Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Двадесет и трети национален ученически конкурс под наслов:

“Съединението прави силата” 2015 - РЕГЛАМЕНТ


Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, в.“Аз Буки” обявява

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПОД НАСЛОВ:

“Съединението прави силата”

Цел:

Участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.

Организация:

Конкурсът се провежда за всички ученици от общинските, държавните и частните училища и обслужващите звена, както и за учениците от българските държавни и неделни училища в чужбина.

Провеждането е в две възрастови групи - първа за ученици от пети до осми клас и втора за ученици от девети до дванадесети клас.

Участниците разработват един от следните формати:

- електронна презентация;

- изследователски писмен проект;

- есе.

В Двадесет и третия конкурс ще се допускат експериментално и други уеб базирани и интерактивни образователни продукти, които ще бъдат отделно оценени от комисия, без да бъдат класирани.

Основни тематични акценти на конкурса:

Участниците избират един от следните тематични акценти:

- Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието

- Българите с принос в националната и общочовешката история

- Регионалната история

- Личната история (на моята фамилия или на избрана историческа личност)

- Национална идентичност, общочовешки ценности

Примерни съдържателни направления:

Участниците са свободни да формулират своя тема за изследователски писмен проект, есе или презентация в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

А) За изследователски писмен проект:

1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

2. Единство и многообразие

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

3. Символите на моето родно място

4. Моето родословие – основание за самочувствие

5. Българските будители .

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.

6. Непознатите будители - Дружба „Родина“

Препоръки: Разработката да представи малко известни факти за личностите и дейността на уникалното движение на българите мохамедани в Родопите от средата на миналия век. Всички участници, заявили желание да работят по тази тема, ще получат безплатно по един екземпляр от книгата “Дружба „Родина“ - спомени за бъдещето...”, издание на ТАНГРА ТанНакРа, за да се запознаят с историята и дейността на организацията.

7. Жалони на българската идентичност

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.

8. Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

9. Великите българи

Препоръки: Личности с принос в различни области – икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България в света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

10. Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

11. България, страна на древни култури. Забележителностите на моето родно място – от първите хора до днешни дни

Препоръки: Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

12. Имената в родното ми място – селища и местности. Легенди за имената

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди свързани с наименованията на селища или местности.

Б) За есета:

- “За да бъде човек свободен, трябва да желае свобода и на другите” – Любен Каравелов

- Съпричастност и емпатия в променящия се свят

- Моето бъдеще е в България

- Съгласието и единението на българите

- Духовните ценности на моя род

- Забравени идеи от миналото ни, така потребни ни днес

- Обединена Европа – хармония в различията

- Как Европа влезе в моя роден град?

- Бъди ти самият промяната, която желаеш в България

- За да научиш повече за пътя пред теб, питай тези, които се връщат

- Какво обединява българите – каузи или личности?

- Възпитанието в демократични ценности започва от училище

- Доброто ще спаси света

- Съединението прави силата, а силата – независимостта

- България в Европа, Европа в България

- Доброто ражда добро

- Вярата на българина в съгласието и единението

- Заветът на моите предци

- Човекът е свобода

- Свободата - блян, реалност или опасност

- Гражданин на Европа, но горд българин!

- Единство в различията и различия в единството (общности, религии, традиции)

- Великата сила на малката добрина

- Съвременни измерения на Българското съединение

- Българските паметници – символите на Българското съединение (130 години от Съединението на България)

В) За презентации:

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания за създаване на проекта:

- Презентацията отговаря на темата.

- Използвани са ефективно технологичните възможности

- Проектът трябва да бъде представен на Power Point, с посочени източници и консултанти по проекта.

- Съдържанието е прецизно и научно вярно.

- Привлекателна и добре изготвена презентация.

- Обем - презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути или до 20 слайда.

Изисквания към разработките:

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения по разглеждания въпрос или събитие, мястото на България в него и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса ни в световната цивилизация и култура.

Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към такава тема, която по-пълно отговаря на тяхното ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други страни и народи.

Предложените примерни теми са само насочващи. Не е необходимо при разработването им да се разглеждат всички събития и факти, които те обхващат.

Препоръчително е при разработване на темата да се потърси помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание, да се ползват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие.

С избора на най-подходящата за избраната тема форма (изследователски проект, презентация или есе) кандидатът засвидетелства умение пълноценно да представи събраната и обработена от него информация, както и да изрази собствено отношение, да направи лична преценка и взаимовръзка с други събития, различни мнения и епохи.

С подадените за конкурса разработки участниците не трябва да са участвали в други конкурси.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища, центрове за работа с деца, както и от българските общности в чужбина.

