Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"25 ГОДИНИ СБУ"

Регионална научно-практическа конференция в Кърджали

Изразена готовност за сътрудничество със Синдиката на всички равнища


"
На 28 април 2015г. в Кърджали, в тържествената зала на едноименния хотел, се проведе регионална научно-практическа конференция на тема: „Заплащане, квалификация и бъдеще на образованието в Кърджалийска област“. Конференцията бе организирана от ОбКС на СБУ и РС на КНСБ в Кърджали, с участието и съдействието на ОбКС на СБУ от другите шест общини на областта – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене.

Освен широкия актив на СБУ от областта, в конференцията участие взеха: От София – представители на Министерството на образованието и науката: Дима Коцева, началник - отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ в дирекция „Финанси“; Наталия Михалевска, началник - отдел „Училищна система“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“; Пенка Крумова, държавен експерт от дирекция „Квалификация и кариерно развитие”; от областната управа на Кърджалийска област: Румен Младенов - зам.- областен управител, ресор ""Образование""; кметове на общини: инж. Хасан Азис - кмет на Кърджали (и екипът му за образованието: Елисавета Кехайова – зам.-кмет по образованието; Ширин Сюлейман - директор на дирекция ""Хуманитарни дейности""); инж. Сали Рамадан - кмет на община Кирково; зам.-кметът по образованието от община Момчилград; секретари на общините Ардино, Момчилград; други експерти от общините и институциите; репортери от регионалните медии.

Водеща на конференцията беше Нела Арнаудова, областен координатор на СБУ и председател на ОбКС на СБУ, гр. Кърджали.

Основен доклад по темата изнесе Иванка Караколева, председател на РС на КНСБ. В работата на конференцията специално участие взе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на която беше отредена ключова роля в дневния ред и също имаше основен доклад. Г-жа Такева поднесе приветствие към участниците в конференцията. В него тя посочи някои достижения на общините от областта, но и някои проблеми, като акцентира на ролята на кметовете и на ръководствата на общините за решаването им.

Д.ик.н. Янка Такева запозна присъстващите с основните политики на СБУ, които имат връзка с подготовката на новия закон за средното образование. Обоснова подкрепата на СБУ за въвеждането на четиристепенната образователна структура с колежанското образование и обучение.

Д.ик.н. Янка Такева връчи на председателите на ОбКС на СБУ поздравителни адреси, а на гостите - подаръци и рекламни материали, посветени на 25-годишнината на СБУ.

Със своето изказване кметът на Кърджали инж. Хасан Азис показа уважение към структурите на СБУ в областта и града. Благодари за доброто партньорство със СБУ и изрази готовността си за сътрудничество.

За отбелязване е, че докладът, разработен и изнесен от председателя на РС на КНСБ Иванка Караколева, се основава на актуална цифрова информация, касаеща всяка община от областта. Така че сам по себе си този доклад е доказателство за възможностите на лидерите на СБУ от областта, но и за техния висок професионализъм. Презентациите, изказванията, задълбоченият анализ потвърждават този извод.

С интерес бяха посрещнати основните изводи, към които г-жа Караколева умело насочи вниманието на присъстващите: данните показват, че съществуват диспропорции, не са оправдани големите разлики в заплащането на труда в различните общини, а също и в различните учебни звена в една и съща община (има разминавания от 249 лв. в брутните възнаграждения при основните училища, при СОУ - 200 лв., а в професионалните гимназии - до 218 лв.); не е добро по места съотношението и на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал. Стана ясно, че в област Кърджали училищната мрежа е „оптимизирана” повече, отколкото е нужно. Така например в община Ардино за 51 села има само три детски градини. И всичко това се случва при наличието на единни стандарти.

Налага се основният извод, че формирането на заплатите е желателно да се регулира, като се въведат по-ефективни правила, като работните заплати бъдат обвързани с реалните резултати от труда.

Както справедливо беше отбелязано, самата тема на конференцията е предпоставка за успеха на конференцията, защото е правилно формулирана, като е включена и темата за квалификацията. Бяха засегнати темите за усъвършенстване на работата по квалификацията, за обучението по български език и за подобряване качеството на учебниците - като се намали броят на чуждиците.

Интерес представлява работата на ОбКС на СБУ за повишаване квалификацията на членовете на СБУ. Ежегодно, целенасочено в курсове се включват учители, членове на СБУ от областта. Създадена е традиция. В това отношение полезни се оказват добрите връзки на ОбКС на СБУ, Кърджали, с Департамента за квалификация на учителите в Стара Загора. Участие с доклад в конференцията имаше гл.ас. Ангел Славчев, преподавател в този департамент.

Подобаващо внимание беше оказано и на извънкласните дейности. Директорката на ОДК - Кърджали, Златка Пеньова презентира работата в комплекса, като открои някои от най-основните проблеми.

Експертите от МОН по време на дискусиите направиха някои полезни уточнения и бележки, отговориха на поставени въпроси.

За отбелязване е, че участниците в конференцията, и по време на докладите, и на дискусиите, показаха съгласие с направените в докладите изводи.

В завършен вид основните изводи от конференцията бяха обобщени от д.ик.н. Янка Такева: образователната система в региона е пределно оптимизирана и мрежата от училища и детски градини не трябва повече да се съкращава; формирането на работните заплати трябва да се усъвършенства; не са достатъчно усъвършенствани политиките за разработване на вътрешните правила за работните заплати; по училища и детски градини трудовите възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер да се отразят във вътрешните правила за работните заплати; МОН да усъвършенства и поднови квалификацията за работа с делегирания бюджет за новоназначени директори на училища и детски градини; МОН да промени философията и механизма на финансиране на средното образование, като увеличи основните компоненти - например брой паралелки, разгърната площ, квалификационно равнище, отдалеченост и пр.; МОН да въведе защитени и средищни детски градини.

Г-жа Такева даде висока оценка за организацията и провеждането на конференцията и благодари на всички участници и социални партньори за активното участие и конструктивни изказвания и предложения.

Но ако нещо впечатляваше най-много, това беше конструктивният дух на конференцията, който в съчетание с показаното високо професионално равнище от актива на СБУ, от организаторите, докладчиците и участниците в дискусиите, създаде усещането за изключително добре изпълнена задача и постигнати цели. "____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©