Сряда,
  08 Февруари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Научен форум разгледа актуални въпроси на образованието и възпитанието за утре


"


Фондация „Човещина“ проведе на 5 декември 2014 г. кръгла маса на тема, едновременно актуална и с дълбоко значими препратки към бъдещето: „Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“. Във високо научното събитие взеха участие народни представители от 43-то Народно събрание, изтъкнати учени от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от други университети в страната и чужбина, видни общественици и представители на Синдиката на българските учители и на гражданското общество, преподаватели, студенти, учители, експерти и др. Въвеждащ доклад в темата на авторитетния форум изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Кръглата маса, която се състоя в тържествената Аудитория №1 на СУ „Св. Климент Охридски“, бе поредната мащабна инициатива на Фондация „Човещина“, целяща да подпомогне реализирането на висшата цел на общественото развитие и постоянен ангажимент на законодателната и на изпълнителната власти - в утрешния ден на България да има повече образовани кадри и възпитани човеци, които успешно да работят за нейния икономически растеж и за културния й разцвет. Събитието бе в синхрон с установената традиция на Фондацията да провежда форуми, в които коректно се представят тези, отличаващи се от общоприетите, различни гледни точки и новаторски идеи, и след тяхното обобщение да ги предоставя на съответните институции, разработващи и утвърждаващи политиките в образованието у нас.

Своята концептуална разработка в помощ на подготовката на нов закон за образованието, озаглавена: „За по-хуманистична традиционно-иновационна образователно-възпитателна система у нас“, представи чл.-кор. проф. Любен Димитров, президент на Фондация ""Човещина"". Той говори за това, че резките промени и преходи, силните сътресения и кризи в обществото повече или по-малко винаги са имали своя негативен отзвук във възпитанието и образованието на младите хора. В резултат възниква и необходимостта да се търсят възможно по-добрите решения, съчетаващи непреходното в добрата традиция с нейното иновационно развитие, обогатяване и продължаване, в т.ч. и съобразно Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Проф. Димитров разгледа аспекти на темата, свързани с промените в българското общество и тяхната рефлексия във възпитанието и поведението на учащите се, адекватността на новите условия на образователно-възпитателния процес и дейност и взаимодействието на училището, семейството и обществото - необходимо условие за успешното решаване на възпитателно-образователните проблеми. Той акцентува върху няколко момента, свързани с наименованието на новия проектозакон, степените на образование и неговото финансиране и др.

Най-важната част от закона за образованието е формирането на целите на образователната система и една от кардиналните от тях е как да запазим българската си идентичност в мултикултурното общество на непрестанно глобализиращия се свят, изтъкна д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в своя научен доклад на тема: „Философията на промяната в българското училищно образование“. Тя подчерта, че новата философия на училищното образование трябва да съдържа дългосрочна визия за развитието на системата, за факторите в нея и очакваните резултати от трансформацията на образованието. Г-жа Такева говори за необходимостта от национално обединение за приоритетното място на образованието в съвременното ни развитие и извеждането му като глобален показател за развитие, както и за необходимостта от съобразяване на всяко политическо решение с образователните измерения. Тя подчерта, че всяка промяна в образованието е абсолютно обвързана с въпросите за ценностите и децентрализацията в него, особено в задължителното базисно образование. Д.ик.н. Янка Такева подробно представи фундаментите на качественото образование в контекста на Стратегия „Европа 2020“ и ролята на учителя в него, като разгледа и други значими и важни проблеми на образованието и обществото.

Предизвикателствата пред българската образователна система бе темата на доклада на народния представител проф. д-р Ваня Добрева. Проф. дпн Яна Мерджанова от Факултета по педагогика /ФП/ на СУ „Св. Климент Охридски“ разгледа образованието през призмата на родово оценностяващия човек от XXI век, а проф. д-р Емилия Василева от същия факултет, която е и ръководител на Център „Хуманна педагогика“, говори за ценностните аспекти на съвременното начално образование. Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, заместник-декан на ФП, представи резултатите от проведено изследване сред учители в контекста: „За смисъла на възпитанието днес и след днес“ и говори за определените от учителите проблеми в това отношение, както и за възможностите на училището да стане възпитаващо. Доц. д-р Владислав Господинов от ФП, който е и административен секретар на фондация „Човещина“, говори за „Съвременното образование и възпитание в училище - между предизвикателствата и хуманното им преодоляване“. Като основни предизвикателства той очерта насилието в училище, наложителността от изграждане на умения за намиране на информация и за самостоятелно мислене, необходимостта от включване на вероучение, на гражданско образование и възпитание в училище и др.

Още десетки различни проблеми, свързани както с обучението на деца в предучилищна възраст, така и на възрастни хора, бяха многоаспектно разгледани по време на кръглата маса. Над 45 бяха общо представените доклади и презентации. При приключването на форума, който потвърди своята висока научна стойност, организаторите съобщиха, че през януари 2015 г. ще бъде издаден сборник с всички представени на кръглата маса доклади, който ще бъде предаден на съответните институции. Това е установена за Фондация „Човещина” традиция, която развива своята дейност за усъвършенстване на обществото и нравственото изграждане на човека в пет направления: хуманизъм, култура и българщина; училище и семейство; лична и обществена сигурност; икономика и човек; вътрешно и международно сътрудничество. През м. април на тази година, за първи път в двадесетгодишната си история, Фондацията удостои със Статуетка, своята най-голяма награда, Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева - „за високо хуманното им просветно дело, като свята духовна мисия, по повод 20-годишнината на нейното лидерство през настоящата 2014 г. и знаковия четвъртвековен юбилей на Синдиката през 2015 г.”"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©