Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Повишаване на ефективността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"


"


На 5 октомври 2018 г. по повод на Световния ден на учителя Синдикатът на българските учители с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт“ проведе национална конференция: „Повишаване на ефективността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

Тя е шестата национална конференция, организирана от СБУ и посветена на темата и е поредно ярко доказателство за действения ангажимент на Синдиката, насочен към засилване на ефективността и разширяване на многообразието на мерките за задържане в образователните институции, приобщаване и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в т.ч. повишаване квалификацията и нивото на интеркултурната компетентност на учителите.

Изключително актуалната тема е в подкрепа на тазгодишното мото на Световния ден на учителя, който честваме тържествено на същата дата: „Правото на образование означава правото на квалифициран учител“.

Основният фактор в образованието е учителят и грижата за неговата квалификация трябва да бъде приоритет на всички правителства – каза д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, при откриването на националната конференция. Само учителят с висококачествена подготовка и квалификация, с широкообхватни професионални компетентности и устойчиви нравствени ценности, мотивиран и вдъхновяващ учениците си, е решаващ фактор за качественото образование в мултиетническа среда за напредъка на образователната интеграция.

В изпълнението на основни в дейността си цели, свързани с подготовката, професионално-творческата адаптация и трудовоправната защита на ефективни учители, СБУ инициира и осъществява актуални политики, свързани с повишаване квалификацията на българските учители, обучението в мултикултурна среда и интеркултурното образование, образованието за мир, усъвършенстване на законовата уредба на кариерното развитие и диференцираното заплащане на учителя, наставничеството и адаптирането на младите учители в реалната среда в училище и детската градина и др.

В състоялата се в София конференция взеха участие Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, д-р Хелене Кортлендер – ръководител на бюро България на фондация „Фридрих Еберт“, университетски преподаватели, директори на дирекции в МОН, началници на Регионални управления на образованието, учители и директори на училища и детски градини от страната, на други заинтересовани институции.

Проф. дпн Татяна Дронзина на презентира темата: „Образование и гета, където съжителстват роми християни и роми мюсюлмани“. Проф. д-р Пламен Макариев коментира новото „Изследване ефикасността на дейностите за повишаване компетентността на педагогическите кадри за работа в мултиетническа среда“, което презентира и осъществения през 2013 г. от СБУ в сътрудничество с Фондация „Фридрих Еберт“: „Мониторинг на социокултурната компетентност на учителя за работа в мултикултурна среда“. Участниците в събитието дискутираха актуални проблеми и споделиха добри практики. В помощ на своята работа те получиха и помагало с материали по темата на конференцията. "____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©