Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален ученически конкурс на руски език „Не се гаси туй, що не гасне”


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА РУСКИ ЕЗИК „Не се гаси туй, що не гасне”

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

РЕГЛАМЕНТ

за организиране на

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

НА РУСКИ ЕЗИК

„Не се гаси туй, що не гасне”

Посветен на 135 годишнината от Руско-турската война 1877-78г. за Освобождението на България и 1025 години от приемането на християнството в Русия.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили.

С подкрепата на Фонд ""Русский мир"", Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед № РД 09-975/13.08.2013г. на Министъра на образованието и науката, конкурсът под № 33 е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2013/2014г.

Конкурсът се подкрепя от МОН. Включен е в „Извънкласни и извънучилищни дейности „ на МОН.

Цел на конкурса: Чрез проучвания на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народи младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо – руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти , стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика и изобразително изкуство и др. за разширяване познанията на учащите се. Основна цел на конкурса през учебната 2013/2014г. е по-добро усвояване на руски език и популяризиране на руски език сред учениците.

Основни положения: В тематиката на конкурса ежегодно се предлагат следните основни направления:

Връзки България – Русия в духовната сфера

- православие – връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието;

- литература - български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;

- изкуство – български и руски художници, композитори, театрални и кино дейци, посветили творби на българо – руските отношения.

Условия за участие: В конкурса участват ученици от училищата в страната само индивидуално в две възрастови групи: V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

Форми на участие в конкурса:

През учебната 2013/2014 г. в конкурса се въвежда изискването за участие в конкурса на руски език - реферати, есета, очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, разкази, стихове се пишат на руски език и се защитават на руски език пред жури на училищно и на общинско равнище.

1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта.

Специфични изисквания – разработките да не надвишават 5 страници.

Критерии за оценка:

1.1. да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути /за очерците, репортажите и пътеписите/;

1.2. интервютата да се взимат от участници в събитията и в изграждането на обекти и т.н., посочени в тематиката;

1.3. умение за излагане на фактите, анализи /очерци, репортажи, пътеписи/;

1.4. езикова и стилистична култура.

2. Реферати и есета.

Специфични изисквания – рефератите и есетата да бъдат с не повече от 5 страници.

Критерии за оценка:

2.1. ясно и точно формулирана теза;

2.2. умение за излагане на фактите /за реферати/;

2.3. удачно подбрани аргументи;

2.4. личностна позиция /за есе/;

2.5. елементи на изследователска дейност /за реферат/;

2.6. оригиналност и творчески подход към темата;

2.7. езикова и стилистична култура;

2.8. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване /за реферат/.

3. Стихотворения и разкази.

Специфични изисквания – разказите да бъдат не повече от четири листа.

Критерии за оценка:

3.1. творбите да отговарят на примерните теми;

3.2. да имат определена художествена стойност;

3.3. езикова и стилистична култура, ясен книжовен език /за разкази и стихотворения/;

3.4. изразяване на личностна позиция;

3.5. оригиналност и творчески подход.

4. Мултимедийни проекти.

Специфични изисквания – участието е само индивидуално

- мултимедийни проекти да се изработват по примерните теми;

- в конкурса може да се участва с мултимедийни проекти за уроци по история, литература, география, руски език и др., отнасящи се до Русия и руски автори, като те се изготвят, за да бъдат и в помощ на учебния процес;

- всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект;

- участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;

- мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;

- няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;

- проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;

- мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 мин.

Критерии за оценяване:

4.1. осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

4.2. умение за излагане на фактите;

4.3. елементи на изследователска дейност;

4.4. оригиналност и творчески подход към темата;

4.5. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

4.6. езикова и стилистична култура;

4.7. естетическо изпълнение;

4.9. спазване на посочените специфични изисквания.

5. Рисунки

Специфични изисквания - рисунките да бъдат на лист А 3 със свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Работите не се връщат и не бива да се паспортират.

Препоръчани допълнителни дейности във връзка с конкурса:

• Организиране на викторини.

Препоръчваме в рамките на конкурса да се организират викторини за запознаване на по-голям брой учащи се с темите, разработвани в него. За определяне на въпросите за викторините може да се използват примерните теми и библиографията за конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”. Викторините могат да се провеждат на училищно и общинско равнища. В учебните заведения препоръчваме да участват отбори на отделни класове за излъчване на отбор – училищен първенец. Първенците на отделните училища могат да участват във викторината на общинско равнище. Предлагаме общинските ръководства на Национално Движение Русофили с помощта на Регионалните инспекторати и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да организират викторините в общините – комисии за оценка, награди, отразяване в местните медии и т.н

Важен приоритет при отчитане и награждаване на учители – научни ръководители ще бъде организирането от тях на училищни и общински викторини.

• Организиране на клубове от участници в Конкурса, ръководени от учители, научни ръководители на разработки по теми от конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”.

Етапи за отчитане на конкурса: Конкурсът се отчита до 15.04.2014 на училищно ниво; до 15.05.2014г. на общинско и областно и до 15.06.2014г. на национално равнище.

Разработките се оценяват от училищни, общински и национална комисии.

Общинските комисии номинират първенците за национално равнище.

Препоръчва се в тях да се включат представители на съорганизаторите на конкурса.

Награди за научни ръководители и участници:

1. Екскурзии до Русия. Изпращат се четирима ученика и учител.

2. Предметни награди: таблети, електронни книги и DVD плейъри.

3. Грамоти за всички участници.

Награди не се присъждат на групи, а само на индивидуални участници в конкурса.

Готовите разработки да се изпращат както следва:

- за общинско равнище на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили до 30.04.2014г.

- на национално – в офиса на Национално Движение Русофили – София 1000, ул. „Г.С. Раковски” № 108 до 20.05.2014г.

Авторите точно да посочват трите си имена, училище, адрес, телефон, e-mail /ако имат/.

Регламентът, примерните теми и библиографията се намират на сайта: www.rusofili.eu, папка „Конкурси”.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НД ""РУСОФИЛИ""____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©