Сряда,
  08 Февруари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Национална конференция "Взаимодействието между средното и висшето образование - перспективи и решения", проведена на 10.06.2015 г.


"

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВИ И РЕШЕНИЯ ”

10.06.2015 Г., ГРАНД-ХОТЕЛ „СОФИЯ”, ЗАЛА „ТРИАДИЦА”, СОФИЯ

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Е Н Д О К У М Е Н Т

След като изслушаха основните доклади на конференцията, представени от проф. д-р Стоян Денчев – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), доц. д-р Милена Стефанова - зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Огнян Симеонов – първи зам. ректор на УНСС и от проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за квалификация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) в София, като взеха предвид изказванията в последвалата дискусия с участието на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, чл.-кор. проф. дин Иван Илчев – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Григорий Вазов – ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. дин Сергей Игнатов – ексминистър на образованието и науката, проф. дпн Дора Левтерова – директор на Университетския център за кариерно развитие - ПУ “Паисий Хилендарски“, проф. д-р Иван Даков, зам.-ректор на Техническия университет - София, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, други университетски преподаватели, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, водещи директори и учители от страната, участниците в конференцията се обединиха около следното:

1. Средното и висшето образование са две подсистеми на образователната система в България. Те не могат да бъдат разделяни, а трябва да функционират като единен организъм, за постигане на общата цел – осигуряване на условия за качествено образование и придобиване на необходимите компетентности и квалификация на младите хора за успешната им реализация на пазара на труда и в социалната среда. Това изисква усилията ни на бъдат насочени към усъвършенстване на взаимовръзките и взаимодействието между средното и висшето образование.

2. Взаимодействието между двете подсистеми изисква обединяване на усилията за координация между институциите при формирането на политиките за устойчивост на образователната система, качеството на средното образование и изискванията на висшите училища, както и създаване на условия за партньорства, регионални програми и национални проекти за съвместни дейности между средните и висшите училища у нас.

3. Необходимо е осъвременяване на изучаваните във висшите училища специалности, адекватно на тенденциите в съвременното икономическо и стопанско развитие на страната и на изискванията на трудовия пазар. Приемствеността между средното и висшето образование в този аспект изисква синхронизиране на учебните планове и на учебните програми по отделни учебни дисциплини, както и на възможности за размяна на преподавателски екипи от средното към висшето училище и обратно.

4. Добрата взаимовръзка между средното и висшето образование предполага синхронизиране на стандартите за придобиване на средно образование с входа във висшите училища. Необходимо е изработването на нови, обективни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците в училище, съпоставими с изискванията на висшите училища за прием в тях.

5. Качественото обучение на учениците в училище и подготовката им за успешна реализация във висшето училище, а след това и на трудовия пазар, не може да се осъществи без наличието на добре подготвени и мотивирани учители. Затова особено внимание следва да се отдели на подготовката и квалификацията на учителските кадри.

6. Необходимо е създаването на ефикасна съвременна методика за подготовка на учители, гарантираща привличането и задържането на младите учители в системата и утвърждаваща учителската професия като привлекателна, авторитетна и обществено значима. Висшите училища следва да актуализират учебните планове и програми за подготовка на педагогически специалисти, като бъдат заложени и повече часове за учебна практика в училище на студентите, подготвящи се за професията.

7. Кариерното развитие на учителите следва да бъде подкрепено и осигурено чрез включване в различни и разнообразни квалификационни форми и възможности за бързо придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен. Висшите училища оказват допълнителна подкрепа на учителите при придобиване на по-висока степен на образование, включително и на научната степен „доктор“.

8. Всички участници в конференцията единодушно подкрепиха предложението на инициативен комитет, включващ д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, проф. д-р Стоян Денчев – ректор на УниБИТ, и проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, за организиране и провеждане през 2016 г. на Балкански конкурс „Учител на годината“ под патронажа на вицепрезидента на Република България – г-жа Маргарита Попова.

9. Осъществяването на политиките по укрепване и развитие на взаимодействието между средното и висшето образование зависи в голяма степен от отговорните държавни институции. Затова участниците в конференцията разчитат изключително много на доброто партньорство с Министерство на образованието и науката, от което очакват пълна подкрепа и отстояване пред Народното събрание и Министерски съвет на изразените от конференцията искания и предложения, както и осигуряване на необходимото финансиране за успешно реализиране на набелязаните политики.

10 юни 2015 г.

София

"


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©