Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Ученически институт към БАН (УчИ - БАН) - възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения


Във връзка с честването на 145-годишнината от създаването си

Българска академия на науките

откри

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Целта на Ученическия институт към БАН (УчИ - БАН) е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения.

Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”. Проектите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на оригиналност и творчество. В определен срок (посочен по-долу) проектите се предават за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Авторите на най-успешните разработки получават копие от рецензията на специалистите и покана за представяне на проекта на организирана от БАН

Ученическа научна сесия

Тази сесия е едно от мероприятията, с които се отбелязва 145-годишнината от основаването на БАН.

При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид съдържанието на проекта, съобразяването с препоръките на рецензентите и самото представяне на проекта по време на Ученическата научна сесия. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди, както и правото да проведат едномесечен стаж (със заплащане) в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на останалите проекти ще получат удостоверение за участие в УчИ - БАН.

ИЗИСКВАНИЯ

за оформяне на ученическите проекти

Текстът на проекта трябва да е написан на български език с някой от широко-разпространените компютърни редактори (MS Word, LaTeX и др.). Обемът не следва да надвишава 50 страници. Заглавната страница съдържа, освен темата на проекта, името/имената на авторите и на научния ръководител, адрес за връзка с тях (електронна поща, мобилен телефон, пощенски адрес). Проектът трябва да е съпроводен от резюме на български език с до 200 думи и от резюме на английски език (вкл. превод на заглавието), също до 200 думи. В резюмето трябва да се съдържа информация в коя научна област е проектът и какви са оригиналните приноси на автора/авторите на разработката.

Изложението се разделя на глави/секции и започва с Увод, в който се формулират целите и задачите на проекта. По-нататък в увода се прави кратка анотация на съдържанието на отделните глави/секции. Проектът завършва със Заключение, в което се описва как са постигнати целите и как са решени задачите. В заключението трябва да се отбележи приносът на автора/авторите и да се направи коментар върху възможностите за

по-нататъшно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на всички използвани източници – литература, интернет страници, софтуерни продукти.

Проектите от техническите науки и техните приложения следва да съдържат подробно описание на продукта (устройство, приспособление и др.), снимков и/или видео материал, илюстриращ действието на продукта, както и други подкрепящи тезите на авторите материали.В проектите по информатика и информационни технологии с приложен характер изложението трябва да съдържа описание на програмната система/програмното осигуряване (което не зависи от програмната реализация); избор на програмно-технически средства; описание на реализацията (архитектура на системата и интерфейс). В приложение могат да бъдат включени ръководство за потребителя, програмен код и илюстриращи примери. Проектите по информатика и информационни технологии трябва да бъдат придружени от носител с изпълним код, необходим за подробното запознаване на рецензентите с разработката.

Рецензиране и оценяване на проектите

Основни показатели при оценяването са яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне. По преценка на рецензента/рецензентите и на журито, даден проект може да бъде препоръчан за представяне пред Ученическата научна сесия чрез докладване или чрез представяне на постер.

Докладване и представяне чрез постер

Времето за докладване по време на Ученическата научна сесия е до 20 мин., които включват и 5 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

За участие с постер е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи табло. Проектите от техническите науки и техните приложения, както и от областта на информатиката и информационните технологии могат да са придружени и от демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

Срокове

В срок до 15 септември 2014 г. проектите трябва да пристигнат на адрес

Българска Академия на науките

Ученически институт

ул.”15 ноември” № 1

1040 София

Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта, текста на проекта на електронен носител (CD), придружаващо писмо със заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия . На електронния носител, като отделни текстови файлове, трябва да бъдат включени придружаващото писмо и резюметата на български и английски език. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.

В срок до 6 октомври 2014 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и датата на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена на електронната страница на БАН.

УчИ – БАН разпространява върху всички науки опита на Ученическия Институт по математика и информатика (УчИМИ), учреден през 2000 г. от ИМИ-БАН, Съюза на математиците в България, Фондация „ Еврика” и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” ( http://www.math.bas.bg/hssi ) . Към учредителите на УчИМИ впоследствие се присъедини „Американска фондация за България” ( http://www.math.bas.bg/hssi ).

11 Юни 2014 г.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©