Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ""Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание

на децата и учениците"" - 2015 - РЕГЛАМЕНТ


Синдикатът на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Единството на учебните и възпитателните функции на развиващото образование в съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а и важен образователно-квалификационен и културен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно развитие, за патриотичното и духовно-нравственото им израстване.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на развиващото образование – обучението и възпитанието – към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.

Раздел „Добри практики”

Участници:

В раздел „Добри практики” могат да участват учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност в училище /по проект УСПЕХ, клубове по интереси и др./ и извънучилищната дейност /центрове за работа с деца, обединени детски комплекси и други извънучилищни звена в системата на средното образование/ с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и ученици от I до XII клас /6-18-годишна възраст/ от България и чужбина. Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика /до 5 стандартни страници без приложенията /компютърна презентация или друг вид интерактивен продукт. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Продължителността на презентациите и на другите интерактивни продукти трябва да е съобразена така, че при представянето им да не надвишава 15 мин., както и да са придружени с резюме.

Изисквания към разработките:

- Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита /участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др./;

- Коректност при използване на различни източници;

- Техническа прецизност.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора /на прикачен файл/ и с попълнена анкетна карта /Вж. приложението/.

Раздел „Искам думата” - есе на тема /по избор/:

Първа тема: Извънучилищните дейности в съвременния културно-образователен и ценностен модел.

- Българската идентичност в глобалния свят.

- Ценности, изкуство, таланти, творчество.

- Многообразието на културния обмен.

Втора тема: Извънкласните дейности - средство за развитие на потенциала на детето и ученика в демократизиращата се образователна система.

- Професионална идентичност на съвременния учител: мотивация, добротворство, етика и ценности.

- Учителят - креативна, компетентна и вдъхновяваща личност към идеите на развиващото образование; към промените в образователната система.

- Културно-образователните дейности в училище/детска градина – мост към позитивни взаимоотношения между партньорите: учител-ученик-родител.

Участници:

В раздела за есе - „Искам думата” могат да участват учители, специалисти и директори, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност, от детски градини, училища и извънучилищни звена в системата на средното образование, експерти по образование, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на ВУЗ - членове на Синдиката на българските учители, добри социални партньори или съмишленици.

Изисквания към есетата:

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Изразена лична позиция;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Авторски решения на проблема;

- Техническа прецизност.

Конкурсната работа /до 5 стандартни страници/ следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора /на прикачен файл/ и с попълнена анкетна карта /Вж. приложението/.

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по-късно от 20 май 2015 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com не по-късно от 22 юни 2015 г.

Най-добрите конкурсни работи ще бъдат публикувани на страниците на в. „Учителско дело” и ще бъдат качени на сайта на Синдиката на българските учители.

Заключителният етап - семинар и тържествена церемония по награждаването, ще се състои в периода 1-5 септември 2015 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”.

За контакти:

Таня Леонидова, моб. телефон 0879 997 316 /Синдикат на българските учители/; Лилия Бозукова, моб. телефон 0896719620 /фондация „Устойчиво развитие за България”/; доц. Емилия Лазарова -Генчева, моб. телефон 0895546578 /СОК „Камчия”/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Анкетна карта за участие:


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©