Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

XXII Национален ученически конкурс


XXII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

""Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини""

Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Сдружението на преподавателите по история в България, Синдиката на българските учители, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, в.“Аз Буки” обявява Двадесет и втория национален ученически конкурс под наслов “Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини”.

Цел:

Участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.

Организация:

Конкурсът се провежда в две възрастови групи - първа за ученици от пети до осми клас и втора за ученици от девети до дванадесети клас.

Участниците разработват един от следните формати: реферат, есе, електронна презентация.

Представени други електронни продукти (филм, сайт и др.) ще бъдат оценени от комисията и евентуално предложени за специални награди, но няма да бъдат класирани.

Основни тематични акценти на конкурса:

Участниците избират един от следните три тематични акцента:

- Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.

- Българите с принос в националната и общочовешката история.

- Личната история (на моята фамилия или на избрана друга личност), национална идентичност, общочовешки ценности.

Примерни съдържателни направления:

Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

а) За реферати:

1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

2. Единство и многообразие

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

3. Символите на моето родно място

4. Моето родословие – основание за самочувствие

5. Българските будители

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нация

6. Непознатите будители - Дружба „Родина“

- Препоръки: Разработката да представи малко известни факти за личностите и дейността на уникалното движение на българите мохамедани в Родопите от средата на миналия век. Всички участници, заявили желание да работят по тази тема, ще получат безплатно по един екземпляр от книгата Дружба „Родина“ - спомени за бъдещето… издание на ТАНГРА ТанНакРа, за да се запознаят с историята и дейността на организацията.

7. Жалони на българската идентичност

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приноса на училища, читалища, културни прояви и др.

8. Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

9. Великите българи

Препоръки: Личности с принос в различни области – икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България в света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

10. Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

11. България, страна на древни култури, забележителностите на моето родно място - от първите хора до днешни дни

Препоръки: Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

12. Имената в родното ми място – селища и местности, легенди за имената

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди, свързани с наименованията на селища или местности.

б) За есета:

- “За да бъде човек свободен, трябва да желае свобода и на другите” (Любен Каравелов)

- „Най-добрият лек за повечето, ако не и за всички злини, е свободата“ (Георги Бенковски)

- “Вярваме, че всеки народ, голям или малък, има право на флаг и на глас” (Йордан Радичков).

- „Свободата се полага само на този, който може да поеме отговорностите, които тя носи.“

- “Ние обичаме своята народност, ала с една възвишена обич, която не допуща завист или омраза към другите” (Пейо Яворов)

- „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите” (Гоце Делчев)

- Толерантността – новата духовна стратегия на Обединена Европа

- Националният идеал на българите

- Моята България в европейското семейство

- Как Европа влезе в България

- Моето бъдеще е в България

- Моралните добродетели на българина и съвременния свят

- Доброто ражда добро

- Съгласието и единението на българите като кауза

- България – поглед от бъдещето

- Демократичните ценности, които ни завещаха нашите предци

- Демократичното гражданство в България – свобода или принуда

в) За презентации:

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания към разработките:

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения по разглеждания въпрос или събитие, мястото на България в него и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса ни в световната цивилизация и култура. Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към такава тема, която по-пълно отговаря на тяхното ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други страни и народи. Предложените примерни теми са само насочващи. Не е необходимо при разработването им да се разглеждат всички събития и факти, които те обхващат. Препоръчително е при разработване на темата да се потърси помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание, да се ползват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие. С избора на най-подходящата за избраната тема форма (реферат, презентация или есе) кандидатът засвидетелства умение пълноценно да представи събраната и обработена от него информация. Работите не трябва да са участвали в други конкурси. В конкурса могат да участват ученици от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина.

Критерии за оценка

За реферат:

1.1.Познаване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2 Достоверно и точно описание на фактите по темата.

1.3 Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти в изложението.

1.4 Изчерпателност при разглеждане на избраната тема (въпроса или събитието).

1.5 Структуриране на изложението и привеждане на аргументи.

1.6 Използване на научен стил и език.

1.7 Наличие на елементи на лична проучвателна дейност.

1.8 Използване на различни източници.

- Техническо оформление; спазен обем; справочен апарат; приложения.

За есе:

2.1. Оригиналност на заглавието.

2.2 Ясно открояване на теза.

2.3Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи.

2.4 Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставена теза.

2.5 Оригинално изразена лична позиция.

2.6 Очертани елементи на структура.

2.7 Спазване на книжовните норми.

2.8.Спазени технически изисквания и обем.

За презентация:

3.1 Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд - тема и автор; втори слайд – резюме; последен слайд - източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление.

3.2 Логически организирано съдържание в посока на темата.

3.3 Ясно открояване на предимствата на избора на презентация за разработване на темата.

3.4 Достоверност и точност при излагане на фактите.

3.5 Използване на разнообразни автентични източници.

3.6 Авторски текстове.

3.7 Съответствие на стандартни технически изисквания към презентации.

3.8 Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

3.9 Коректно позоваване на използваните първоизточници.

3.10 Техническо оформление.

