Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Проблеми на професионалното образование днес и перспективите утре"


"Предизвикателства пред професионалното образование на утрешния ден

На 10 ноември т.г. в зала „Десислава”, хотел „България” по инициатива на Синдиката на българските учители се проведе научно практическа конференция на тема „Проблеми на професионалното образование днес и перспективите утре”. Организиран от СБУ, с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер”, този форум бе провокиран по време на обучителния семинар на столичните директори на професионалните гимназии на тема „Последни изменения в нормативните документи, свързани с трудовото законодателство”. В продължение на пет дни, по график директори на училища и детски от София градини заедно с председатели на синдикални организации участваха в този семинар - една съвместна инициатива с РИО на МОМН, София – град, осъществена в Централата на СБУ, за която вече подробно ви информирахме на страниците на нашия вестник.

На директорите от столичните професионални училища бе предоставена една възможност да споделят проблемите в работата си, да направят предложения за промяна, да изразят становища, които МОМН да има предвид при разработването на политиката за професионалното образование обучение и свързаните с тях нормативни документи. Целта е да се очертаят перспективите, които са необходими за днешното и утрешното професионално образование и обучение.

В тази конференцията участваха Милена Дамянова - зам.-министър на образованието младежта и науката, Емилия Вълчовска - началник на отдел „Професионално образование и обучение” и Валентина Дейкова - директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОМН, Ваня Кастрева - началник на РИО на МОМН, София град заедно със своя екип от експерти по професионално образование.

В приветствието си към участниците зам.-министър Дамянова сподели някои виждания на МОМН за днешното състояние и бъдещето на професионалните училища, изтъкна тяхното значение за развитието на икономиката в България. Тя призова директорите не само да споделят проблеми, но и да предложат решения, защото те са хората които най-добре познават практиката. Бе подчертано още, че диалогичният подход е гарант за изработване на реалистична програма, а след това и за нейното изпълнение.

Своеобразно въведение към дискусия за перспективите утре направи Янка Такева, председател на СБУ в презентацията „Професионалното образование и обучение и стратегията 2020” – поглед към европейската програма за действия, свързани с реформата на професионалното образование през следващите 10 години, новоприетият документ Европейска сигурност и референтност за качество в професионалното образование”, изискванията на Европейската комисия и СЕДЕФОБ към държавите-членки как прилагат приоритетите на Копенхагенския процес в рамките на стратегия „Европа 2020”, в националните програми и реформи. В изложението специално място бе отделено на новата европейска визия за социалното ориентиране и пазарна икономика на 21 век, отразена в Стратегията, която е продължение на Лисабонската стратегия от 2000 година и е насочена към три основни приоритета: Развитие на икономика, основана на познанието и иновациите; Пропагандирането на ефикасна икономика, която използва подходящи природни ресурси, опазва околната среда и е по-конкурентноспособна; Стимулиране на икономиката, при по-висок процент на работните места, които я превръщат в социална икономика с териториални правомощия. В тази връзка образованието през целия живот, образование и обучение са в центъра на програмата, която се стреми да развие интелектуалните способности на учащите се, която създава устойчиво развитие и включва всички слоеве на обществото.

Компетенциите и новите работни места са от особено значение за образованието и системата за подготовка на кадри. За тази цел Европейската комисия предлага да има пилотни програми за достигане на стандартите, поставени от ЕС за следващите десет години. Тези инициативи трябва да се организират от организациите на Европейския съюз, държавите членки, местната и регионалните власти, както и от гражданското общество. Г-жа Такева представи и иновативната програма, инициативата „Младежта в действие”, която има за цел да подобри качеството и да направи европейската образователна система по-атрактивна, с повече възможности за мобилност на младите хора. А инициативата „Стратегия за новите компетенции и нови работни места” цели създаване модернизация на пазарите на труда и позволява да се усвоят нови компетенции, за да се подобри заетостта и се създадат социални модели за заместване на всички, които ще се пенсионират и ще напуснат пазара на труда.

Докладът „Проблеми на професионалното образование, перспективи и решения”, разработен от екип на РИО на МОМН, София – град, представи инж. Румяна Паскалена, старши експерт по професионално образование. Чрез него бе представена картината на системата на професионалното образование в столицата: анализ на мрежата по брой и видове учебни заведения, критериите, по които се оценява качеството на работа там, постиженията, участието в различни програми, равнището на професионална подготовка, обхвата на учениците в извънкласни извънучилищни дейности, условията за учене през целия живот и др. Определени са насоките за развиване на „култура за осигуряване на качество” в професионалното образование. В доклада са анализирани и някои тревожни факти и тенденции като, слабото сътрудничество между училището и бизнеса; застаряващия състав на учителите по специалните предмети; липсата на надеждна система за проучване нуждите на пазара на труда и др. През следващите години РИО на МОМН, София град си поставя като основна цел изграждане на модерна и адаптивна на пазара на труда система на професионалното образование и обучение. За постигането й се работи за изграждане на национална система за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда; за рационализиране на училищната мрежа; оптимизиране на план-приема; за по-голяма привлекателност на професиите; осигуряване на професионалното ориентиране на учениците и т.н

По време на дискусията бяха поставени редица проблеми, които трябва да намерят решение: липсата на система за професионално ориентиране на учениците; остарялата материална база и необходимостта от нейното осъвременяване предвид бурното развитието на производствените технологии; броят на часовете по практика са драстично намалени, което пречи за усвояването на различните компетентности; потребността от периодично опресняване на знанията на преподавателите по специалните предмети, преразглеждане на списъка на професиите и специалностите; във връзка с европейските критерии да се пренаредят приоритетите в професионалното образование; промяна на учебното съдържание с по-голяма практическа насоченост.

Беше мотивирана необходимостта да има не само защитени професии, но и защитени професионални училища, които са с особено значение за подготовка на кадри за националната икономика; да се изработят държавни стандарти чрез които да се изисква от бизнеса да наемат квалифицирана работна ръка. Бяха направени и конкретни предложения свързан с план приема през следващата година, за промени в нормативната база. Отправена беше критика по отношение на мудните процедури по проектите на Структурните фондове. Подчертана бе и необходимостта от системен подход при решаването на всички проблеми, при управлението на качеството и т.н. Тези, и всички останали въпроси и препоръки ще бъдат обобщени и обсъдени и на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

По време на конференцията бе съобщено, че до края на годината ще стартира проект за кариерното ориентиране на учениците, като за целта ще бъдат открити 28 центъра, в които ще работят мултидисциплинарни екипи.

По време на тази конференция незасегната остана темата за структурните промени на системата на професионално образование и обучение, изискване, заложено в стратегията „Европа 2020”. В тази връзка председателят на СБУ Янка Такева предложи в началото на следващата година да се проведе подобен дискусионен форум, но този път с участието на бизнеса и всички национални структури, които имат отношение към пазара на труда и икономическото развитие на страна. Необходим е нов прочит на професионалното образование в дългосрочен план, ясни ангажименти на училището, бизнеса, държавата съобразно европейските изисквания и всичко това да се отрази в работеща законодателна и нормативната уредба – каза председателят на СБУ Янка Такева.

Дата на провеждане: 10.11.2010 г.

Място на провеждане: гр. София, хотел България, зала ""Десислава""

Партньори: Фондация ""Конрад Аденауер""

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©