Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Кръгла маса на тема: "Професионалното образование – състояние и перспективи чрез диверсификация"


"


Професионалното образование – политики за развитие и усъвършенстване

На 18 ноември т.г. Българската академия на науките съвместно със Синдиката на българските учители, Европейската академия за иновации, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Творческата секция „Наука, образование, култура” при Съюза на българските журналисти, организираха кръгла маса на тема „Професионалното образование – състояние и перспективи чрез диверсификация“. Целта на форума, открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, бе да се обсъдят проблемите, перспективите и политиките, свързани с усъвършенстване функционирането и по-нататъшното развитие на системата за професионално образование и обучение в България; ефективните модели на партньорство между професионалните гимназии и бизнеса; модернизиране на учебните планове и програми; съществуващите възможности за обучение чрез работа у нас; въвеждането на дуалната система за професионално образование и обучение, нейната организация и съдържание в съответствие с изискванията на националната и регионална икономика и с потребностите и предизвикателствата на пазара на труда. Акцент сред разискваните теми бе поставен на подготовката на учителите по професионално обучение и тяхната последваща квалификация, като гарант за постигане и поддържане на качествено професионално образование и обучение в контекста на ученето през целия живот; на регламентирането на системата за осигуряване на качество в ПОО и не на последно място, на законовата рамка за професионалното образование, която да бъде в съответствие с действащите национални и европейски стратегически документи. В оживените дискусии по разискваните теми участие взеха: Емилиана Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/; Емилия Вълчовска – началник отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН; акад. Асен Богданов – председател на Творческата секция „Наука, образование, култура“ при Съюза на българските журналисти и председател на Европейската академия за иновации;; проф. Стойчо Симов - председател на Контролния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България; учители и директори от професионални и средни общообразователни училища от София, Банкя и Велико Търново.

Във фокуса на сътрудничество научните среди, институциите, социалните партньори и бизнесът продължават своето партньорство в тази област.

Димитринка ХРИСТОВА "____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©