Класиране:

Първи кръг - училищно или регионално ниво

Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 15. 06. 2014 г. (края на учебната година). Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.

За участие в националния етап се изисква в срок до 20. 09. 2014 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на всички участници, телефон и електронен адрес за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РИО на МОН. Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за рефератите) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора и използваните програми. За всички работи да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака). Изпратените по електронната поща трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.

Втори кръг - национално ниво оценяване

Провежда се от 20. 09. до 20. 10. 2014 г.

Авторите на работи, допуснати до националния кръг на конкурса, получават на посочената електронна поща таблица, в която да нанесат коректно необходимите данни. Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори, да определят сред тях специалните си награди.

Трети кръг - национално ниво класиране

Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването, непосредствено преди церемонията. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него. Отличените есета се класират според броя на получените точки.

Оценяване на разработките на национално ниво

Оценяването се извършва от три специализирани независими комисии, с висока квалификация. Комисиите оценяват разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Техните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се и съответните РИО на МОН.

Награждаване

Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Рефератите, есетата и презентациите се класират в двете възрастови групи – ученици V – VIII клас и ученици IX – XII клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди на институции, стопански и обществени организации.

На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

Класираните индивидуални участници в разделите „Реферати“ и „Презентации“ (с навършени 15 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея.

Списъкът на наградените, резюметата на работите им и анализите на комисията по оценяването се публикуват на сайта на клуба до 10 дни след церемонията.

Част от наградените работи ще бъдат публикувани на страниците на в. „Учителско дело”. По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, специалистите в центровете за работа с деца и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, п.к. 1124, ул. “Николай Ракитин” № 11,

телефони за справки 02/943 77 82, 02/9877818, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”

Исторически годишнини през 2014 г.

354 г. - за първи път българите се споменават в исторически извори

13.04.814 г. - 1200 години от смъртта на кан Крум

864 г. - 1150 години от покръстването на българите

894 г. - 1120 години от началото на търговската война на княз Симеон с Византия

924 г. - 1090 години от провъзгласяването на Симеон за „император на българи и ромеи”

934 г. - 1080 години от първото маджарско нашествие при управлението на цар Петър

1014 г. - 1000 години от битката при с. Ключ и смъртта на цар Самуил

1054 г. - 960 години от разделянето на Западната ( католическа) и Източната (православна) църква

08.10.1204 г. – 810 години от коронясването на Калоян с кралска титла от кардинал Лъв

1304 г. - 710 години от победата на българите при Созопол при управлението на цар Теодор Светослав

1404 г. - 610 години от общите антиосмански действия на балканските владетели и Константин, син на цар Иван Срацимир, по инициатива на крал Сигизмунд

10.11.1444 г. - 570 години от Паметната битка на народите край Варна и гибелта на крал Владислав Ягело – Варненчик

1454 г. - 560 години от назначаването на цариградски патриарх за отговорен представител на всички източноправославни поданици от султан Мехмед II

1824 г. - 190 години от издаването на „Буквар с различни поучения” от Петър Берон в Брашов

1844 г. - 170 години от издаването на „Първичка българска граматика” на Иван Богоров

1854 г. - 160 години от рождението на Стефан Стамболов

1854 г. - 160 г. от рождението на Васил Радославов

1774 г. - 240 години от подписването на руско-турския мирен договор, подписан в Кючюк Кайнарджа

1864 г. - 150 години от издаването на вестниците „Будущност” и „Бранител” на Г.С.Раковски в Букурещ

19.04.1864 г. - 150 години от отказването на Васил Левски от монашеството и участието му в богослужението като мирянин на Великден

12.10.1874 г. - 140 години от преустановяването на издаването на в.”Независимост” на Любен Каравелов, който по-късно се отказва от революционна дейност

08.12.1874 г. - 140 години от издаването на в.”Знаме” под редакцията на Христо Ботев, а по-късно започва и да издава вестника

1844 г. - 170 години от рождението на Цанко Дюстабанов

1884 г. - 170 години от рождението на Георги Кьосеиванов

30.06.1884 г. - 130 години от създаване правителството на Петко Каравелов , което възстановява Търновската конституция

18.05.1884 г. - 130 години от подаване и приемане оставката на Стефан Стамболов от княз Фердинанд

1894 г. - 120 години от рождението на цар Борис III

1.08.1914 г. - 100 години от обявяването на неутралитет на България в Първата световна война

04.01.1924 г. - 90 години от приемането на Закон за защита на държавата

09.02.1934 г. - 80 години от създаването на Балканския пакт с антибългарска насоченост

19.05.1934 г. - 80 години от извършването на държавен преврат в България

10.01.1944 г. - 70 години от най-голямата и унищожителна бомбардировка над София от англо-американските бомбардировачи

05.09.1944 г. - 70 години от обявяване война на Германия от България

08.09.1944 г. - 70 години от влизането на съветски войски в България, след обявяването на война на 05.09.1944 г.

8-9.09.1944 г. - 70 години от извършването на държавен преврат в България

НК „РОДОЛЮБИЕ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©