Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

РЕЗОЛЮЦИЯ

От участниците в конференция „Образователна и семейна политика в полово и генерационно отношение”

4-6 юни 2015г., гр. София


"РЕЗОЛЮЦИЯ

От участниците в конференция „Образователна и семейна политика в полово и генерационно отношение”

Вземайки под внимание значението на образованието за постигане на икономически растеж;

Имайки предвид взаимодействието и зависимостта на образованието със социалната среда;

Оценявайки промяната на възпитателните модели в семейството и училището;

Определяйки неравенствата в полово и генерационно отношение като съществени за изграждане на политиките за развитие;

Където

Образованието има приоритетно значение за развитие на обществото;

Образователните и семейни политики допринасят за устойчивост на обществените отношения;

Образованието има съществен принос за формирането на благоприятни поведенчески модели по отношение на равнопоставеността между половете и възприемане на различията

Възпитанието се явява неотменен елемент на образователните политики и отсъствието му води до засилване на процесите на неравнопоставеност, на несъответствия в отношенията между различни обществени групи и засилване на негативните явления в обществото

Гражданските организации играят важна роля в развитието на образователните процеси

Обединението на жените – социалистки в БСП заявява позициите си по необходимостта от реформи в социалната и образователна системи с цел подобряване на семейните и образователни политики за джендър и генерационни различия

1. Приветства инициативата и усилията на Фондация Фридрих Еберт за организиране на форум за публичен дебат по проблемите на образователна и семейна политика в полово и генерационно отношение

2. Изразява загриженост за отсъствието на ясни механизми за установяване на ценностен модел у подрастващите чрез системата на образованието

3. Обръща внимание на необходимостта от засилване на взаимодействието с родителската общност за възпитанието на децата и учениците и гражданските структури за формиране на социално приемливо поведение на младите

4. Настоява за въвеждане на политики и законодателни промени, които водят до формиране на среда на равнопоставеност между половете, намаляване на неравенствата във и извън училищната среда и предприемане на мерки за намаляване на социалното разслоение в обществото, генериращо бедност, маргинализация и нарастване на кримигенността.

5. Препоръчва усъвършенстване на модела на финансиране на образованието, което ще доведе до устойчиво развитие на различните видове училища и селища

6. Подкрепя инициативите за засилване на възпитателните процеси в образованието

7. Настоява за разширяване обхвата на квалификацията на учителите, както и въвеждането на съвременни модели и програми за подготовка на педагогически кадри в контекста на джендър и генерационните различия

8. Отстоява идеята за разширяване участието на учители при изработването на учебни планове, програми и учебници с оглед съответствието им с държавните стандарти в образованието и изграждане на граждански позиции у подрастващите

9. Отправя апел към представителите на БСП във всички държавни институции и структури на държавно управление да работят за ускоряване ратифицирането на Истанбулската конвенция

Настоящата резолюция се предоставя на Председателя на ОЖС и Председателя на БСП с настояване нейната проблематика да бъде въведена в документите на партията, стане част от обсъжданията на различни форуми и да бъде използвана от всички вземащи решения на ниво местни, регионални и национални структури в управлението на държавата.

"


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©