Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците” - регламент


Синдикатът на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” организират международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Единството на учебните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а важен възпитателен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно развитие, за патриотичното и духовно-нравственото им израстване.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на обучението и възпитанието, към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.

Участници:

В конкурса могат да участват учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност /центрове за работа с деца, обединени детски комплекси и други извънучилищни учреждения в системата на средното образование/ с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и ученици от I до XII клас /6-18-годишна възраст/ от България и чужбина.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание, компютърна презентация или друг вид интерактивен продукт. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит.

Изисквания към разработките:

- Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми да подпомагат учебно - възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита /участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др./

- Коректност при използване на различни източници;

- Техническа прецизност.

Всяка конкурсна работа да е не повече от 5 стандартни страници без приложенията, да е съпроводена с мотиви за участие, портретна снимка и общо представяне на автора, в т.ч. и синдикална принадлежност. Тя следва да съдържа и лични данни: точен адрес по местоживеене, телефон и адрес на електронната поща; местоработата и длъжност.

Писмените разработки се изпращат и на електронен носител, а мултимедийните са съпроводени с разпечатка на хартия или резюме, не по късно от 20 май 2014 г. /дата на пощенското клеймо/ на адрес:

София 1000

Ул. „Ген. Паренсов” №11, Синдикат на българските учители

За Конкурса за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com не по-късно от 16 юни 2014 г.

Заключителният етап: семинар и тържествена церемония по награждаването ще се състои в началото на месец септември 2014 г. в Курортен комплекс „Камчия”.

За контакти:

- Таня Леонидова, моб. телефон 0879 997 316 /Синдикат на българските учители/

- Лилия Бозукова, моб. телефон 0896719620 /Фондация „Устойчиво развитие за България/

- доц. Емилия Лазарова-Генчева, моб. телефон 0895546578 /СОК „Камчия”/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©