Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Националния конкурс ”Мисия учител”


Регламент за провеждане на националния конкурс ”Мисия учител”

Националният клуб „Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Сдружението на преподавателите по история в България, Синдиката на българските учители, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, в.“Аз Буки” обявява конкурс за учители ”Мисия учител” като част от националния ученически конкурс под наслов:

„Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини”

Участници:

В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца от страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.

Формат на работите:

- Споделяне на добър педагогически опит /описание, компютърна презентация/

- Художествен текст, есе

Форматът на разработката е по избор на участника – педагогически опит, реферат, есе, фоторазказ и др. Изборът на най-подходящата форма ще разкрие пълните възможности на автора.

Указания за педагогическите разработки:

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения по разглеждания въпрос или събитие, мястото на България в него, както и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса ни в световната цивилизация и култура. Желателно е участниците в конкурса да насочат своето внимание към такава тема, която по-пълно отговаря на тяхното ниво на подготовка, знания и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други страни и народи. Предложените примерни теми са насочващи и широкообхватни. Не е необходимо при разработването им да се разглеждат всички събития и факти, които обхващат. Препоръчително е да се ползват спомени или разкази на преки участници в събитието, както и да се търси съдействието на музейни работници, местните дружества по краезнание или родинознание, на колеги учители по история и други специалисти.

Изисквания към учителските работи:

- Автентичност /наличие на доказателство/ - снимки, видеоматериали, продукти на ученици;

- Устойчивост на опита /поне двугодишен или прилаган двукратно/;

- Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията;

- Коректност при използването на образци и подобни описания;

- Литературна осведоменост;

- Техническа прецизност.

Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и да е придружена от кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите участници - учители и ученици.

Всички участници получават грамоти за отличие. Класираните творби ще бъдат наградени и публикувани на страниците на в. „Учителско дело”.

Конкурсните работи се изпращат не по-късно от 20.09.2014 г. на следния адрес:

София, п.к. 1124, ул. “Николай Ракитин” № 11,

телефони за справки: 02/943 77 82, 02/9877818, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©