Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 2021“


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Националният ученически конкурс „Зелена платена 2021“ е част от Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Националният дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руският културно-информационен център).

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации.

Мото на конкурса: „Земята - нашият общ дом“

Главна тема за 2021 г. на Международния детски екологичен форум: „КОСМОС“

Форумът се провежда в рамките на „Десетилетие на детството“ в Русия и е посветен на Годината на науката и технологиите в Русия, както и на 60 години от първия полет на човек в космоса.

Цели и задачи на конкурса:

- Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством масово приобщаване на децата и младежите чрез изкуството и науката към проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне хармоничното развитие на личността, сплотяване и формиране у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него.

- Развитие при децата и младежите на умения да изразяват своето отношение към природните и културните ценности чрез резултатите от творческата, художествената, социално полезната и изследователската дейност.

- Систематизиране на резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи.

- Възпитаване у децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, екологичното равновесие и с принципите на устойчивото развитие.

- Формиране у младите жители на планетата на екологична култура и активна жизнена позиция в отношението към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.

- Рзвитие на интереса на децата и младежите към различни сфери на живота посредством привличането им в творческа дейност чрез екология.

Конкурсна програма на форума

Конкурсната програма на форума се провежда в два етапа: национален и международен.

Основният критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Творбите на победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации:

1. „Природата и съдбите на хората“ - „Близък и далечен космос“ – литературен конкурс за авторски размисли (проза, поезия, есе, приказка)

Изисквания към литературните творби:

- Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 1 страница.

- На реда след заглавието се посочват трите имена на автора, година на раждане.

Оценява се идеята на собственото съчинение, оригиналността, творческата и художествената цялостност, яркостта на изложеното.

2. „Зелената планета през погледа на децата“ - „Близък и далечен космос“ –

конкурс за рисунки на тема „Космос“ (космически обекти, планети, космонавти, галактики и др.)

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

I група: предучилищна възраст

II група: 1-4 клас

IV група: 5-7 клас

V група: 8-12 клас

Изисквания към рисунките:

- Изпраща се оригинална рисунка формат А3.

- На гърба на рисунката се изписват трите имена на автора, годината на раждане, наименованиетона творбата.

Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената изразителност.

3. „Екообектив“ - „Близък и далечен космос“ – конкурс за кинорепортажи за

екологичната социално полезна дейност на детските колективи; видеофилми за космоса и космическите явления.

Изисквания към кинорепортажите:

- Изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат) или линк към YouTube.

- В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора (името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където е била осъществена социално полезната дейност; названието на детския колектив, който я е осъществил.

- В печатен вид се дублира следната информация: трите имена и годината на раждане на автора (името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално полезна дейност; името на детския колектив, който я е осъществил.

Оценява се спазването на сюжетната линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата.

4. „Многообразие на вековните традиции“ - „Близък и далечен космос“ – конкурс за отделни артобекти и композиции на тема „Космос“

Изисквания към оформяне на работите:

- Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18 х 24 см и повече.

- На обратната страна на снимката се посочват трите имена и годината на раждане на автора; името на творбата/композицията.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти, оригиналността, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност и историческата ценност.

5. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции костюми на тема „Космос“

Изисквания към оформление на работите:

-Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва името на колектива - автор на колекцията костюми, името на колекцията, кратко пояснение (с 1-2 изречения).

- Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18 х 24 см и повече;

- Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18 х 24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност.

6. „Природа. Култура. Екология“ - „Близък и далечен космос“ – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни за космоса, театрални постановки, флашмоб и други по темата на конкурса

Изисквания към оформянето на работите:

-Изпраща се програма или кратък анонс на изпълнението, където се посочва:

- Наименование на песента, театралната постановка или друго изпълнение.

- Трите имена и годините на раждане на изпълнителя или колектива, ако са повече от двама изпълнители.

- Трите имена на художествения ръководител.

- Видеозапис на изпълнението на флаш-памет (дискове DVD или CD не се приемат) или линк към YouTube.

- Обща фотография на изпълнението формат 18 х 2 4 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, нивото на изпълнение, художествената стойност.

7. „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за проектни и научноизследователски работи на екологична и космическа тематика

Оригинални научни идеи, технологии, експерименти, посветени на съхраняване на планетата и хармоничната връзка между човека и природата, на космоса. Социално значими проектни и научноизследователски работи за резултатите от социално полезната екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност.

За участие в конкурса се приемат (описание на проведени или в етап на провеждане): индивидуални авторски проекти с обозначение „проект“ и дългосрочни колективни проекти на детски организации, а също и научноизследователски работи с обозначение „наука“.

Изисквания към оформянето на работите:

- Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 2 страници.

- Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет.

- На реда след заглавието се изписват трите имена и възрастта на автора и/или името на колектива (възраст на участниците в колектива); името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща.

Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи.

За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са взаимствани, копие или част от работата на други автори.

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие (приложение 1) с следните данни: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация - съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата, име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

Всички конкурсни работи и съпровождащите ги документи се изпращат не по-късно от 30 април 2021 г. на адреса на организаторите:

Руски културно-информационен център (РКИЦ)

За конкурса „Зелена планета 2021“

Фондация „Устойчиво развитие за България“

Ул. „Шипка“№ 34

1504 София

За рисунките от номинация 2. „Зелената планета през погледа на децата“

и на

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

За творбите от останалите номинации

Номинираните в Националния конкурс „Зелена планета 2021“ получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за участие в Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“. За тази цел писмените творби ще трябва да бъдат преведени на руски или английски език и изпратени на ел. адрес на организационния комитет на конкурса:

zelena_planeta@mail.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени чрез сайта на Националния дворец на децата и сайта на Руския културно-информационен център.

Тържественото награждаване на победителите ще се състои в Руския културно-информационен център в София. Ако епидемичната обстановка не позволява присъствено награждаване, отличията ще бъдат изпратени по пощата.

Моля, обърнете внимание!

1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите (съгласно Закона за авторското право и сродните му права) за безвъзмездно използване за целите на конкурса.

2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.

3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса, авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса (съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни).

За контакт с организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелена планета 2021“:

Фондация „Устойчиво развитие за България“, тел. 0896719620,

E-mail: zelena_planeta@mail.bg,

РКИЦ – отдел „Наука“, тел. 02 9433523.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 2021“

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ИМЕ ................................................................................................, ВЪЗРАСТ ....................,

(собствено, бащино и фамилно име на участника)

АДРЕС ..................................................................., ТЕЛЕФОН............, ЕЛ. ПОЩА.............,

УЧИЛИЩЕ / ЦПЛР ........................................................................................., КЛАС ..........,

(ел. и пощенски адрес на училището и телефон)

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ...................................................................................................................

(имена на преподавателя – научен ръководител на участника, и телефон за връзка)

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Аз, долуподписаният/-ата ...........................................................................................,

(трите имена на родителя/настойника)

родител/настойник на ..............................................................................................................,

(трите имена на детето)

Заявявам своето съгласие, че:

–с участието в конкурса авторските права на творбата на моето дете се предоставят безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса;

–творбата, която участва в конкурса, няма да бъде връщана; тя може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на дипляни, дискове, календари и други нетърговски цели, свързани с конкурса;

–с явяването си за получаване на награда за участие в конкурса се съгласявам детето ми и аз да бъдем заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство;

–предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми (имена, клас, училище или ЦПЛР) да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

Дата: ......... Подпис: ...... ......

Населено място: ................... .............................................................

(трите имена)

Забележка: Ако участникът в конкурса е над 18 г., попълва декларацията от свое име.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©