Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

VII конкурс на тема „Аз съм българче“ - 2015 - РЕГЛАМЕНТ


КОНКУРС

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” БУРГАС

НБУ “Михаил Лъкатник” гр. Бургас 8010, ж.к. “Славейков”,

тел/факс:056/58 87 99; 056/58 87 95; тел.канцелария: 056/58 88 00;

e-mail: lakatnik@lakatnik.org, www.lakatnik.org

Начално базово училище “Михаил Лъкатник”- гр. Бургас съвместно с Училищното настоятелство организират

VII конкурс на тема „Аз съм българче“

Конкурсът се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ с подкрепата на Областна администрация - Бургас, Община Бургас и РИО на МОН - Бургас

Статут

Цели:

1.Възпитаване в родолюбие

2.Провокиране на творчески прояви

3.Мотивация за опазване на природата

4.Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност

5.Приобщаване на учениците към националните ценности чрез съвместна работа между училището и семейството

6.Поощряване на желанието на децата да работят разумно и безопасно с информационни технологии

Регламент:

I.Участие

В конкурса могат да участват:

1.Ученици от 1 до 4 клас в четири възрастови групи –индивидуално участие

2.Ученици от 1 до 4 клас в екипи от 3 до 5 ученици – екипно участие

3.Участие на семейства, с дете -ученик в 1 -4 клас

4. Ученици от 6 до 11 години и техните родители, живеещи в чужбина

II.Етапи на провеждане

Конкурсът се провежда в два етапа:

Първи етап: „БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ…“

Първият етап на конкурса се състои в решаване на тест, който включва задачи от учебен материал, изучаван в съответния клас, по български език и литература, роден край, околен свят,човекът и обществото, човекът и природата.

Заявки за участие се подават до 20.02.2015 г .на електронния адрес на училището lakatnik@lakatnik.org

Материалите с теста ще се получат до 26.02.2015 г. на посочения електронен адрес на училището, заявило участие.

Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие.

Часът на провеждане се определя със заповед на директора, без да се нарушава учебният процес.

Дата за провеждане на състезанието: 27.02.2015г. (петък).

Времетраене за решаване на теста: един учебен час.

Изпращане на решените тестове за проверка от организаторите: до 06.03.2015г.(с пощенско клеймо с дата, не по-късно от 06.03.2015 г. , или сканирани по електронната поща).

Резултатите ще се обявят на сайта на училището www.lakatnik.org до 25.03.2015 г.

Само участниците в първия етап имат право да се включат в следващия етап.

Учениците - участници от българските училища и центрове в чужбина не решават тест, а пишат на тема „Моите български корени“.

Втори етап: „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ, ОБИЧАМ …”

Като използват изразните средства на българското слово, участниците трябва да изразят своите чувства към Родината и да докажат изконната истина от стиха на Вазов.

Вторият етап на конкурса се провежда в тематична област - български език и литература. Отделните категории са:

- Млади поети

- Млади писатели

Всички подадени за участие творби трябва да са авторски -приказки, съчинения, стихове, римушки, есета и др.

Краен срок за изпращане на творбите: 20.04.2015г.

За участниците, които предпочитат изразните средства на музиката, изобразителното изкуство, фотографията и компютърните технологии, предоставяме възможност да изразят своите чувства, вдъхновени от стиха „Аз съм българче, обичам ..."" в три тематични области : музика, изобразително и приложно изкуство, информационни технологии.

Отделните категории са:

- Млади музиканти

- Млади художници и скулптори

- Компютърни магьосници

Всички подадени за участие творби трябва да са авторски: собствена музика – авторска детска песен, музикална пиеса( с нотен текст); рисунки(могат да участват живописни, графични и приложно -декоративни творби и проекти; материали и техники – по избор; формат на листа 35 х 50 см –без паспарту), компютърни рисунки (да са изработени с графична програма Microsoft Paint, с разширение на файла *.jpeg, *.bmp, *.pnj; да не се вмъкват готови обекти или картини; да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване) ,макети, албуми, и др.

Произведенията няма да се връщат.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Краен срок за изпращане на творбите: 20.04.2015г.

Награди

- Всички училища, които се включат в конкурса, ще получат сертификат за участие.

- Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие по електронната си поща.

- Наградените на първите три места във втория етап в различните категории ще получат грамоти и предметни награди.

- Преподаватели, ангажирани с подготовката и участието на свои ученици, ще получат сертификат за участие в конкурса.

- Официалното връчване на грамотите и наградите на отличените участници в конкурса: 11.05.2015г. в залата на Областна администрация - Бургас.

Подаване на проектите за участие

Готовите проекти, които са на хартиен носител, диск, макет, албум и др., се изпращат на адреса на училището: НБУ ""Михаил Лъкатник"", к-с „Славейков“, гр. Бургас, п.к. 8010.

Готовите проекти, които са в електронен вид, се изпращат по електронната поща на адрес: lakatnik@lakatnik.org

Всеки от проектите трябва да е придружен с информация за участника:

- за индивидуални участници: трите имена, години, клас, училище, преподавател, адрес, e-mail;

- за екипи от ученици: за всеки от членовете на екипа -трите имена, години, клас, училище, преподавател, адрес, e-mail;

- за семейства -участници: имената на родителите и децата,години на децата, клас, училище, адрес, e-mail.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на сайта http://www.lakatnik.org или да зададете въпроси на електронната поща на организационния комитет: lakatnik@lakatnik.org

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©