Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Нашият глас може да бъде важен за иницииране и подкрепа на национални политики за качествено образование


"На 4, 5 и 6 юни 2015г. в гр. Пловдив се проведе конференция на тема „Лидерството за равен достъп и качествено образование”, която се организира от Фондация „Световен образователен форум - България” с подкрепата на Община Пловдив. Световният образователен форум възниква в Канада и Холандия през 2011 г. и към момента има активни представители и от САЩ, Финландия, Белгия, Великобритания, Словения, Унгария, Норвегия, Испания, Нова Зеландия и Китай. Негови основни цели са създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света, изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации, подкрепа на националните приоритети в образованието.

Настоящата първа инициатива на Фондация „Световен образователен форум – България” бе открита от нейния председател Мария Гайдарова, която е и директор на пловдивското ОУ „Райна Княгиня”. Тя приветства участниците – над 150 души, сред които гости от Холандия, Белгия, Финландия, Ирландия, Германия, Австрия, директори и учители от детски градини и училища от повече от 40 населени места в България, представители на Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образование, научни работници, от Синдиката на българските учители и различни неправителствени организации и др. „Да работим за нашите деца така, че те да бъдат успяващи, да се реализират в България и да имат по-доброто бъдеще в наша страна” - отправи послание Мария Гайдарова.

Вълнуващ момент в програмата на събитието бе подписването на споразумение от Тон Дайф, председател на Световния образователен форум, и Мария Гайдарова, председател на Фондация „Световен образователен форум - България”, за сътрудничество между двете организации.

Специален поздрав към гостите и участниците в конференцията отправиха струнен квартет „Уника” и клубът по спортни танци „Сияна данс” към ОДК – Пловдив, с ръководител Марияна Дишлиева.

„Надявам се, всеки да си тръгне от тук с идея, което ще направи институцията, която представлява, по-успешна и по-просперираща. Няма нищо по-ценно от това да усещащ пулса на времето и да го предаваш на хората до себе си, гарантирайки чрез образоването просперитета на своята държава” – каза в своето приветствие Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, благодари за добрата организация и за избора на темата на конференцията. „Лидерството стои в основата на политиките, които има държавата за развитието на образованието. Лидерството започва от законодателната уредба, минава през управлението на МОН, през групата в детската градина и класната стая, през управлението на учебно-възпитателния процес в образователните институции. Лидерството трябва да се изучава във висшите учебни заведения и да се развива чрез самоусъвършенстване, и под формата на квалификация. Ние имаме още много неща да усвоим от нашите чуждестранни партньори, но и те също така има какво да научат по тази тема от българската образователна система. СБУ вече 10 години целенасочено работи по нея” – каза г-жа Такева и даде пример с обученията, които се провеждат в изградената от Синдиката постоянна академия по наука и иновации в образованието. И допълни: „Ние трябва да решим един изключително важен въпрос – какви политики трябва да имат съответните институции, за да бъде лидерството в управлението на средното и висшето образование още по-качествено и още по- устойчиво.”

Поздравление към организаторите и участниците на форума, от името на инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив, поднесе заместник-кметът по култура, туризъм, образование, иновационни технологии и развитие на община Пловдив Стефан Стоянов.

Присъстващите бяха приветствани и от Тон Дайф, председател на Световния образователен форум. Той има богат опит като председател на Европейската асоциация на училищните директори - сдружение, в което са събрани 36 други по-малки Европейски асоциации на училищни директори от 23 различни държави и представлява на европейско ниво 85 000 училищни директори. Г-н Дайф представи мисията на Световния образователен форум. „Да се увеличи броят деца, които да имат достъп до качествено образование, като се въздейства върху изготвянето на национални политики в глобален мащаб. Целта е налагането на национален стандарт за инвестиции в образованието във всички държави чрез икономични и устойчиви програми. Предпоставка за това, поставените цели да бъдат подкрепяни от училищата в цял свят, е, че Световният образователен форум е независим, неполитически и религиозно необвързан” – изтъкна Тон Даиф.

Друг ключов лектор от чужбина бе професорът по обучение на учители и проучвания в сферата на училищното образование Майкъл Щрац от Университета в Инсбрук, Австрия, който коментира новата роля на лидера за изграждането на мрежи и представи концепцията „системно лидерство”.