При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2015 г.

Кръгли годишнини през 2015 година:

1200 години от рождението на св. Методий

1160 години от създаването на българо-славянската писменост

250 години от първия препис на „История славянобългарска“ от Софроний Врачански

200 години от откриването на първото елино-българско училище в Свищов на Еманиул Васкидович

200 години от рождението на Анастасия Димитрова, първата светска учителка

180 години от създаването на Априловската гимназия в Габрово

130 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България

100 години българско кино

70 години от края на Втората световна война

Критерии за оценка:

1. За изследователски писмен проект:

1.1. Познаване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2. Достоверно и точно излагане на фактите по темата.

1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти в изложението.

1.4. Изчерпателност при разглеждане на избраната тема (въпроса или събитието).

1.5. Структуриране на изложението и привеждане на аргументи.

1.6. Използване на научен стил и език.

1.7. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност.

1.8. Техническо оформление; спазен обем; справочен апарат; приложения.

2. За есе:

2.1. Оригиналност на заглавието.

2.2. Ясно открояване на теза.

2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи.

2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставена теза.

2.5. Оригинално изразена лична позиция.

2.6. Очертани елементи на структура.

2.7. Спазване на книжовните норми.

2.8. Спазени технически изисквания и обем.

3. За презентация:

Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд - тема и автор; втори слайд – резюме; последен слайд - източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление

3.1. Логически организирано съдържание в посока на темата.

3.2. Ясно открояване на предимствата на избора на презентация за разработване на темата.

3.3. Достоверност и точност при излагане на фактите.

3.5. Използване на разнообразни автентични източници.

3.6. Авторски текстове.

3.7. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

3.8.Съответствие на стандартни технически изисквания към презентации.

3.9. Коректно позоваване на използваните първоизточници.

3.10. Техническо оформление:

- В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, изображения, таблично и графично представяне на информацията, там където съдържанието позволява това;

- Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответната характеристика за размер, шрифт, цвят, ефекти, артистичен текст и т.н.;

- По желание - анимирани - текст, графика и смяна на слайдовете;

- Балансирана анимация на елементите на отделните слайдове;

- Ергономично оформление на слайдовете;

- Дозираност на елементите на всеки слайд;

- Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

Класиране:

Първи кръг - училищно или регионално ниво

Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 15. 06. 2015 г. (края на учебната година). При условие, че се организира регионален кръг, работите следва да се предадат на регионалната комисия до 22.05.2015 г., самата регионална комисия да бъде организирана със съдействието на РИО до 01.05.2015 г.

В комисията за оценка на работите (училищни и регионални) е необходимо да участват учители, отговарящи по специалност на темите в предложените разработки, както и представители на РИО и музейни работници. Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.

За участие в националния етап се изисква в срок до 20. 09. 2015 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на всички участници, телефон и електронен адрес за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РИО на МОН.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за изследователските писмени проекти) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора и използваните програми.

За всички работи да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Участие на един ученик с разработки в различните направления по една и съща тема не се допуска.

Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.

Втори кръг - национално ниво - оценяване

Провежда се от 20. 09. до 20. 10. 2015 г.

Авторите на работи, допуснати до националния кръг на конкурса, получават на посочената електронна поща таблица, в която да нанесат коректно необходимите данни.

Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори да определят сред тях специалните си награди.

Трети кръг - национално ниво - класиране

Авторите на изследователски писмени проекти и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването, непосредствено преди церемонията. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него.

Отличените есета се класират според броя на получените точки.

Оценяване на разработките на национално ниво

Оценяването се извършва от три специализирани независими комисии с висока квалификация. Комисиите оценяват разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Техните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се МОН и съответните РИО.

Награждаване

Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Изследователските писмени проекти, есетата и презентациите се класират в двете възрастови групи – ученици V – VІІІ клас и ученици ІХ – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди на институции, стопански и обществени организации.

На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

Класираните индивидуални участници в разделите „Изследователски писмени проекти“ и „Презентации“ (с навършени 15 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея.

Списъкът на наградените, резюметата на работите им и анализите на комисията по оценяването се публикуват на сайта на клуба до 10 дни след церемонията.

Част от наградените работи ще бъдат публикувани на електронната страница на НК „Родолюбие“ и на страниците на вестник „Учителско дело“.

По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, философия, български език и литература, както и всички останали, специалистите в центровете за работа с деца и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

гр. София, п.к. 1000, ул. “Ген. П. Д. Паренсов” №11, за конкурса

Телефони за справки: 02/943 77 82, 02/987 78 18, 0879 142 112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©