Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ“ - НАПОМНЯНЕ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ“

Напомняме на участниците в националния конкурс „Родолюбие“, че срокът за изпращане на материалите за националния етап е до 20. 09. 2014 г. До тази дата трябва да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на всички участници, телефон и електронен адрес за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РИО на МОН. Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за рефератите) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора и използваните програми. За всички работи да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака). Изпратените по електронната поща трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, п.к. 1124, ул. “Николай Ракитин” № 11,

телефони за справки 02/943 77 82, 02/9877818, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

НА НК “РОДОЛЮБИЕ”:

(Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА)____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©