Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален конкурс „Зелената планета 2016” - РЕГЛАМЕНТ


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

на Национален конкурс

„Зелената планета 2016”

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в девет номинации.

Националният конкурс „Зелената платена 2016” е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2016”, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.

Цели и задачи на форума:

- „Човек – Земя – Космос” - акцентиране вниманието на децата и подрастващите върху уникалността на планетата Земя, даряваща живот на всичко живо, а също и върху значението на усвояването на космическото пространство за развитието на науката и съвременните технологии;

- „Свят без граници” - развитие на сътрудничеството на детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природоопазваща дейност;

- възпитаване на децата от различните страни за грижовно отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;

- формиране у децата и младежите на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Основен критерий за подбора на работите е съответствие с описаните по-долу номинации.

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2016”.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните номинации:

1. „Природата – безценен дар, един за всички” – конкурс за социално-значими изследователски и проектни работи по екология, съхраняване и възраждане на горските насаждения, енергоспестяване и грижовно отношение към природните ресурси:

– резюме на работата – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;

– на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

– оценява се актуалността на проблема, социалната значимост на изследванията и личния принос на автора за решаването на проблема.

2. „Експеримент в Космоса” – конкурс на училищни проекти за поставяне на физични, механични и еколого-биологични експерименти на борда на Международната Космическа Станция (МКС):

– Резюме на работата – не повече от 2 страници формата А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;

– на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

– оценява се реалната възможност за провеждане на експеримента на борда на МКС, актуалността на проблема, научността на представянето, социалната значимост на изследванията.

3. „Живот на горите и съдби на хората” – литературен конкурс (проза, стихове, публикации за вестници и списания, есе, сценарии и т.п.) за красотата и екологичните проблеми на родния край, а също и за хората, посветили живота си на охраната на природата:

– творческите работи се предават в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;

– на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

– оценява се актуалността и оригиналността на разглеждания проблем, творческата и художествената цялост на произведението, яркост на презентацията.

4. „Зелената планета през погледа на децата” – конкурс за рисунки:

– изпраща се оригинала на рисунката формат А3;

– на обратната страна на рисунката се посочва фамилия и име на автора, година на раждане; цитат от литературното произведение, което се илюстрира.

– оценява се отразяването на екологичната тематика, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност на идеята.

5. „Еко-обектив” – конкурс за фоторепортажи за екологичната социално полезна дейност на детските колективи:

– изпращат се серии от 3-5 фотографии с формат 21х30 см;

– на обратната страна на фотографията се посочва фамилия и име на автора (пълно), година на раждане;

– оценява се нивото на разкриване социално полезната значимост на екологичната дейност на детската организация, издържаност на сюжетната линия, а също и нивото на изпълнение на представената серия фотографии.

6. „Многообразие на вековните традиции” – конкурс за отделни произведения и композиции от природни материали, отразяващи самобитността на народите, населяващи планетата Земя:

– изпраща се снимка на работата или композицията с формат 18х24 см и повече;

– на обратната страна на снимката се посочва фамилия и име на автора (пълно), година на раждане, списък на иизползваните материали; цитат от литературно произведение, което е изобразено.

– оценява се отразяването темата на конкурса, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност в използваните природни материали.

7. „Мода и традиция” – конкурс за колекции различни модели дрехи от екологично чисти материали, обединяващ съвременния стил и народните традиции:

– Изпраща се снимка на моделите дрехи с формат 18х24 см и повече, а също и видеозапис на дефилето на DVD, CD носител;

– на обратната страна на снимкат се посочва фамилия и име на автора (авторите) (пълно, година на раждане, списък на използваните материали;

– оценява се отразяването темата на конкурса, дизайн на модела, ниво на изпълнение, екологичност на използваните материали.

8. „Съвременни технологии в услуга на природата” – конкурс за сайтове и web-страници в Интернет на екологични и природоопазващи теми:

– Строго изискване е представените сайтове задължително да бъдат качени в Интернет през целия период на провеждане на конкурса, а също така в тях да фигурира информация за авторите на сайта и че дадения сайт участва в конкурса „Съвременни технологии в услуга на природата” на форума „Зелената планета 2016”;

– описание на конкурсната работа – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 и задължително посочване на електронния адрес;

– на реда след заглавието се посочва Фамилия и име на автора (пълно), година на раждане;

– оценява се отразяване на екологичната тема, оригиналност на разработката, ниво на владение на информационните технологии.

9. „Природа. Култура. Екология” – конкурс за фолклорни и театрални колективи:

– Изпраща се афиш или програма, снимки от изпълненията формат 18х24 см и повече, а също и видеозапис на изпълнението на DVD, CD носител;

– в афиша или програмата е необходимо да се посочи: название на постановката (спектакъл, изпълнение, номер и т.н.), списък на действащите лица и изпълнители (фамилиите и имената се посочват изцяло) посочва се възрастта на участниците, а също фамилия, име, презиме на сценариста, режисьор-постановчика, художествения ръководител; автора на литературното произведение, което е в основата на представлението.

– оценява се отразяване темата на конкурса, актуалност на повдигнатия проблем, творческата и художествената цялост и ниво на изпълнението.

За участие в националния етап се приемат само тези творчески работи, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

– конкурсните работи не са плагиат, копие или част от работата на други автори;

– всяка конкурсна работа трябва да отговаря на изброените горе изисквания;

– конкурсните работи са придружени от заявка с данни за участника: име, фамилия, години, клас, учебно заведение, адрес, телефон и E-mail;

– всичките конкурсни работи и съпровождащите ги документи са изпратени от учебните заведения (или индивидуално от участника) с пакет на адреса на организаторите на конкурса не по късно от 30 април 2016 год. със забележка за конкурса „Зелената планета” на адрес:

Руски културно-информационен център

За конкурса „Зелена планета”

Ул. „Шипка” № 34,

офис 405 – Фондация „Устойчиво развитие за България“

1504 гр. София

В резултат на провеждането на националния конкурс „Зелената планета 2016” :

- победителите се награждават с грамоти;

- най-добрите творчески работи на националния конкурс се изпращат от организаторите за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2016”

- изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите музикални и артистични творби, да използват най-добрите рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях в България и Русия.

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД.

Контакти на Организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2016”:

Фондация „Устойчиво развитие за България”:

Тел./факс: 02-9584973, 0896719620

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

РКИЦ – отдел „Наука”

Тел. 02-9461906

НДД: тел: 02-920231____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©