Презентацията на Мария Гайдарова, председател на Фондация „Световен образователен форум – България“, постави акцент върху създаването на глобална мрежа чрез: достъп до онлайн платформа за комуникация; контакти с други национални и международни организации със сходни дейности и цели; популяризиране на добри практики; публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи квалификация в областта на образованието. Г-жа Гайдарова изтъкна, че Фондация „Световен образователен форум – България“ е част от глобалното семейство на лидерите в образованието по света. „Заедно нашият глас може да бъде важен за иницииране и подкрепа на национални политики за качествено образование” - подчерта г-жа Гайдарова. Тя поясни, че чрез включване в тази глобална мрежа на училища, учители, асоциации и личности всеки, който споделя образованието като ценност и необходимост за всяко едно дете, може да популяризира своите добри практики и да изгражда партньорства. Откриват се нови възможности за участие в национални и международни конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения със съответния сертификат за това; мобилност за обмен на добри практики, участие в различни проекти и програми и други инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено образование, и т.н.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, разви темата „Култура и лидерство в образователните институции”. „През последните години у нас активно се заговори, че е налице отлив от учителската професия. Редица университети в страната обучават студенти в професията „учител“. Младите хора проявяват известен интерес към нея, но малък процент от завършилите работят в образователната система. За да открием отговора на въпроса, защо младите хора не проявяват активен интерес към практикуването на учителската професия, се опитахме да проучим организационния климат и лидерството в училищата и детските градини. Според нас, една от основните причини те да не изберат учителската професия, до голяма степен се дължи на отношението към младите хора в образователните институции, а така също и от начина на управление, използван от директора на съответното учебно заведение” - посочи г-жа Такева. През последните шест години Синдикатът на българските учители провежда три мащабни изследвания с директори, учители и служители в образователни институции от цялата страна. Първото от тях е „Проучване здравето, работоспособността и безопасността при работа на учителите - оценка, анализ и перспектива“, второто е „Идентифициране на социални и икономически последици от въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите“ и третото е „Проучване организацията на учебния процес - продължителност и структура на работното време на учителя“. В тези изследвания освен свързани с конкретните теми са залегнали въпроси, засягащи управлението, лидерството и организационната култура. Г-жа Такева подробно коментира основните изводи от проведените изследвания относно преобладаващия тип организационна култура в образователните институции и лидерството в тях, които са свързани със: повишаване качеството на учебно-възпитателната дейност; със специалистите, които работят в образователните институции; ръководителите на образователните институции, принадлежността към организацията; организационната култура и др. „Най-важното е, че българският директор, българският учител имат желанието да променят себе си. Трябва да се намери най-правилната политика, която може да доведе до тази промяна” – заключи д.ик.н. Янка Такева.

Темата на презентацията, представена от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, и Eлеонора Лилова, директор на 2. СОУ ""Акад. Емилиян Станев"" в София, бе „Измерения на лидерството и области на дейността на директора в българската образователна система”. Тук беше поставен акцент върху мениджмънта в образованието - сферите на реформиране, стратегии, какво трябва да бъде съвременното лидерство; области на управление в условията на делегиран бюджет и др.

Проф. д-р Галин Цоков, зам.-декан на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, говори за „Менторството на новоназначени педагогически специалисти като политика, насочена към ефективното управление на човешките ресурси в училищното образование” - наставничеството като елемент на училищната култура, стратегии при създаването на менторски програми, програма за академично наставничество на новоназначени учители и директори и др.

Темата, по която говори проф. дпн Дора Левтерова, директор на Университетския център за кариерно развитие, ПУ „Паисий Хилендарски”, бе „Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование”. Бяха разгледани съвременните образователни системи в контекста на новите обществени и икономически условия за функциониране и развитие: приобщаване за всяко дете, виртуализация на житейското и образователното пространство, промяна на учебното съдържание, поява на нова образователна и социална роля – приобщаващ учител за различните деца, необходимост от постоянна и непрестанна квалификация, изисквания за нови компетентности на приобщаващия учител и на общообразователния учител и др.

Проведоха се и паралелни уъркшопове с теми „Преподавай като лидер“ и „Съвременните ценности на лидера“.

По време на двудневната конференция „Лидерството за равен достъп и качествено образование” бяха представени над 12 презентации, съдържащи добри практики на директори и учители, експерти по образование, от неправителствени организации и др. Те са качени на официалния сайт на Световния образователен форум: www.worldeducationforum-bg.wikispaces.com.

Всички презентатори получиха плакет „Посланик на добра воля на Световния образователен форум”, а участниците - сертификат. Участниците в конференцията посетиха ОУ ”Райна Княгиня” и Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”. Освен запознаване с добрите иновативни практики на тези училища те имаха възможност да разгледат и стария град в Пловдив."


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©