Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Kонкурс за ученици „Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“ в рамките на Националния ученически конкурс „Зелена планета 2021“


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Общи положения

1.1. Конкурсът за ученици „Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“ се провежда в рамките на Националния ученически конкурс „Зелена планета 2021“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“, Националния дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център).

Разработките на победителите се изпращат за участие в Общоруския конкурс с международно участие „Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“.

1.2. В конкурса могат да участват ученици от различни възрастови групи.

1.3. Конкурсът има за цел да формира у младите хора интерес към разработването и внедряването на безвредни за природата „зелени технологии“, които ще окажат съществено влияние върху живота и развитието на регионите.

1.4. Основни задачи на конкурса:

– да се привлече вниманието към реализацията на приоритетния проект „Екология“ в направление внедряване на най-добрите достъпни технологии;

– формиране у младежите на екологична култура и активна жизнена позиция към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;

– стимулиране развитието на творчески способности при учениците, тяхното самоопределяне при избора на бъдещата професия;

– развитие в младите хора на научноизследователски, публицистични, комуникативни навици за презентации и осъществяване на проекти от различен мащаб;

– оказване на обществена подкрепа за предприятия, използващи „зелени технологии“.

2. Ред на провеждане на конкурса

2.1. Заявки и тезиси се приемат до 30 април 2021 г. със забележка „Зелени технологии“ на e-mail: zelena_planeta@mail.bg

По следните направления (номинации):

• „Зелени технологии през призмата на екологичния мониторинг“;

• „Печатни и видеоматериали за зелени технологии“.

2.2. Изисквания към конкурсните работи:

2.2.1. Всички работи трябва да бъдат придружени с попълнена ЗАЯВКА (приложение 1).

2.2.2.Тезисите на работите – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал 1.0.

Работата не трябва да има реферативен характер, да бъде плагиат или препечатка от интернет и други СМИ.

2.2.3. Работите, представени за номинация „Зелени технологии през призмата на екологичния мониторинг“, трябва да включват:

– определяне на проблема, описание на използваните методи на екологичен мониторинг и обосновка на тяхната целесъобразност;

– точно посочване на мястото и времето на провеждане на екологичния мониторинг на продукцията на предприятието или състоянието на околната среда с обосновка на този избор за повече обективност;

– обосновани изводи – защо именно това производство, по мнение на автора, може да бъде отнесено към зелените технологии.

2.2.4. Работите, представени за номинация „Печатни и видеоматериали за зелените технологии“, трябва да включват:

– авторска статия с използване на фотоматериали (статията може да бъде вече публикувана или готова за печат), видеоклип за производството, което по мнение на автора може да бъде отнесено към зелените технологии;

– интервю с официални лица от предприятието, а също и резултати от допитване на потребители на продукцията на това предприятие, които са позволили на автора да направи своя извод.

2.3. Победителите в конкурса на национално ниво ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД. При невъзможност за присъствено награждаване поради епидемичната обстановка отличията ще бъдат изпратени по пощата.

 Победителите се награждават с грамоти.

 Творческите работи на победителите се изпращат от организаторите за участие в Общоруския конкурс с международно участие „Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“.

– Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и на сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да използват най-добрите работи за организиране на изложби с тях в България и в Русия.

– Конкурсните работи се разглеждат само ако не са плагиат или копие или част от научни трудове на други автори.

– Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващите творби, а те са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия.

3. Организационен комитет

Контакти на организаторите на Националния ученически конкурс „Зелена планета 2021“:

Фондация „Устойчиво развитие за България“, тел. 0896719620

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

РКИЦ – отдел „Наука“

Приложение 1

Заявка за участие в конкурса за ученици

„Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“

Название на номинацията

Сведения за автора(не повече от двама автори):

Име, презиме, фамилия на автора (пълни), година на раждане

Място на образование:

E-mail:

Мобилен телефон:

Пълно наименование на изследваното предприятие или производство с посочване на адреса:

Сведения за научния ръководител:

Име, презиме, фамилия на научния ръководител

Длъжност и месторабота:

E-mail:

Мобилен телефон:

Наименование на образователната организация, която представя работата в конкурса


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©