Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Европейски форум за успешен социален диалог в областта на образованието"


"На 13 и 14 юни 2018 г. в гр. София се проведе Заключителна конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE): „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог. Проект за построяване на капацитет на ESSDE III“.Представителната международна конференция е част от изпълнението на програмата „Европейски секторен социален диалог“ (ESSDE) и бе организирана с цел неговото засилване в сферата на образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активно, конструктивно и резултатно социално партньорство и в подкрепа на по-доброто му интегриране на европейско равнище.

„Само преди ден и в чест на конференцията, подписахме нов национален колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование“, акцентира д.ик.н. Янка Такева – председателят на Синдиката на българските учители, в приветственото си слово при откриване на форума. „Благодарение на далновидните политики, които провежда СБУ, получихме подкрепата на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и постигнахме висок скок във финансирането и увеличението на работните заплати в сектора“, каза тя и подчерта значимостта на социалното партньорство и синдикалната съпричастност на национално и на международно ниво за повишаване статуса на учителите, качеството на образованието и за просперитета на обществото. „С подписването на КТД искам да благодаря на министър Красимир Вълчев, който в мое присъствие пое ангажимента пред президента на ETUCE Кристин Блауър и на европейския директор на ETUCE Сюзан Флокен, че в навечерието на международния форум, който се провежда под домакинството на СБУ, ще имаме подписан КТД“ – допълни още г-жа Такева.„В България образованието и в частност средното образование е основен приоритет на синдикатите и на политиците“ – каза в своето приветствие към участниците във форума Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Той изтъкна, че заявените ангажименти на правителството към образованието имат ясни финансови измерения. Посочи, че в подписания от СБУ нов национален КТД ясно личат отговорностите на държавата за работните заплати, благосъстоянието на учителите и тяхната квалификацията, и това е постигнато благодарение на целенасочени, системни, конструктивни и диалогични действия и политики от страна на КНСБ и СБУ.

„Радвам се, че имам възможността да Ви приветствам от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от името на Българското председателство на ЕС – поздрави присъстващите Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката. – Днес, когато образованието е поставено високо в политическия дневен ред на Европа и на редица правителства на държавите членки, сред които и България, когато очакванията за качествено, достъпно и иновативно образование от страна на гражданите и бизнеса непрекъснато нарастват, поддържането на добър и конструктивен социален диалог е ключов фактор за обществен успех.“

Ролята на синдикатите и работодателите е решаваща за подобряване уважението към учителската професия чрез диалог в обществото и повишаване на статуса и статута на учителя, което е изключително важна цел в цяла Европа, бе категорична Кристин Блауър – президент на ETUCE, която бе модератор на двудневния авторитетен форум.

Смисълът и целта на социалния диалог е всички социални партньори да работим заедно за формирането на образовани, квалифицирани и възпитани в демократични ценности граждани на Европа, способни да осигурят нейния изпреварващ и приобщаващ растеж, бе категоричен Майкъл Мориарти – президент на EFEE. Той изрази увереността си, че са постигнати много добри резултати в европейския секторен диалог в сферата на образованието.

Във форума взеха участие още Сюзан Флокен – европейски директор на ETUCE, Сара Кик – международен секретар на EFEE, Марина Кирова – Европейски семестър, Европейска комисия – Представителство в България, 79 чуждестранни синдикални лидери от над 23 европейски страни, заместник-председателят на СБУ Красимир Попов, експерти от Централата на СБУ, представители на социалните партньори от България, и др.

Синдикатът на българските учители работи действено и ефективно за развитието и усъвършенстването на социалния диалог от близо три десетилетия и има забележителни национални постижения и редица международно признати резултати. Европейският комитет за секторен социален диалог в образованието беше стартиран на 11 юни 2010 г. от ETUCE и EFEE, а през ноември 2015 г. СБУ организира международна кръгла маса на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение“, която бе в подкрепа на изпълнението на проекта и имаше сериозен принос за неговото усъвършенстване. СБУ съвместно с КНСБ разработи „Инструменти на европейския социален диалог и разширяването на тяхното приложение в България“, като наръчникът бе разпространен по всички структури на Синдиката на национално, общинско и местно равнище в системата на средното образование. Във връзка с подобряването и повишаването на ефективността на социалния диалог СБУ провежда редица научни изследвания, свързани със здравето на учителите, преодоляването на стреса, работоспособността и безопасността при работата на учителите, продължителността на работното им време, с философията на делегираните бюджети и др. Синдикатът активно работи за усъвършенстването на колективното трудово договаряне и сключването на КТД на всички равнища, доказателство за което е и подписаният на 11 юни 2018 г. Национален КТД и сключените на общински равнища колективни договори в различни региони на страната.

Със своя богат опит, международно признание и действени позитивни политики СБУ е активен и с признат авторитет участник в ESSDE. Стартирането на програмата е историческо събитие, тъй като включи най-големия публичен сектор в Европа в системата на Европейския социален диалог, като направи социалните партньори съзаконодатели за професионалната им област на европейско равнище. Европейският социален диалог в областта на образованието е ключов елемент за постигането на новите цели на стратегията „ЕС 2020“, тъй като обединява европейските работодатели и работещите в областта на образованието, за да се споразумеят как да посрещнат предизвикателствата пред сектора.

В проведената в българската столица Заключителна конференция бяха дискутирани основни въпроси и изведени политики за гарантиране на достойни и сигурни работни места, повишаване на здравето на учителите, равенството в приобщаващите образователни системи, начините и средствата как да стане по-атрактивна професията на учителя за младите хора, тяхното привличане и задържането им в нея, за необходимата подкрепа на образователните специалисти чрез подобряване качеството на професионалното им развитие и др.

Участниците в авторитетния международен форум обсъдиха проект на заключителен документ с препоръки относно ролята на европейските социални партньори за качественото развитие на учителската професия, обмяната на добри практики и очертаването на общоевропейски политики за издигането на обществения статус на учителя и повишаването на обществения имидж на неговата професия.

В края на форума Кристин Блауър – президентът на ETUCE, изрази специална благодарност към СБУ и неговия председател д.ик.н. Янка Такева за успешното социално партньорство, което се провежда в България и за отличното домакинство на международната конференция."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©