Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Възпитание в морални ценности"


"

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗПИТАНИЕ В МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ”

“Възпитание в морални ценности” бе темата на проведената в София на 29 юни национална конференция с организатори - Синдиката на българските учители, Национален съюз „Безопасност и охрана”, Областните администрации на град София и на Софийска област с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и на Столична община и с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер”.

В работата на форума взеха участие проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на София, Данаил Кирилов, областен управител на София-град, Живка Първанова, заместник-областен управител на София-град, Росица Тодорова, заместник-областен управител на Софийска област, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образованието - София-град, представители на местната власт, на държавни институции и неправителствени организации, на научните среди и на родителската общност, учители, директори, синдикални активисти и членове на НСБО.

Целта на форума с научен ръководител проф. дфн Валери Стефанов от СУ “Св. Климент Охридски” бе да се дискутират политики, насочени към формирането на ценностна система и гражданско поведение и образование на младите хора, както и взаимодействието между различните фактори за тяхното успешно реализиране. Доклади изнесоха проф. Валери Стефанов, проф. д-р Емилия Василева от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и проф. д-р Цветан Ракьовски от Югозападния университет „Неофит Рилски”.

При откриването на конференцията г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители постави на вниманието на участниците като база за последвалата дискусия редица въпроси, чиито отговори са стъпка в тази посока: има ли разминаване между личностните и обществените интереси; кои са институциите, които трябва да се занимават с изграждането на ценностната система на подрастващите, ролята на семейството, на училищните настоятелства, на медиите, взаимовръзката и взаимодействието на различните фактори и т.н. Специален акцент в нейното слово бе поставен върху ролята на науката, която трябва да е в основата на политиките за младите.

В приветствието си министърът на образованието, младежта и науката проф. д-р Сергей Игнатов подчерта, че възпитанието и образованието на децата и учениците в устойчиви морални ценности е обща отговорност на цялото общество. „Училището ще успее, ако не е затворено в себе си и изолирано от обществото. Проблемите на училището са проблеми на общността.”

Приветствия към организаторите и участниците в конференцията произнесоха и г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Данаил Кирилов, г-н Румен Ралчев, г-жа Росица Тодорова.

След изнасянето на докладите - “Училището, образованието, ценностите… в изпитанията на постмодерния свят” - от проф. Валери Стефанов, “Духовно-нравствено развитие на подрастващите и предизвикателствата пред българското училище” - от проф. Емилия Василева и ""Учебникът - интелектуален инструмент"" - от проф. д-р Цветан Ракьовски се разгърна дискусия по темата обхващаща различните аспекти на възпитателния процес, ролята на училището, институциите, обществото като цялост и семейната среда за изграждането на морални ценности. Бе повдигнат въпроса за изработване на Национална стратегия за духовно-нравствено предучилищно възпитание и училищно образование и законодателни промени с цел обучението по Религия да заеме място в задължителната подготовка на децата и учениците в България.

Бяха изказани множество препоръки и споделена загриженост и задоволство от навременността на организираната конференция, обсъдено бе и създаването на заключителен документ, който да бъде изпратен на институциите, имащи отношение към разглеждания проблем. Към тях да бъде включено и Народното събрание, както и да се работи в посока ангажиране на медиите в популяризиране на добри практики и положителни примери в етично-нравствено и морално отношение.

Няма светско образование без духовност, припомни председателят на СБУ Янка Такева, която обобщи направените предложения. За българина именно училището е място за знание и наука, но то е и място за възпитаване на подрастващите поколения в непреходни нравствени ценности. Затова е необходимо създаване на Национална квалификационна програма, в която обучението на учителите в социални компетентности и демократични ценности трябва да бъде специален акцент.

Това да бъде първата от поредица конференции, ангажирани с може би най-актуалната тема на деня - проблемите за възпитание в морал и морални ценности, се договориха участниците в нея. Те се обединиха около идеята да бъдат привлечени и ангажирани и институциите, които могат да реализират идеите и ангажират обществото с тях, тъй като моралът и нравствените ценности определят облика и просперитета на обществото, които ги изповядват.

Дата на провеждане: 29.06.2010 г.

Място на провеждане: хотел ""България"", гр. София

Партньори: Национален съюз ""Безопасност и охрана"", Областна администрация София-град, Областна администрация София-област, фондация ""Конрад Аденауер""

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©