва да носи духа на приемствеността на поколенията, запазвайки всичко ценно и допълвайки го – изтъкна тя. Училището, като най-важно средство за предаването на традициите от поколение на поколение, не бива да забравя и важната роля на семейството като незаменима част от неговия екип. Философията на образованието за устойчиво развитие включва в себе си екип от учители, които разбират, че доверието и успешната комуникация са в основата на социализирането на младите хора. Марияна Закова представи и дейностите, които имат пряко отношение към мотивацията на екипа, както и за изграждане на определени умения и нагласи за постигане на общи цели, за партньорите и участието в различни проекти.

За успешните практики по гражданско образование в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” в с. Сатовча, обл. Благоевград разказа учителят Калоян Шишков, който е и председател на ОбКС на СБУ в Сатовча. Той обстойно разясни как практически в учебното заведение, в което работи, се осъществяват основните функции на училището – образователната, възпитателната, социалната и хуманистичната. Един от основните изводи, които извежда е, че „Образователната система е система, която се прави от правила, а не от хора. Ключов проблем, който може да се оправи без много пари, а с воля, е добрата дисциплина в час. В случая най-важното е доверието и равнопоставеността, еднаквите изисквания на всички учители. Доверието и равнопоставеността са ефективни в общуването, когато темата за правата върви заедно със задълженията”. Калоян Шишков представи различните форми на работа – обучителни семинари, създадения през 1999 г. Клуб на ООН, „Млади таланти”, текущите проекти и др.

Участниците в конференцията „Философия на училищното образование”, обсъдиха и приеха заключителен документ, съдържащ препоръки, които са предоставени на МОМН и всички останали институции, които имат отношение към реформирането на средното образование в контекста на “Европа 2020”. Приетият документ отразява желанието и ангажимента на организаторите и участниците в конференцията да допринесат за развитие на философията на българското училищно образование в европейския контекст.

В края на конференцията, като своеобразно заключение, Янка Такева представи предстоящите дейности на СБУ: Под научното ръководство на проф. Дронзина ще се създаде работна група, която да преразгледа плана за квалификацията на директорите и учителите, за да може те действително да придобият необходимите нови компетенции; Друга работна група ще предложи правила, които ясно да дефинират и разграничават ангажиментите на семейството, училището и на обществената среда; СБУ ще продължава да инвестира в групата от столични директори, за да могат те да обучават свои колеги от страната в компетенции, чрез които да се мотивира професионализмът на отделния човек в екипа с оглед на желаните резултати; Дискусията за философията на училищното образование ще бъде изнесена и в други градове на страната; СБУ ще работи за обединение на училищните настоятелства в училищна асоциация, като представителна, легитимна организация, както и за утвърждаването на публично-частното партньорство. Предстои и провеждане на научна конференция, посветена на оценяването на средното образование и неговия инструментариум. „Ще провокираме нещата да се случат по-бързо и след дискусия в общественото пространство” – заключи председателят на СБУ Янка Такева.

Дата на провеждане: 14.01.2011 г.

Място на провеждане: зала Десислава, хотел България, гр. София

Партньори: Синдикат на българските учители; Фондация ""Конрад Аденауер""

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©